LUM - Arkivet

LUM - Lunds Universitet Meddelar - nr 1 1999

Lokal anställningsordning till centrala förhandlingar

Som en följd av riksdagsbeslutet om nya regler för anställning, rekrytering och befordran av lärare i högskolan, har en arbetsgrupp inom Lunds universitet arbetat fram ett förslag till en anställningsordning som är en komplettering av högskoleförordningen till lokala förhållanden vid Lunds universitet.

Den lokala anställningordningen var med på universitetsstyrelsens januari-sammanträde men SACO begärde centrala förhandlingar kring en del av ordningens föreskrifter varför beslutet om anställningsordningen uppskjutits.

Klart är emellertid, enligt själva högskoleförordningen som började gälla den 1 januari i år, att:

  • Ett internt befordringssystem införs där titeln ska avspegla lärarens kompetens. En tillsvidareanställd lektor som efter prövning konstateras ha behörighet som professor ska anställas som professor. De som är biträdande professorer får behålla sin titel till dess att deras behörighet som professor prövats.

  • En tillsvidareanställd adjunkt som är behörig att anställas som lektor ska anställas som lektor. Detsamma gäller för adjunkt som visat särskild pedagogisk skicklighet eller särskild skicklighet avseende verksamhets- och personalledning, utveckling av högskolans verksamhet och samverkan med samhällslivet utanför högskolan.

  • Beslut om anställning fattas av rektor på förslag från respektiva fakultetsnämnd eller liknande organ. Det innebär att tjänsteförslagsnämnderna som tidigare berett anställningsärenden inte längre behövs utan ersätts av fakultetsvisa lärarförslagsnämnder (se separat artikel nästa sida).

    Webmaster@lu.se
    1999-02-05