LUM - Arkivet

LUM - Lunds Universitet Meddelar - nr 1 1999

Stipendier & anslag

Information: Stipendieavdelningen, 046-222 71 44 och 27145 samt publikationerna Kulturfonder i Sverige och Stipendier för studier utomlands. OBSERVERA! Stipendiekalendariet är ej komplett eftersom LUM endast utkommer var 3:e vecka. Pga utrymmesbrist kan inte alla meddelanden om bidrag ur stipendiefonder komma med i tidningen. Meddelanden om stipendier finns på Studentservice. För de stipendier och forskningsanslag som är märkta med # tillhandahåller universitetet egna ansökningsblanketter. Dessa tillhandahålles genom Studentservice om inget annat anges. Blanketter för ansökan rekvireras i övriga fall direkt hos den ledigförklarande myndigheten/motsvarande. Angivet datum anger sista ansökningsdag. På universitetets hemsida i WWW kan man leta upp universitetets stipendier under adressen: http://www.lu.se/stu/stipendier/

15 feb: Svenska Institutet: Korttidsstip/resebidr f studiebesök i Central- o Östeuropa 99/2000, omf 10-14 dgr i Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien o Ungern f forsk, experter o yrkesutöv inom vetenskap o utbildn, med syfte att vidga kontakterna melan inst i Sv o resp land. Ans gm Anna Minda E-post am@si.se Fax 08-207248. SI Box 7434, 103 91 Sthlm Tel 08-7892000 Internet: http://www.si.se

15 feb: Svenska Försäkringsföreningen: Land och Sjö-fonden: 300 tkr f främj utv inom arbetsmiljö- o företagshälsovårdens omr gm bidr t forkn, utv o studieresor. Ans blank gm Anamaria.Coada@sff.a.se Tel 08-7839892 Fax 08-7839895. Info gm Anders Kleverman tel 08-7839891. Ans inges t fonden c/o SFS Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Sthlm

15 feb: Trygg-Hansas Forskningsfond: Forskn anslag: Ansl t forskn inom *allergi - orsak t ökad sjukligh o arb oförmåga *nackskador i biltrafiken - medicinsk o trafiksäkerh aspekter *frakturläkn o behandl *osteoporosfrakturer - behandl, rehab, pevention o ssk m tanke på frakturer, *demens - patogenes, diagnos o behandl *elektroniskt körkort som hjälpmedel att förhindra olovlig körning, stöld o rattfylleri * alkohol/droger - trender o nya metoder att fastställa påverkan *ekon o jur stud av försäkr problem o försäkr företag *ekon studier av soc försäkrsystemet o betydelse f branschen. Alf Åkermans Trygg-Hansa stip: 70 tkr f studier, forskn o utv avs tillämpad industr bioteknik o de privata försäkringsbolagens delt i sv sjukvård. Sven Erik Johansson-fonden: 70 tkr f företagsekon forskn m inr mot försäkringsbranschen. Stip kan även avse forskn stud vid utl inst. Info gm Kerstin Amundsson 08-7639292. Ans gm Forskningsnämnden KA3, SEB, Box 16067, 103 22 Sthlm

15 feb: Kungliga Vetenskapsakademien: 10 Mkr t projektsamarbeten för sv forskare med forskare i länder som ingick i fd Sovjetunionen. Överenskommelse ska ha träffats om direkt samarb inom gemensamma forskn projekt rr naturvet, matem, med, lantbruks- o skogsvet, soc vet, hum o tekn vet. Anslag söks för 1 år i sänder o kan erhållas under max 3 år. Ans (särsk blank) avf på eng i 10 ex inges t KVA Forskarutbyten och stipendier Box 50005 104 05 Sthlm. Info o ans gm Sascha Edblad 08-6739500

15 feb: Forskningsrådsnämnden: 1,7 milj kr t projekbidrag för att informera om egen forskn (målgrupp: allmänh, gärna m låg utb nivå el utan akademisk trad). Sök av enskilda forsk.Uppl gm Ann Liis Hanslep 08-4544157. Ans o info gm lena.lindell@frn.se Tel 08-4544146 Internet http://www.frn.se. FRN Box 7101, 103 87 Sthlm

15 feb: Föreningen Gamla Norrköping: Humaniststip a 10 tkr f doktorander inom ämn m historisk ankn - historia, konsthist, ekonomihist. Ans m studieresultat o påvisad ankn t Norrköping inges t FGN Box 1125, 600 41 Norrköping

17 feb: # Sjögrenska Stipendiefonden: 1) 3500 kr i stip t stud av Smålands nation som vid studier i latin visat berömvärd skicklighet i samband m det skriftl översättn provet till latin 41-60 p, eller vid det skriftl översättn provet för dok-ex i nämnda språk. 2) 13600 kr i stip t behövande stud av Smålands nation som oförvållat råkat i svårigheter i samb m sjukdom el dyl. Ans blank 12:70 gm Studentservice, Gamla kirurgen, Sandgatan 3 Tel 046-2227144/48. Ans inges t Studentservice el Registrator Lunds Universitet Box 117 221 00 Lund

19 feb: Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse: Anslag f forskn inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning. ingen särsk ans. Info gm Prof Klas Cederwall, KTH 08-7906000, Prof Anne Marie Wilhelmsen, CTH 031-7721000, Dir Bengt Nyman, Sv fastigh ägareförb 08-6135700 el f. Högsk dir Rolf Linné 08-7369020. Stiftelsen c/o L E Lundbergföretagen AB 601 85 Norrköping Fax 011-216565

26 feb: Kungl. Vetenskapsakademien: För stud i naturvet, matematik o med. Forskarstip i Japan f 2 vecka t 10 mån. Postdoc stip i: Israel i 12 mån, Japan i 12-24 mån, Sydafrika i 12 mån. Anslag f projektsamarbete: m Polen, Storbr, Ungern. Uppl o ans blankett gm Akademien, Sascha Edblad Box 50005, 104 05 Sthlm Tel 08-6739500 E-post sascha@kva.se Internet http://www.kva.se

28 feb: Institut Químic de Sarriá: International Aspirin prize for solidarity through chemistry. For more info consult the IQS Web http://www.iqs.url.es . IQS, Via Augusta 390, 08017 Barcelona-Spain Tel (34)932038900

1 mars: University College London: UCL Graduate School Research Scholarships f 99/2000. Fifteen awards valued at £3000 and £11000 f candidates admitted to MPhil/PhD progr at UCL in 99/2000. These Scholarships are open to applicants fr any country and are tenable for up to three years. Request UCL´s Graduate Applications Pack and Scholarships f Admissions and General Enquiries Office, UCL, Gower St, London WC1E 6BT, England Tel (44)171 3807365 Fax (44)171 3807380 E-mail degree-info@ucl.ac.uk

1 mars: # Einar Hansens forskningsfond: bidr f främjande av vet samarb o inst kontakter mellan de hum discipl vid Köpenhamns o Lunds univ, gm symp, exkursioner o gästbesök. Ans blankett gm Studentservice, Sandg 3, Hus R (gamla kirurgen) 046-2227144/48. Ans inges t prof Sten Åke Nilsson Inst f konstvet Box 117 221 00 Lund

1 mars: Svenska Institutet: VISBYPROGRAMMET, stöd t vetensk utbyte o samarb mellan Sverige o Östersjöländerna. Forskn proj o nätverk: mellan lärosäten el fak el inst, kan avse forskn, forsk utb, viss fortbildn av akad lärare o admin personal fr högre lärosäten. Samarb inom alla ämnesomr dock prior ekon, tekn, naturvet, jur, samhällsvet samt ämnen som leder t kunsk uppbyggn i EU-rel ämnen. Medlen avser främst personutb, dvs kostn f resor, traktamente o logi. Ans på särsk formulär "Visbyprogr-forskn proj o nätverk". Individuella stip: avser främst akad välmeriterade forsk o forsk stud, äv stud inom akad påbyggn utb o utb på magisternivå, akad lärare samt t mindre del, högre bef havare inom förvaltn, näringsl o kulturliv. Ämnesomr o ersättn som ovan. Ans på särsk formulär "Visbyprogr-individuellt stip". ÖSTERSJÖSTIPENDIERNA, stip f stud o besök i östersjöländerna (Estland, Lettland, Litauen, Polen och NV Ryssland - staden S:t Petersburg, länen Kaliningrad, Pskov, Novgorod, Leningrad, Archangelsk o Murmansk samt republ Karelen). T Stud o lärare inom akad utb, arbetsmarknadsutb, folkbildn o vuxenutb samt äv admin personal inom dessa omr. Ans inom alla ämnesomr, främst i komb med språkstud, stud i Östersjöländernas språk prior. Ans på särsk formulär "Östersjöstip - svenskars vistelse i Östersjöländerna". Stip f samarb m Moldavien o Georgien: stip f pesonutbyt inom alla ämnesomr. Stip kan utgå t univ stud el forsk f kortare el längre tids vistelse i Moldavien el Georgien, f samarb proj, nätverk, deltagande i vetensk konferenser. F kostn f resa o uppehälle. Ans på särsk formulär "Stipendier till Moldavien o Georgien" rekv fr SI Box 7434, 103 91 Sthlm Fax 08-207248 E-post stip@si.se el via internet: http://www.si.se

1 mars: Stiftelsen Halmstadgruppen: Stip f unga konstn, konsthist el konststud. Företr ges sök som är bosatt el uppvuxen i Halmstad el har annan ankn t Halmstadgruppen. Ans inges t stift:s sekr bankdir Bo Myhrman, Advokatfirman Wåhlin Box 2240, 403 14 Gbg. Diabilder o ev foton tillställes Viveca Bosson Mjällby Konstgård 305 91 Halmstad

1 mars: Svenska Institutet: Stöd t högskolesamarbete m Central- o Östeuropa 99/2000: F proj rr kunskapsöverföring som bör främja institutionsuppbyggandet i Central- o Östeuropa, de delar av Ryssland som inte tillh nv delen samt Ukraina o Vitryssland prior (Estland, Lettland, Litauen, Polen o nordvästra Ryssland hävisas t "Visbyprogr" som också admin av SI). F personutbyte institutioner emellan, inga individ stip o i regel ej f utrustn. T ans bif uppg om målgrupp, prestation o effekt rr ev samarbete, planerad uppföljning, förankr hos samarbetspartnern samt ev kostnadsdelning. Info o ans gm Anita Sidvall o Inga Lill Norlin 08-7892000. Stip f studier o forskning i Nederländerna - Huygens Programme: Kan sökas av stud o doktorander (åldersgr 35 år), f 3-10 mån stud/forskn. Ssk formulär "Huygens Application form". SI Box 7434 103 91 Sthlm Hemsida http://www.si.se

1 mars: Hörselskadades Riksförbunds Forskningsfond: Forskn bidr t beteendevetenskapl, medicinsk o/el tekn forskn rr hörselskador o hörselskadades situation. Ans blank gm Rolf Holmquist, info gm Hans Ericson 08-4575500 texttfn 08-4575501 Fax 08-313210. Ans inges t fonden c/o Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Sthlm

1 mars: Harald & Louise Ekmans forskningsfond: Stip f fri vistelse f disp forsk oavsett ämne vid Sigtunastift gästhem o bibliotek ngr veckor 99/2000. Ingen ssk blankett. Ans skickas m presentation av sök, forskn o ev behov av klipparkiv mm t fonden, Carnegie Kapitalförvaltning AB Siv Widell 103 38 Sthlm

1 mars: Lunds botaniska förening: 1. Lunds Botaniska förenings Jubileumsfond: 30 tkr f resor i bot syfte, företr inom Norden o/el för bearb av mtrl som insamlats under sådana resor. 2. Svante Murbecks fond: 15 tkr f botanisk forskn oavsett ämn omr. Ans m undersökn plan, kostn beräkn samt meritförteckn inges t föreningen Botaniska Muséet Ö Vallg 23, 223 61 Lund

1 mars: Svensk-Japanska Stiftelsen: utlyser stip f stud, forskn samt examensarb o praktik på högsk nivå i Japan. Beställ ans på Tel 08-6116873 Fax 08-6117344 el per brev t Stiftelsen, Grev Turegatan 14, 114 46 Sthlm

1 mars: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne: 1)126 tkr t 10 stud antagna t forskarutb i ekologisk miljövård. Ans på särsk blank i 4 ex o övr handl inges t Inez Johnsson Nämndemansv 38 757 57 Uppsala 018-421370. Ans blank o info gm 018-672244. 2) Bidrag t forskn som stöd f verksamhet inom naturvårdens område. På ansökan (i 5 ex) anges namn, adress, om det avser ett pågående proj, sökta el erhållna medel fr annat håll, proj frågeställning, motivering, mål, metodik, prel resultat samt anknytn t stiftelsens ändamål, t ans ska bifogas utförligare redogörelse f proj o resultat samt genomgången litteratur (högst 5 sid). 3) Medel f vetenskapliga symposier på Ekenäs Herrgård, Flen. Ans inges t Stiftelsen, adress se ovan.

1 mars: Nordisk Forskerutdanningsakademi NorFA: Nordiska gästprofessurer. Ans o info gm NorFA, Nedre Vollgate 8, N-0158 Oslo, Norge Tel +47 22828620 Fax +47 22828621 E-post norfa@norfa.no Internet http://www.norfa.no

5 mars: Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet: Främj nord samarb inom skatteforskn, m inriktn särsk på frågeställn av gemensamt nord intr. Ans blank o uppl gm Tor Bechmann, Advokatfirmaet Coopers & Lybrand DA, Karenslyst allé 12, 0245 Oslo, Norge. Tel +4723160038 Fax +4723160300 E-post tor.bechmann@no.pwcglobal.com

10 mars: Wenner-Gren Stiftelserna: 1) Resestip f studieresor (1-2 v) under tiden 1.7-31.12.1999 f disp forskare (under 40 år) vid med, naturvetensk, hum/samhällsvetensk fak el vid tekn högskola. 2) Anslag t anordn av mindre internationella vetenskapliga symposier (ej kongresser). Info o ans blank gm 08-7369815 Fax 08-318632. Ans inges t stiftelsernas sekretariat Wenner-Gren Center Sveav 166 23tr, 113 46 Sthlm

15 mars: Kungl skogs- o lantbruksakademien: PhD-training programme in sustainable use of natural resources. Sweden and the Baltic countries. The education progr will result in a Swedish doctor´s degree. Info gm Jan Persson 018-425364 el Tord Eriksson 08-7360900. KSLA Box 6806, 113 86 Sthlm

15 mars: Matts Bäckström-stipendiet: 100 tkr t kyl- och värmepumptekniker i hela Norden. Stip kan delas mellan flera sök. Beskriv din idé i ansökan, hur du vill utveckla den o vad du hoppas uppnå. 15 mars 2000 ska resultat redovisas. Info gm 08-58026135. Styrelsen för Matts Bäckströms Minnesfond c/o Svenska kyltekniska föreningen Box 4113, 175 04 Järfälla

Webmaster@lu.se
1999-02-05