LUM - Arkivet

LUM - Lunds Universitet Meddelar nr 3 1997

STIPENDIER

Information: Stipendieavdelningen, Gamla kirurgen, Södra universitetsområdet, Lund, 046-2220000, ankn 27144 och 27145 samt publikationerna Kulturfonder i Sverige och Stipendier för studier utomlands. OBSERVERA! Stipendiekalendariet är ej komplett eftersom LUM endast utkommer var 3:e vecka. Pga utrymmesbrist kan inte alla meddelanden om bidrag ur stipendiefonder komma med i tidningen. Meddelanden om stipendier finns på stipendieavdelningen. För de stipendier och forskningsanslag som är märkta med # tillhandahåller universitetet egna ansökningsblanketter. Dessa tillhandahålles genom stipendieavdelningen om inget annat anges. Blanketter för ansökan rekvireras i övriga fall direkt hos den ledigförklarande myndigheten/motsvarande. Angivet datum anger sista ansökningsdag. På universitetets hemsida i WWW kan man leta upp universitetets stipendier under adressen: http://www.lu.se/stu/stipendier/
Löpande under året: # Kungliga fysiografiska sällskapets resestipendier: F yngre forskare vid LU t symp, kongr, studiebesök, kortare fältarbete el motsv o f aktivt delt i vetenskapl möte (ej f närbelägna resmål i Nord). Kortare levnadsbeskr o meritf bif. Ans på särsk blank (4 ex) senast 2 mån före resan. Ans o info gm Stipendie-expeditionen Box 117 221 00 Lund 046-2227144, 27145, 27148

15 mars: Ålands Högskola: anslag t forskn av intresse f. Ans o info gm högskolans kansli Pb 160 FIN-22 101 Mariehamn tel +35818-25246 (Brittmari Wikström) fax +35818-22160
15 mars: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen: Anslag o stip t vetensk forskn o spridn av forskn resultat. Forskn inom el sök m ankn t Brunnby församl prior. Ans inges t Krapperups Kulturexpedition 260 41 Nyhamnsläge (ange giro nr)
20 mars: Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning: stip f främj av bokhantverk, industr grafiska tekn his (tryck, band, illustr prior), reklamhistoria o kommu-nikationsforskn, sv o nord press- o tidningshis. Akad meriter inte något villkor men sök ska kunna styrka sin forskn kompetens. Info o ans gm stiftelsen Drömstigen 5 181 65 Lidingö
30 mars: Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne: Främj veteskapl forskn inom kemins omr, främst yngre forsk, ej ansl t utrustn t inst el konferensresor. Främj ungdoms- o lärarutb inom kemins omr. Söka kan forsk o stud. Uppl o ans gm SE-Banken Stiftelseförvaltningen 106 40 Sthlm 08-7636811
31 mars: Kungliga Tekniska högskolan: Elna Bengtssons fond för vetenskaplig forskning om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stadsmiljöer: innevarande år ca 100 tkr, högst 15 tkr/ans. Ans på fastst formulär, erh gm Karin Wallgren 08-7908587. Förfrågn besvaras ordf Jan Rosvall 031-7734702/00 el sekr Björn Lundgren 033-442341. Ans inges t Nämnden f E B:s fond, K Wallgren, KTH, inst f arkitektur o stadsbyggnad 100 44 Sthlm.
31 mars: Leonard och Ida Westmans fond: 6 tkr i bidr för kulturhis forskn o vetensk under-sökn av Östergötlands fornläm-ningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhis intr. Östergötlands länsmuseum Box 232 581 02 Linköping
1 apr: Svenska Läkarsällskapet: 1) 700 tkr i utlandsstip f vist minst 1 mån vid utl klinik/inst i syfte att skaffa erfarenh av nya med metoder. Sök ska vara ledamot av sällskapet, docentkompetens ges företr. Ans i 1 orig o 3 kop inges t sällskapet Box 738 101 35 Sthlm. Info gm Margaretha Petrini 08-4408876 fax 08-4408884 e-post margaretha.petrini- -@swedemedsoc.se
1 apr: Kungl skogs- o lantbruksakademien: stöd t forskn, utveckl o inform inom skogs- o jordbr. 1)SLO-fonden ca 800 tkr f främj av mekanisering o byggn verks, förbättr av arb miljö prior. 2) Carl-Fredrik von Horns fond ca 900 tkr f forskn o undervisn, företrädesvis resestip, gästforskn o vist vid utl inst, även t utl gästforskn i Sv. F forskare, lärare, rådgivare el praktisk yrkesutövare. 3) Gunnar o Birgitta Nordins fond ca 100 tkr f studier i skogsvetensk frågor el försök, Västernorrl o Jämtl prior. 4) Axel Melandersfond 75 tkr f stud av lantbr inom/utom landet. Sök ska ägna sig åt praktiskt lantbr, avl lantmästar- el agronomex under senaste fem åren. 5) Ch E Löfven-skiölds fond 25 tkr f stud, företr utoml, av lantbr byggn. Sök m goda vitsord genomg underv i byggn lära. Särsk ans m ändamål o plan, kostn beräkn, meritf samt intyg inges i 10 ex (SLO 8 ex) t akademien Box 6806 113 86 Sthlm. Info gm 08-7360900
1 apr: Lærdal foundation: ca 4 milj NOK i stöd t forskn inom akut-medicin, halva beloppet t proj i Norden. Ans o info gm fondens administrator Åse Henrichsen Box 377 N-4001 Stavanger
1 apr: Nordiska Afrikainstitutet: Studiestip f 1 mån stud vid institutets bibliotek i Uppsala. F journalister, läromedelsförf samt stud vid univ o hsk i Norden. Info o ans gm institutet Box 1703 751 47 Upps 018-562200 fax 018-695629. Kontaktpers, E-post Susanne.Ostman- @nai.uu.se
1 apr: Thanks to Scandinavia: Provides two scholarships at the Hebrew University of Jerusalem for graduate students from Denmark, Finland, Norway or Sweden, for Jewish Studies, Politics and Society of Israel, the Middle East, Archaeo-logy and Comparative Religion. Students with sufficient command of Hebrew also have the option of taking graduate courses in Hebrew in the faculties of Humanities and Social Sciences. For further info and appl form: Per-Göran Knutsson Dept of Animal Physiology SUAS Box 7045 750 07 Upps 018-672823 fax 018-672852
1 apr: Fonden för Exportutveckling: F studie- el forskn proj inom metodutv i internat mark-nadsf. Ingen särsk ans m noggrann beskrivn av proj m budget o tidplan, dokumentation av sök kvalifikationer; gärna skriftl komm fr handl el dyl inges t fonden för Exportutveckling c/o Sveriges Marknadsförbund Sveavägen 17 111 57 Sthlm
1 apr: Uddenberg-Nordingska Stiftelsen: Stip t forskn i ornitologi. Ingen särsk ans, sök ska precisera ändamålet för stip. Bif proj be-skrivn, kostnadsberäkn o merit-förteckn. Ans inges t stiftelsen Box 4131 390 04 Kalmar
1 apr: Maggie Stephens stiftelse: Anslag f med vet verksamh, huvudsakl bidr f studieresor o aktivt kongressdelt. Företr f yngre disp forskare. Ans (ingen särsk) i 3 ex inges t stiftelsen c/o Gun-Britt Nyberg Ortoped klin, plan 8, Univ sjukh 221 85 Lund
1 apr: Forskningsrådsnämnden: Man-And-the-Biosphere, resestip t yngre forskare f kontakter m utl forskn inst (gärna nord) som sysslar m MAB-prog allm inr. Ans (högst 2 A4) m uppg om forskn grupp, handledare, proj beskr samt om medel sökts ur andra fonder. Uppge både hem- och inst adress, ans i orig o 4 kop inges t nämnden Box 7101 103 87 Sthlm Info gm Marianne Orhall 08-4544124
FRN o SFR utlyser bidrag till longitudinell forskning 15 milj kr f skapa dataunderl f kvalificerad forskn inom omr samh-, beteendevet o samh med. Medel kan anv t att göra ins mat lätt tillg gm stöd t dokumentation o lagring (uppfyll mod kvalitets- o analyskrav), finans av uppdat av ex mat, uppbyggn av nya databas, avsl o arkivera mat. Ans t nämnden, blank gm E-post elisabeth.berglund@frn.se. Uppl gm Mats Rolén 08-4544126
1 apr: Medicinska forskningsrådet: 1) bidrag f forskn i samb m minst 1 mån forskn utoml. Sök m dok-ex prior. Särsk ans (orig o 4 kop) m meritf, publ lista, forskn prog o intyg fr värdinst. 2) svensk-franska forskarstip, forskningsutbyte. Ans i orig o 5 kop samt bil (se ovan). 3) Forskning i Eng-land. F sv forskare m dok-ex som önsk arb 1 år i Engl (ej cancer-forskn). Ans (på eng) i orig o 5 kop samt bil (se ovan), i ans anges nuvarande tjänst o lön. 4) Svensk-italienska forskarstip. F sv forskare m dok-ex som önsk arb högst 1 år i Ital, ans i orig på eng o 5 kop, bil (se ovan + kopia av pass) Även stöd t sve-ital symp o motsv. 5) Stip f medicinsk forskning i USA, avs f forskn arb under ett el två år v med inst . Sök avl dok ex. Ans i orig o 4 kop, bil (se ovan). 6) Bidrag f metodikstudier f doktorander, studier vid annan inst (utl prior), ans i orig o 4 kop m meritf, publ lista, forskn prog (3 sid), intyg fr värdinst o handledar-intyg. 7) Kvinnlig gästprofessur f kvinnl utl forsk f en period på 6 el 12 mån. Ans ska göras av den sv huvudmannen. Särsk ans i orig o 5 kop, gästf CV, publ fört, forskn progr, kompl. Innehav forsk på lägst docentnivå Ans handlingar o info gm MFR Box 7151 103 88 Sthlm 08-4544275 fax 08-4544303
1 apr: Stiftelsen Ellen Bachrachs Minne: 40 tkr t proj om forskn rr blodsjukd hos barn. Ans m proj beskr sändes t Stiftelsen Box 4428 203 15 Malmö
1 apr: The International Association for the promotion of co-operation with scientists from the New Independent States of the former Soviet Union (INTAS): utlyser en ans omg inom ett antal disc inkl "Life Science, Earth Sciences, Environment o Energy". Info o ans: INTAS, 58 Avenue des Arts, Box 8, B-1000 Brussels, Belgium. Fax 00932-2-5490156 E-post call96@intas.be. Kontaktpers på Naturvårdsverket: Jan Byman 08-6981570 fax 08-6981663 E-post jan.byman@environ.se
2 apr: Stiftelsen för främjande av ekonomisk forskning vid Lunds univ: 300 tkr f sådan ekon forskn som är av intresse f industrin, handeln el näringslivet i övr o ha ankn t ämnena företagsek, nationalek, internationell ek, handelsrätt, associationsrätt, beskattningsrätt o ek geografi. Licentiandstip kan i speciella fall sök utan särsk ans tid. Särsk formulär gm företagsekon inst, Gertie Holmgren, 046-2227823 eller gm stift, Marianne Schöld, 040-73550. Uppl gm dir Lars C G Samzelius 040-548763. Ans inges t Stift, c/o Sydsvenska Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Frågor om Licentiandstip t prof Allan Malm 046-2227809
2 apr: # Landshövding Nils Hörjels forskningsfond vid LTH: Fondens ändamål är att vid tekn fak vid LU stödja teknologiskt inr forskn o högre utb som kan bidra t industr utv inom Malmöhus län. 1) 70 tkr som bidr t yngre forsk i samb m vistelse vid andra inst. Intyg fr handled ska bif. 2) 2 bidr à 25 tkr f inbj av utländska gästforskare, ans görs av inst. Ans i 7 ex på blankett LU 12:67 inges t Registrator LU Box 117 221 00 Lund 046-2227144, 27146, 27148
3 april: Henning och Johan Throne-Holts stiftelse: f främjande av forskn inom näringsfysiologi, främst f postdokt forskn inom human nutrion som sker utomlands under ca 1 år. Närmare uppl lämnas av Per Ove Werling, Kraft Freia Marabou, tel. 08-6271410. Ans rekv tel 08-6271416. Ans inlämnas i 5 ex t Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse för vetenskaplig forskning, c/o Kraft Freia Marabou, 172 85 Sundbyberg.
4 apr: Stipendier för forskning o utveckling inom turism: f forskn- o utv proj rr problem o företeelser inom rese- o turismomr. 1) 50 tkr doktorandstip f forsk stud vid univ o högsk, stud inr mot turism. 2) 60 tkr stip f utv proj m forskn inslag, kan sök av pers i företag o org el av forsk vid univ o högsk. Info gm Helene Nilsson Turistdelegationen Box 7087 103 87 Sthlm 08-6781564 fax 08-6780425
10 apr: Medicinska forskningsrådet: Lediga tjänster som forskare: Fyra tj att tilltr tidigast 1 jan -98, inom ämnesomr, Mole-kylärbiologisk epidemiologi, Proteinkemi, Reglering av epitelial differentiering och funktion, Värd-parasitinter-aktion. Lediga tjänster som forskare på halvtid för klinisk forskning: Sex tj att tilltr tidigast 1 jan -98, inom ämnesomr, Aller-gi o inflammation, Diabetesforskning, Klinisk neurobiologi, Medicinsk genetik, Psykiatrisk epidemiologi, Slemhinne-biologi. Tj avsedda f anst inom sjukv. Ans i tre komplet-ta ex m forskn progr, meritfört o redog f vetensk verksamh, publ fört, intyg fr prefekt, klin chef el motsv, särtr o manus (20 valfria), kompl MFR 1389. Ans t MFR Box 7151 103 88 Sthlm. Uppl rr inr o avgr gm Agneta Axelsson 08-4544275 el Rosmarie Skoog 08-4544272.
10 apr: Stiftelsen för främjande av ekonomisk forskning vid Lunds univ: Utlyser ur Arthur Andersen stip fond lic stip i företagsek m inr mot redovisn. Utg m 5 tkr/mån under ett år med möjl förlängn. Ans inges t stiftelsen c/o Sydsvenska Handelskammaren Skeppsbron 2 211 20 Malmö. Uppl gm Dir Lars Samzelius 040-548763, Prof Allan Malm 046-2227809, Prof Bertil Gandemo 046-2224186
15 apr: The Fulbright Commission: Hildeman Award in Swedish literature, will be available for a Swedish scholar to lecture on Swedish literature at Brigham Young University, Dep of Germanic and Slavic Language during the winter semester -98. Appl must hold a doctoral degree, have experience in teaching, be fluent in English and be a Swedish citizen. Fulbright Grants, for visiting Lecturers and Research Scholars. Advanced Research and University Lecturing Awards in the United States 1997/98. The grants are intended for Swedish scholars who have already established affiliation with an American university or research center. Appl will be accepted in all fields. Appl must speak English fluently, hold a doctoral degree and be a Swedish citizen. Further info fm Fulbright Commission Vasag 15-17 111 20 Sthlm 08-248581
15 apr: Egmont H Petersens Kollegium: Ansøgere udfylder en personlig ansøgning med oplysning om alder, studium, tidligere beskæfti-gelse, aktiviteter ved siden af studiet/skolen samt motivation for at søge kollegieplads. Ansøgninger kan afhentes i kollegiets forhal, Nørre Allé 75 2100 DK-København Ø
15 apr: Gästrum i Centre Culturel Suédois: F sv forskare o kulturarbetare, kunsk i franska önskvärt. Särsk ans gm SI inges t Svenska Institutet Solveig Nyman Box 7434 103 91 Sthlm 08-7892000 fax 08-207248
16 apr: #Astra Dracos Forsk-ningsfond: 500 tkr som bidrag t en yngre forskare, avsett att helt el delvis täcka kostn f resa o/el uppehälle i samb m forskn o/el fördjupade studier utomlands inom forskn kring inflammatoriska sjukd i andn organen. Bidr kan delas ut t pers som forskar inom såväl klinisk som annan forskn. Ans i 3 ex på blankett LU 16:00 inges t Registrator Lunds univ Box 117 221 00 Lund. Info o ans gm 046-2227144/27146/27148
21 apr: Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner: 1 stip à 25 tkr f 2 mån vistelse i Grekl t sv forsk som ägnar sig åt vet o självst studium av grekisk kultur . Uppl gm Suzanne Unge Sörling, 08-7839403 o Tullia Linders 08-255379. Ans inges t föreningen, Box 14124, 104 41 Sthlm.
21 apr: Svenska Läkaresällskapet: 1997 års Jubileumspris - 150tkr f att "belöna värdefulla, av sv medb förf skrifter" och utd "f arb tillh ngn av de sekt, på vilka Sällsk vetensk verksh är förd o tillerk utan tävlan förf av d bästa arb, s utkommit under de fem prisutd året föreg kalenderåret". Förslag t Sällsk kansli Box 738 101 35 Sthlm. Uppl gm Christina Plöen 08-4408874
21 apr: Stiftelsen Harald o Tonny Hagendahls minnesfond: 140 tkr f vet forskn el undervisn inom den klassiska antikens vetenskapsomr m tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litt och hist. Ans m projektbeskr, tidsber o ek kalkyl samt sök kvalifik inges i 3 ex t ordf i stif:s styrelse, Lars Foyer, Dalag 32, 113 24 Sthlm 08-346812.

Webmaster@info.lu.se
1997-03-14