LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Kommentarer till doktorandbarometern:

"Måste tala med doktoranderna"

Peter Westberg, dekanus för juridiska fakulteten:

- Villkoren för att bedriva forskarutbildning i juridik är annorlunda än vid de större fakulteterna. Jag tror de spelat en avgörande roll för resultatet. Vi har ett 20-tal doktorander på tjänst, uppdelade på 13-14 ämnen, och antar bara två nya doktorander per år. Det är svårt att hålla återkommande ämnesspecifika seminarier med önskat djup och bredd för en ensam doktorand.
- Jag måste tala med doktoranderna för att få reda på mer om vad som ligger bakom deras svar. Jag har svårt att tro att de inte skulle utveckla ett kritiskt tänkande.
- Den osäkra framtiden ökar pressen. De är väl medvetna om de stora besparingar vi gjort och fortsatt måste göra. Doktoranderna antas i tuff konkurrens, jobbar stenhårt. Ändå är de inte garanterade jobb efter examen. Att de i detta läge ändå förklarar sig nöjda med sina handledare känns otroligt viktigt.
- Juridicum har 25 disputerade lärare med ansvar för 2000 grundutbildningsstudenter som också kräver uppmärksamhet. Det är inte viljan att förbättra för doktoranderna som saknas, det är orken att göra alla förändringar samtidigt inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning.

 

"Mycket glädjande"

Lars-Göran Stenelo, dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten:

- Handledningen är helt avgörande för forskarutbildningens kvalitet, och därför är resultatet mycket glädjande. Dock måste vi bli bättre på att förhandsinformera och introducera doktoranderna. I slutet av utbildningen är det svårare att leva upp till förväntningarna och ge tillfredställande besked t ex om möjligheten att få fortsätta arbeta vid universitetet.
- Samhällsvetarna är nöjda med omfattningen och svårighetsgraden på forskarutbildningen. Det står i kontrast till statsmakternas ambition att indirekt sänka kvaliteten på avhandlingar.

 

"Ett tåligt släkte"

Arne Ardeberg, prorektor och ordförande i gruppen bakom universitetets kvalitetsutvecklingsprogram för forskarutbildningen.

- Min spontana reaktion på resultatet var: "Åh, vad kul!" och strax därpå "Doktorander är ett tåligt släkte"!
Viktigast och utomordentligt glädjande är att doktoranderna är nöjda med handledningen. Handledarna uträttar storverk, trots en ofta mycket trängd situation. Lika glädjande är att lärarna får så goda omdömen - de uppmuntrar och underlättar för studenterna att börja forska. Barometern ger bilden av positiv och attraktiv forsknings- och arbetsmiljö.
- Saker som vi måste bli bättre på: konflikthantering, inflytande för doktoranderna och jämställdhet liksom möjligheterna till flervetenskapligt arbete.

 

"Jätteroligt"

Hans Andersson, dekanus för området humaniora/teologi:
- Det är jätteroligt att doktoranderna är nöjda med den handledning de får. Det är det allra viktigaste resultatet.

Beträffande kritiken:
- Humanisterna tycker att kraven är för höga Kan svaren möjligen bero på att vi befinner oss i skarven mellan det gamla och nya systemet? Läskurserna kommer i alla fall att minskas från 60 till 40 poäng, och vad gäller avhandlingarna är en anpassning på gång.
- Att institutionerna är dåliga på att lösa konflikter förvånar mig inte. Det är ju en svår grej, på alla slags arbetsplatser. Men det vore intressant och veta vilken slags konflikter doktoranderna tänker på.

 

"Introduktionen måste åtgärdas"

Lena Halldenius, ordförande Lunds doktorandkår och Daniel Sjöberg, doktorandombudsman Teknologkåren vid LTH.
- Tanken bakom barometern är att den grupp som undersöks är den som formulerar frågorna. Men vi som ingick i arbetsgruppen upplevde att utvärderingsenheten då och då försökte styra för mycket.
- Bland de viktiga resultaten är kritiken mot den ofta dåliga introduktionen - den måste åtgärdas.
- Handledningen får gott betyg. Det är glädjande, men vi får ständigt kontakt med doktorander som upplever en destruktiv relation med handledaren, och har svårt att ta tag i problemet på egen hand.
- Anmärkningsvärt många doktorander saknar en skriftlig individuell studieplan. Detta kan inte accepteras.
- Juridiska fakulteten får mest kritik. Slående är att doktoranderna här anger att deras forskarutbildning inte ger dem färdigheter i vetenskaplig metod och kritiskt vetenskapligt tänkande! Detta borde sända kalla kårer genom varje seriös planerare av högre utbildning.
- Barometern visar på problemen. Vi förväntar oss att frågorna kommer upp på områdena, och att tydliga handlingsplaner formuleras.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03