LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

GÄSTKRÖNIKAN

Studenter med invandrarbakgrund (SMIB) är en ny förening som bildades i våras och som hittills samlat ett dussin medlemmar. Syftet är att skapa debatt och sprida information om hur verkligheten ser ut för många studenter med invandrarbakgrund, skriver ordföranden och ekonomistuderanden Kristian Populin.

 

Erkänn fördomarna!

Fördomar och främlingsfientlighet är problem som förekommer dagligen i alla tänkbara miljöer. Lunds universitet är inget undantag. Diskriminering av studenter med invandrarbakgrund sker såväl inom studentlivet som på institutionerna.

Universitetet i Lund är ett lärosäte där ungdomar från olika delar i Sverige, från olika samhällsklasser, med olika politiska idéer och med olika etniska bakgrunder möts. I en sådan miljö kan man luras att tro att dialoger och utbyte av åsikter sker mellan dessa olika individer; en kunskapssträvan som inte bara begränsar sig till universitetslitteraturen. Men tyvärr är detta bara en illusorisk bild av universitetsvärlden, studenter med invandrarbakgrund är inte lika aktiva inom studentlivet som "svenska" studenter, de bemöts ofta med misstro, de har svårare att komma ut på arbetsmarknaden och hamnar ofta i ett utanförskap. Vad beror detta på?

Föreningen Studenter med Invandrarbakgrund (SMIB) bildades av en grupp studenter som fått nog av likgiltigheten inom Lunds Universitet inför ett av Sveriges största samhällsproblem; av studenter som fått nog av att förklara var de "egentligen" kommer ifrån och som tror på ett multikulturellt Sverige.

SMIB försöker hitta svaren till frågorna som ingen vågar ställa.

Den ursprungliga tanken var att bilda en organisation där studenter som blivit diskriminerade på grund av deras ursprung kunde vända sig till för hjälp. I en tid då fördomar och misstro är tydliga bevis på brist på kunskap har vi nu utvidgat vårt arbete till att skapa debatt och sprida information om hur verkligheten ser ut för många personer med invandrarbakgrund.

Vad kan då universitetet göra? Det kan börja med att erkänna att fördomar och segregering också är ett problem inom universitetsvärlden. Universitetet har sedan flera år engagerat sig för jämlikhet mellan män och kvinnor men totalt förbisett jämlikhetsproblemet mellan svenskar och invandrare. Vi menar att universitetet måste spela en aktivare roll för att påverka samhällsutvecklingen i en mer demokratisk och multikulturell riktning. Lunds universitet har en stor kapacitet att formulera problemställningar som kan belysa olika invandrares situation i Sverige. För att kunna lösa segregationsproblemet måste aktörerna i samhällspolitiken vara medvetna om dess existens och vad man kan göra åt det, här är Lunds universitet en viktig kunskapsförmedlare som tyvärr allt för ofta bortser från sitt ansvar.

Många utav dagens studenter som tilllika är morgondagens företagsledare, politiker etc, kommer aldrig i någon närmare kontakt med invandrare. Detta kan leda till en situation där okunskap om dagens samhälle styr och fördomar fortsätter flöda i samhället. Universitetet kan här ta ett större ansvar genom att i utbildningarna diskutera denna samhällsväsentliga fråga, ge mer stöd åt forskning på området och kanske tom inrätta en professur i "Invandrarpolitik och segregation". Kårerna kan ta sitt ansvar vid de många företagsdagar som anordnas, då möjligheten finns att ställa företagsledare mot väggen med frågor som varför invandrare har svårare att få jobb. Nationerna kan anordna temakvällar där olika länders mat, kultur och musik presenteras. Detta är inga lösningar på segregeringsproblemet utan bara ett par exempel på vad som kan göras om man verkligen vill skapa ett mångkulturellt Sverige.

Tyvärr associerar vi inte Lunds universitets historia enbart med dess framstående forskning och goda utbildningar utan även med den starka antisemitism som kulminerade under 30-talets mörka år. På inget vis, menar vi, kan dagens universitetsledning eller studentkår stå till svars för tidigare administrationers ynkryggade agerande. Men faktum kvarstår att Lunds universitet inte framstår som den engagerade samhällsaktör den borde vara, som alltid står för de demokratiska värdena och som förespråkar alla människors lika värde.

Kristian Populin
Ekonomistuderande och ordförande i föreningen "Studenter med Invandrarbakgrund".

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03