LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Underskott i delårsrapporten

Lunds universitet har ett underskott på 143,6 miljoner kronor enligt delårsrapporten per den 30 juni. Fast efter justering av bl a semesterlöneskuld och ändrad bokföring av investeringar blir underskottet istället 28,2 miljoner, vilket är en mer rättvisande bild av verksamheten. Eftersom det finns nya redovisningstekniska faktorer som påverkar delårsbokslutet går det enligt rapporten inte att göra meningsfulla jämförelser med siffrorna från tidigare år.

Den allmänna utvecklingen inom grundutbildningen är dock att samtliga verksamhetsområden forstätter att ha underskott på sina anslag, förutom utbildningarna inom universitetets särskilda verksamheter.

För både den statsbudgetfinansierade och den externfinansierade forskningen och forskarutbildningen är resultaten i stort sett oförändrade mot förra året..

Enligt universitetets prognos för hela verksamhetsåret 1999 kommer det totala resultatet att bli -116 miljoner kronor. Samtliga områden, utom det konstnärliga, prognostiserar underskott för 1999.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03