LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

"En god grund för det fortsatta arbetet"

- Utredningen ger oss en bra grund för att arbeta vidare med biblioteksfrågorna och det har vi saknat. Nu har vi fått en del basförutsättnignar för verksamheten och det känns befriande.

Så tycker UBs chef Göran Gellerstam och han är imponerad av hur snabbt Terje Höiseth och Richard Heseltine satt sig in i den stora frågan om informationsförsörjningen vid Lunds universitet.

- De har mycket tydligt satt fingret på de svaga punkter som finns i organisationen, menar han.

Göran Gellerstam tycker att utredarna kommer med ett radikalt förändringsförslag. Han konstaterar att en 325-årig ledningstradition bryts. Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet ska inte längre ledas av universitetsbiblioteket, UB, utan får istället en ny struktur i form av en stabsfunktion vid sidan om. En "nätstation" med ansvar för utveckling, ledning och support i informationsfrågor.

- Det känns konstigt för mig som arbetat så mycket med personal vid det stora biblioteket under flera år, säger han men stödjer ändå det principiella resonemanget i förslaget.

- Frågan är dock hur den personella expertisen ska fördelas mellan biblioteket och nätstationen. Verksamheten vid biblioteket fortsätter ju som vanligt med lån och service till studenter.

Att satsa på stora fakultetsbibliotek istället för små institutionsbibliotek har varit en allmän strävan under större delen av 1990-talet och utredarnas förslag att kraftigt utöka antalet läsplatser för studenter var inte heller någon överraskning för Göran Gellerstam.

- Men jag ser inte bristen på studieplatser som mitt problem utan det är något som de utbildningsansvariga vid universitetet måste se över och rektor har tillsatt en arbetsgrupp om studenternas arbetsmiljö.

Utredarna tycker vidare att nationalbiblioteksfunktionen inte längre bör belasta Lunds universitet och det håller Göran Gellerstam med om.

- Den är inte en universitetsfråga utan en kulturpolitisk fråga. Men det är klart att nu när denna region blir allt intressantare så vore det nog inte fel att fortsätta med att bevara allt svenskt tryck här, säger han.

När det gäller den bibliotekstekniska spjutspetsen NetLab går mellertid UB-chefens och utredarnas åsikter isär. Utredarna tycker inte att NetLab hör hemma vid universitetsbiblioteket medan Göran Gellerstam menar att man tvärtom ska värna om bibliotekets forskningsenhet.

- När vi nu är så lyckligt lottade att vi har den bästa kompetensen just här ska vi vara rädda om den. Särskilt som den finansierar sig själv och inte kostar universitetet mycket.

Göran Gellerstam ser i stort sett utredningens förslag som realiserbara och inom en överskådlig framtid.

- Men det kommer att kosta både tid, mycket engagemang och pengar. Det är därför viktigt att det från universitetsledningens håll verkligen finns en vilja att genomföra organisationsförändringen.

MARIA LINDH

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03