LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Ny organisation av MN-fakulteten

Från den första januari försvinner matematisk-naturvetenskapliga fakultetens sektionsnämnder. Anledningen är att nämnderna haft arbetsuppgifter som delvis överlappar vad respektive lärarförslagsnämnd sysslar med. Därför förs huvuddelen av deras arbetsuppgifter nu över till lärarförslagsnämnderna. Dessa kommer att få en något förändrad sammansättning.

Förutom biologiska-geovetenskapliga och matematisk-fysiska sektionsnämnden upphör också fakultetens delegation till Kemicentrums styrelse. Även i detta fall överförs huvuddelen av uppgifterna till motsvarande lärarförslagsnämnd. MN: s fakultetetsstyrelse har dock särskilt betonat att man måste utveckla former för att bevara den värdefulla samplaneringen mellan forskning och forskarutbildning vid Kemicentrum.

Sektionsdekanerna ersätts av tre prodekaner plus en prodekan med ansvar för grundutbildningen. De tre prodekanerna ska ha forskning och forskarutbildning inom respektive sektion som huvudsakligt ansvarsområde. Men de har också ett ansvar för hela fakulteten. Det ligger i benämningen "prodekanus" och i det faktum att samtliga lärare inom fakulteten är med och utser dem.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03