LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Slutrapport från Safari i Lund:

Humanisterna bäst på webbsidor

Humanistiska fakultetens institutioner visar sig vara bäst på att registrera webbsidor i Safari Lund, också kallat SiL. Det framgår av den slutrapport om Safariprojektet vid Lunds universitet, som blivit klar under sommaren.

Arbetet med det nationella forskningsinformationssystemet Safari initierades av regeringen för cirka tre år sedan och Högskoleverket har svarat för den nödvändiga samordningen av arbetet med tex olika standards. Vid Lunds universitet har en särskild grupp för omvärldskommunikation, OK-gruppen, utvecklat rutiner och stöd till institutionernas arbete med webbsidor riktade till olika målgrupper.

Lunds universitet hade vid en mätning förra året nära 300.000 unika externa besök på sina webbsidor under en enda månad. Det är den högsta noteringen bland landets universitet.

Men för att externa intressenter snabbt ska hitta fram till det dom söker, så räcker det inte med att lägga ut text på ett antal webbsidor. Informationen måste förses med en beskrivning av sidans innehåll, sk metadata samt uppdateras för att vara kvalitetssäkrad.

I rapporten, som skrivits av Colm Doyle, Jörgen Eriksson och Ann-Sofi Zettergren vid UB-Netlab, konstateras att helt avgörande för i vilken omfattning institutionens forskning görs synlig på nätet med hjälp av SiL är prefektens engagemang och stöd i arbetet.

Av slutrapporten framgår att LU när det gäller antalet registrerade webbsidor i Safari står sig gott i jämförelse med andra universitet och högskolor. Men alltför få webbsidor med forskningsinformation som institutionerna tidigare publicerat återfinns idag i SiL.

Under hösten avslutas OK-projektet men arbetet med Safari och SiL fortsätter som en del av universitetets ordinarie verksamhet.

Decentraliserat system

Lunds universitet har nu ett fungerande forskningsinformationssystem, där en speciell sökrobot används för insamling av information. Systemet tillåter såväl integration av hela databaser som anmälningar av enskilda webbsidor. Som stöd för inmatning av uppgifter till webbsidorna finns ett formulär för att skapa metadata, som krävs för att sidan ska hittas av sökroboten.

Under projekttiden har samtliga institutioner, med undantag för de medicinska, fått besökt av OK-projektets medarbetare.

Det stora flertalet institutioner är mycket positivt inställda till den decentraliserade Safarimodellen jämfört med traditionella centraliserade databaslösningar.

Ingen etablerad kanal

Antalet dokument som gjorts sökbara i SiL har trots allt ökat långsammare än förväntat. Det är få institutioner som visat sig ha populärvetenskaplig information tillgänglig, utan den måste nyproduceras.

Att på ett medvetet sätt använda webben som informationskanal är heller inte etablerat på särskilt många institutioner.

SiL-projektet har aktualiserat frågan om hur institutionerna på ett smidigt och effektivt sätt ska presentera och organisera sig på nätet. Om inte betydelsen av detta är förankrat hos institutionsledningen visar det sig vara mycket svårt att få något att hända.

En återkommande synpunkt är svårigheten eller det omöjliga för institutionen/forskaren att göra sin forskning intressant för allmänheten.

Det har också förekommit mycket kritik av den internationella ämnesklassifikation (CERIF) som används i SAFARI - att den är för grund, inkonsekvent, saknar viktiga områden mm.

Positivt är att i takt med att Safari växt i omfång och bredd så har också intresset för databasen ökat på institutionerna.

SiL-statistik

I december 1998 var 461 dokument sökbara i SiL. Idag är det totala antalet 1157.

Noterbart är att forskningsdokument riktade till allmänhet/skola samt till forskarsamhället har stått för den största ökningen medan antalet dokumentriktade till näringslivet knappt har ökat alls.

Intressant att påpeka är SiL-databasens bredd. De flesta andra forskningsinformationssystem är begränsade till en typ av dokument.

Under september kommer även universitetets avhandlingsdatabas (Dissertation Abstracts) att ha anpassats för att bli sökbar i SiL. Detta kommer att innebära ungefär en fördubbling av antalet registrerade sidor.

Några exempel på olika typer av information i SiL (8/6 1999): Projektbeskrivningar: 350 st. Artiklar: 290 st. Forskarpresentationer: 255 st. Organisationspresentationer: 58 st. Litteraturförteckningar: 20 st. Pressmeddelanden: 17 st.

Resurserna i SiL fördelade på övergripande ämnesområden, juni 1999 (CERIF). Biomedicin: 439. Naturvetenskap: 169. Samhällsvetenskap: 293. Humaniora: 513. Rättsvetenskap: 67. Teknik: 112.

I slutrapporten finns också länkar till förteckningar med fakultetsvisa sammanställningar.

Nationell jämförelse

I jämförelse med övriga universitet står sig LU gott:

 
Antalet resurser i SAFARI från ett urval universitet och högskolor
Datum LU/LTH UU SU GU UMU LIU LTU Chalmers KTH Karlskr/R
981211 448 62 84 275 184 34 21 753 14 526
990608 1098 55 129 560 480 77 41 830 140 1191

 

 

Framtidsplaner

Målet är att SiL ska vara den självklara ingången till all webbaserad forskningsinformation som universitetet tillhandahåller och ett naturligt hjälpmedel för institutioner som presenterar sin forskningsinformation på nätet.

LDC bör bidra med tekniskt stöd till institutionerna så att informationsproduktionen fungerar så smidigt som möjligt. Dessutom ska LDC tillsammans med UB erbjuda utbildning*.

UBs roll är att säkra databasens kvalitet.

Informationsenheten föreslås även i fortsättningen ha det övergripande ansvaret för nätburen forskningsinformation vid LU och ansvara för att integrera SiL med andra informationssystem inom och utom universitetet.

KJELL FRANSSON

*) Kursen "Gör din forskning synlig på webben" ges tillsammans av UB2 och LDC. Samtliga tidigare kurstillfällen har varit fulltecknade. För ytterligare information kontakta: Yvonne.Hultman_Ozek@lub.lu.se, tel: 29239 http://www.lub.lu.se/kurs/UB2_20.html#web

Ytterligare information:

SiL: http://www.lu.se/lu/forskn/sil/

Slutrapport: http://www.lub.lu.se/~colm/safari/rapport/slutrapport.html

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03