LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Ekonomienheten ska förbättra servicen

Ekonomienheten har av förvaltningschefen fått i uppdrag att förbättra den ekonomiadministrativa servicen till institutionerna och åstadkomma en höjd kvalitet i redovisning och bokslut. Enheten har påbörjat en förändringsprocess för att uppnå dessa mål. Man har bl a formulerat en vision: "vi skall med hög servicenivå och ändamålsenliga verktyg ge universitetets organisation stöd för en rationell ekonomiadministrativ hantering samt tillgodose våra intressenters behov av högkvalitativ information".

Man har också beslutat om en nyordning som går ut på att enhetens chef akademiräntmästare Ann-Kristin Mattsson har en organisation under sig med tre huvudfunktioner: redovisning, rådgivning och ekonomiservice samt stiftelser och donationer. Karin Ekborg-Persson blir chef över "rådgivning och ekonomiservice" och till de övriga två grupperna pågår chefsrekrytering. Ekonomienheten får dessutom fyra stabsfunktioner som hanterar: utbildning, information och intern kompetensutveckling, projektsamordning, systemutveckling samt ett sekretariat.

LUM återkommer med mer information och presentationer av de tre gruppcheferna, gruppernas mål och strategier samt arbetsfördelning.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03