LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Gratis cykelhjälm

En handlingsplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid LU fastställdes vid skyddskommitténs senaste sammanträde. Planen gäller för perioden juli 1999 till december 2000 och bygger på de mål och intentioner som beskrivs i "Arbetsmiljöpolicy för Lunds universitet". En del mål kvarstår sedan tidigare. Nytt är att ta fram ett handlingsprogram för dels rehabiliteringsarbete, dels kränkande särbehandling för att underlätta för arbetsledare att hantera sådana ärenden. Vidare ska ett samlat "handlingsprogram för introduktioner" tas fram på svenska och engelska liksom "riktlinjer och krav vid distansarbete, så att arbetsmiljöaspekter tillgodoses vid sådant arbete. Utbildning ska erbjudas i handikapplanering vid om- och nybyggnad av lokaler och som sista punkt ska de anställda som använder cykeln istället för bilen till arbetet erbjudas cykelhjälm...

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03