LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Stipendier & anslag

Information: Stipendieavdelningen, 046-222 71 44 och 27145 samt publikationerna Kulturfonder i Sverige och Stipendier för studier utomlands. OBSERVERA! Stipendiekalendariet är ej komplett eftersom LUM endast utkommer var 3:e vecka. Pga utrymmesbrist kan inte alla meddelanden om bidrag ur stipendiefonder komma med i tidningen. Meddelanden om aktuella stipendier finns på http://www.lu.se/stu/stipendier/aktuellt. För de stipendier och forskningsanslag som är märkta med # tillhandahåller universitetet egna ansökningsblanketter. Dessa tillhandahålles genom Studentservice om inget annat anges. Blanketter för ansökan rekvireras i övriga fall direkt hos den ledigförklarande myndigheten/motsvarande. Angivet datum anger sista ansökningsdag. På universitetets hemsida i WWW kan man leta upp universitetets stipendier under adressen: http://www.lu.se/stu/stipendier/

10 sept: Åke Wibergs Stiftelse: Anslag f medicinsk o i viss mån humanistisk forsk. Bidrag t undervisn/utb o främjande av vård/fostran av barn. Ans blankett erh fr, o sänds t Stift, Box 27707, 115 91 Sthlm Tel 08-6675050.

10 sept: Telia: Retorikstipendium a 25 tkr f studier i retorik. Sök av stud vid univ o högsk samt av yrkesutöv som anv retoriken i sitt arbete. Skriv en kort essä (max 3 sid) om hur god talekonst på ett avgörande sätt påverkat dig. Ans m namn, adress, ålder (max 27 år), meritfört o ange vad du tänker anv stip till, inges t Telia Retorikstipendium, DRS i Sverige AB, Box 12636, 112 92 Sthlm el via hemsida: www.telia.se

15 sept: # Stiftelsen Hans Kristianssons minnesfond: 22 tkr, bidr f anordn av ett Hans Kristianssonssymposium. Dyl symposier i zooekologi anordn med 1-4 ård intervall i Lund. Vid besl om utdeln av bidr ska Hans Kristianssons forskningsintresse beaktas. Ans blankett LU nr 12:68 finns på Studentservice, besöksadress: Sandg 3, hus R 8 (gamla kirurgen) Tel 046-2227054. Ans inges t registrator el stip.avd Box 117, 220 00 Lund (hämtställe 31)

15 sept: Nordtest: projektmedel 6,5 milj FIM. Proj förslag inom omr bioteknik med kemi, brand, bygg, fast avfall, kvalitet o metrologi, ljud o vibration, materialanvändning, säkerhetskritiska system o VVS. Info om utformning av proj försl o standard blankett på http://www.vtt.fi/nordtest/. Nordtest Postbox 116 FIN-02151 Esbo Finland Tel +35894554600 E-post nordtest@vtt.fi

15 sept: Sverige-Amerika Stiftelsens stip 2000/01: Stip f forsk utb o stud på mastersnivå under minst 6 mån i USA o Canada. Fritt ämnesval, men spec: tekn, ekon, handel, tjänstesekt, skogstekn o skogsindustri. Sök är sv medb o avlagt ex om minst 120 p. Rekv ans material genom anm avg 175 kr på pg 78686-3 (skriv "kontantstipendium" på talongen). Sve-Am stift Box 5280, 102 46 Sthlm Tel 08-6114611/44

15 sept: Fulbright Commission: Grants f Swedish students at the graduate level at American universities 2000/2001. Grantees will receive cash awards of SEK 25-125,000 and will be eligible for additional financial aid from American universities and foundations. Requirements: excellent academic record, undergraduate degree fr a Swedish university completed by the summer of -99, fluency in English and Swedish citizenship. Appl will be accepted in all fields except medicine, dentistry and veterinary medicine. All applicants must take an oral English test before the deadline date. Appl info: Send a self-addressed C4-size envelope with SEK 10:- in stamps and write SGSP on the front to Fulbright Commission Vasag 15-17, 111 20 Sthlm Tel 08-248581

15 sept kl 17.00: Magn Bergvalls stiftelse: 5-75 tkr t sv forskare som avlagt dr ex el motsv samt sv vet o kulturella inst. Dessutom bidr t allm el ensk hjälporg. Ans på särsk blankett, som rekv per tel 08-7636897. Ans inges t Stift, SEB Enskilda Banken, Stiftelser o Företag, 106 40 Sthlm

15 sept: Byggforskningsrådet: Elanvändning i bebyggelsen - FoU-inbjudan. För vidare info se www. bfr.se. Byggforskningsrådet Box 12866, 112 98 Sthlm Tel 08-6177300 E-post bfr@bfr.se

20 sept: Japan World Exposition Commemorative Fund 2000: Grants to commemorate the 1970 Japan World Exposition under the theme "Progress and Harmony for Mankind". Grants to organizations undertaking projects contributing to international cultural exchange and goodwill, cooperation in the field of academic education, social education of youth, medical care, hygiene and public health or social welfare, conservation of nature and other aspects of the human environment. Info and appl forms from the Embassy of Japan Gärdesg. 10, 115 27 Sthlm Tel 08-6630440 Fax 08-6618820

22 sept: # Rese- och forskningsbidrag inom respektive fakultet: För ytterl info se anslag på resp inst el via internet http://www.lu.se/stu/stipendier/ledigk el på stip exp, Sandg 3, hus R, Gamla kirurgen, 046-2227144, 27148. Ans via internet http://www.lu.se/stu/stipendier/blanketter

24 sept: Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens stiftelse för medicinsk forskning. för stödjande av medicinsk forskning vid sjukvårdsinrättningar i Malmö och Lund, spec i fråga om cancer, lever- hjärt- och kärlsjukdomar samt rubbningar i ämnesomsättningen med även annan medicinsk forskning efter styrelsens prövning. Styrelsen har beslutat att ställa 375 000 kronor till förfogande för utdelning i enlighet med stiftelsens ändamål. Ans i 1 ex på särskilt formulär samt kortfattat forskningsprogram och kostnadsberäkning till stiftelsens styrelse under adress: Anna Lisa och Sven-Eric Lundgrens stiftelse för medicinsk forskning, akut revisor Nils Axel Månsson, Torggatan 2, 211 40 Malmö. Info 046-171494.

27 sept: Vin & Sprithistoriska Museet: 2 stip á 25 resp 75 tkr f forskn kring svensk alkoholkultur m inr på traditioner, attityder o dryckesmönster äv inom teknik- o tillverkningshistoria o handel o politik. Ans m proj beskr o tidsplan, inges t Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100, 113 43 Sthlm. Uppl gm Mirja Lausson 08-7447071

30 sept: Stiftelsen f blodsjukdomars bekämpande: 20 tkr som anslag t vetensk forskn rörande blodsjukdomar o blodbildande organs patologi o fysiologi. Ans inges t stiftelsen, c/o Adv Jan Lindblad Stortorget 11, 211 22 Malmö Tel 040-103390

30 sept: Stiftelsen San Michele: Makarna Cederström-Wallengrens Stipendiefond utlyser resebidr a 6 tkr samt fri bostad f en pers under en månad på San Michele, Capri, Italien t svensk medb som bedr intellektuellt el konstnärl arb. Info o ans gm Styrelsen, Stiftelsen San Michele, Kaptensgatan 12, 114 57 Sthlm Tel 08-6623133

30 sept: Forskningsrådsnämndens: utlyser medel t doktorandresor inom UNESCOs "Man and the Biosphere" (MaB) program. Bidr t i första hand grupper av doktorander f resor t ett el flera av biosfärsreservaten. Info om MaB o biosfärsreservaten på www.unesco.org/mab. Ans (ingen ssk ans) i ett orig + 4 kopior, m uppg om rese- o projektplan, budget o deltagarlista, inges t FRN, Box 7101, 103 87 Sthlm. Uppl gm olof.olsson@frn.se el Agneta Westphal Jarnmark, awj@frn.se Tel 08-4544100

30 sept: Lars Salvius-föreningen: Stip på 25 tkr t förf, översätt o utgiv vars verk anv inom högsk. 20-50 tkr som projektbidr t juridiska o fysiska pers vars utgivning/verk anv inom högsk o univ.

Lars Salvius-priset på 75 tkr t ensk pers/er el org/inst som gjort betyd insatser inom vetensk o populärvetensk kommunikation. Ans blankett o info per tel 08-54542900. Ans inges t föreningen, c/o BONUS Presskopia, Västmannagatan 48, 113 25 Sthlm.

30 sept: Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund: Ans o anvisn på internet: http://www.ldc.lu.se/fysiografen.

30 sept: John och Augusta Perssons stiftelse för vetenskaplig medicinsk forskning. Ca 425 000 kr avs framför allt forskning rörande cancer, främst inom Lunds universitets verksamhetsområde. Endast ett projekt i varje ansökan. Ans formulär erhålles i Lund hos sekreteraren på avdelningarna för onkologi, radiofysik och klinisk genetik, på inst för kirurgi och på Wallenberglaboratoriet samt i Malmö på avd för onkologi och radiofysik. Ans t stiftelsen adress Prennegatan 6 E, 223 53 Lund.

1 okt: # Einar Hansens forskningsfond: Bidr f främjande av vetensk samarb o inst kontakter mellan de hum discipl vid Köpenhamns o Lunds univ gm symp, exkursioner o gästbesök. Ans blankett finns på Studentservice, Sandg 3, hus R 8 (gamla kirurgen) Tel 046-2227054. Ans inges t prof Sten Åke Nilsson, Inst f konst- o musikvet, Biskopsgatan 5, 223 62 Lund

1 okt: Medicinska forskningsrådet: -Bidrag f forsk i utlandet 2000. Cirkulär 17/99. -Svensk-Franska forsk stip f med forsk 2000. Sök ska ha avlagt dokt-ex. Cirk 18/99. -Bidrag t metodikstud f doktorand -2000. Sök ska inneha doktorandtjänst el utbildn-bidrag. Cirk 19/99. Ans formulär, anvisn o upplysn gm MFR, Box 7151,103 88 Sthlm Tel 08-4544275 Fax 08-4544303 E-post mfradmin@mfr.se

1 okt: Författarnas fotokopieringsfond: 25 tkr som punktstip t förf o övers av allm litteratur. Uppl o ans blankett 08-54513207 el 54513200. Ans inges t fonden, Sveriges Författarförbund, Författarnas Hus Box 3157, 103 63 Sthlm

1 okt: Byggforskningsrådet: Infrasystem för uthålliga städer - FoU-inbjudan. För vidare info se www.bfr.se. Byggforskningsrådet Box 12866, 112 98 Sthlm Tel 08-6177300 E-post bfr@bfr.se. Info gm margareta.gavatin@bfr.se el henrik.graf@bfr.se

1 okt: NORDITA: Nordic Projects: to encourage cooperation between physicists at Nordita and elsewhere in the Nordic countries, and to further the training of graduate students and postdocs. It is an advantage if funding for a project is obtained also from other sources. A project may last for up to 3 years, w annual progress reports to be made by the project leader as well as a final report. Corresponding Fellowships: to associate experienced Nordic physicists more closely w the research and other activities of Nordita. It is recommended that Corresponding Fellows participate in a Nordic Project (see above). Corresponding Fellowships are awarded to Nordic physicists for a term of 3 years who will be expected to work in Copenhagen for a total of 1-3 months/year. Application forms are obtainable by e-mail request from nordita@nordita.dk. A signed paper copy of application should also be sent by ordinary mail to: Nordita, Blegdamsvej 17, DK-2100 Copenhagen.

1 okt: Maggie Stephens stiftelse: Ansl f medicinsk vetensk verksamh, huvudsakl bidr f studieresor o aktivt kongressdelt. Bidrag ges f resor som påbörjas tidigast en månad efter ansök. Företrädesvis f yngre, disp forsk. Ans (ingen ssk blankett) i 3 ex inges t stift, c/o Gun-Britt Nyberg, Ortopediska klin, Plan 8, Univ sjukh 221 85 Lund Tel 046-171510

1 okt: Stiftelsen för främjande av ekonomisk forskning vid Lunds univ: 125 tkr f sådan ekon forskn som är av intresse f industrin, handeln el näringslivet i övr o ha ankn t ämnena företagsek, nationalek, internationell ek, handelsrätt, associationsrätt, beskattningsrätt o ek geografi. Licentiandstip (deltidsstip el heltidsstip) kan sök utan särsk ans tid.Särsk formulär gm företagsekon inst, Gertie Holmgren, 046-2227823 eller gm stift, Marianne Schöld, 040-6902400. Uppl gm dir Olle Eriksson 046-2220951. Ans inges t Stift, c/o Sydsvenska Handelskammaren, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö.

1 okt: Wenner-Gren Stiftelserna: Resestip f disp forsk (under 40 år) f studieresor (1-2 v) under 1.1-30.6. Blankett WGS 1. Stip f forskn i utlandet f sv medb m avlagd doktorsex (disp inom 5 år före ans tillfället). Blankett WGS 2. Gästforskarstip f utländska forsk som avser verka vid sv inst. Ansök inges av sv forsk. WGS 3. Gästföreläsaranslag f föreläsn. Ansök av sv forsk f utlänsk forsk (akn sök när som helst under året). Blankett WGS 4. Anslag t anordn av internationella vetensk symp. Högst 50 tkr. Blankett WGS 5. Stip t gästprofessorer f utl forsk att förlägga sabbatsperioder i Sverige. Ans inges av sv forsk för sök räkning. Blankett WGS 7. Uppl o ans blankett gm Wenner-Gren Stiftelsernas Vetenskapliga sekretariat, W-G Center, Sveav 166, 23 tr, 113 46 Sthlm Tel 08-7369815 Fax 08-318632 el via internet http://www.wenner-grenstift.a.se, dit även ans inges

6 okt: # Stipendier för studerande av Smålands nation: Dagny o Eilert Ekvalls premie- o stipendiefond: 300 stip á 1 tkr f forskn, stud resa, examensarb, upps arbete el vidareutb. (Bidr t konf resor beviljas inte). Ekedahl-Lundbergska fonden: 95 tkr f högre studier inom teol, hum, mat-nat el samh vet fak. Företr f släkt. Ans m bif projektbeskr, intyg fr handled, vidim studiemeritförteckn o vidim kopia av bet terminsräkn. Ans om bidr ur fonderna kan göras på samma blankett. Ans blankett LU nr 12:68 finns på studentservice exp, Sandg 3, hus R (gamla kirurgen), tel. 046-2227144/48 samt på Smålands nations exp Kastanjeg 7. Inges t registrator, LU, Box 117, 221 00 Lund.

13 okt: # Margit Stiernswärds fond för miljövårdsforskning: 24,6 tkr f främjande av vet miljövårdsforskn. Bidrag kan även sökas av forsk utanför LU. Ans blankett LU nr 12:68 finns på studentservice, Sandg 3, hus R (gamla kirurgen) Tel 046-2227144/48. Inges t registrator, LU, Box 117, 221 00 Lund

15 okt: Svenska institutet: Gästrum i Centre Culturel Suèdois, Paris. Rum f uthyrn under 1 mån t sv forsk o kulturarb som f sin verksamh är beroende av att vistas i Paris. Ans (f perioden feb-aug 2000) på ssk blankett inges t Svenska Institutet Solveig Nyman Box 7434, 103 91 Sthlm Tel 08-7892000 Internet http://www.si.se

15 okt: Alfred Österlunds stiftelse: Forskningsbidrag gällande allergi, rheuma o polio. Ev stöd f MFR el RMC ska anges. Ans i 5 ex (manuskr o särtryck i 1 ex) inges t prof Arne Forsgren, Inst f medicinsk mikrobiologi Universitetssjukhuset MAS 205 02 Malmö. Ans blankett per Tel 040-331321

15 okt: Canon Foundation offers 6-12 months visiting research fellowships in Japan for researchers (betw 30-45) whose research projects are considered to accord with and further the aims of the Foundation. Further info and appl forms fm Canon Foundation in Europe, Rijnsburgerweg 3, 2334 BA Leiden, The Netherlands, phone +31715156555 Fax +31715157027 E-mail foundation@canon-europa.com

15 okt: Olof Norlanders Minnesstiftelse/Resestipendium. Resestip utd för att stödja en lovande el etablerad nordisk forskare inom omr Anestesiologi och Intensivvård och forskni istelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Ans skall åtföljas av meritförteckning inkl förteckning över publ skrifter resp föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering av valet av utländskt lärosäte. Original + ansökan i 2 ex till Institutionen för kirurgisk vetenskap/Anestesi- & Intensivvårdskliniken, Karolinska sjukhuset, 171 76 Stockholm. Info 08-51774468.

15 oktober: Gästbostäder i Centre Culturel Suedois, Paris. Gästrummen upplåts till svenska forskare och kulturarbetare som för sin verksamhet är beroende av att vistas i Paris. Kunskap i franska är önskvärt. Ansökan om gästrum för perioden februari t o m augusti 2000 skall ske på särskilt formulär, som rekvireras från Svenska Institutet, dit ansökan också skickas: Svenska Institutet, Solveig Nyman, Box 7434, 103 91 Stockholm. Info 08-7892000.

 

Kungl Vetenskapsakademien

Från i år har Kungl Vetenskapsakademien genomfört en stor förändring beträffande ansökningsförfarandet för stipendier och anslag. Information och ansökningshandlingar finns på www.kva.se

Ans för vistelse i Bulgarien, Estland, Japan, Kina, Lettland, Litauen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien, Ukraina och Vitryssland inom ramen för akademiens forskarutbyten skall ans vara KVA tillhanda 1 november 1999.

För anslag för projektsamarbete med forskare i fd Sovjetunionen skall ans vara KVA tillhanda 15 februari 2000 och för anslag för samarbete med forskare i Polen, Storbritannien och Ungern 26 februari 2000.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03