LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet Meddelar - Nr 8 2001

 

Stipendier & anslag

Aktuella stipendier & forskningsbidrag. För komplett information se www.eken.lu.se/stipendier (sista ansökningsdag anges inom parantes). Administreras av Dona-tionsgruppen vid Lunds universitet

Stiftelsen Weiberfonden stipendier till studerande i årskurs tre och fyra vid maskinteknikprogrammet (01-10-08)

Stiftelsen Dagny och Eilert Ekvalls premie- och stipendiefond och Stiftelsen Ekedahl-Lundbergska fonden, bidrag till studerande tillhörande Smålands nation (01-10-08)

Stiftelsen Hjalmar Gullbergs och Greta Thotts stipendiefond till studerande som bedriver humanistiska studier. Teol dr Henning Wijkmarks stiftelse till forskarstuderande i litteraturvetenskap (01-10-08)

Stiftelsen Hans Kristianssons minnesfond stöd till anordnandet av symposier i zooekolog (01-10-10)

Fler stipendier ledigförklaras under september och oktober, se hemsidan.

Externa finansiärer

Cancerfonden: stipendium för kurser, utbildning, kongresser, studiebesök, anordnande av utbild-ningsdagar på arbetsplatsen m m (01-10-01)

Sjukförsäkringsaktiebolaget Eirs 50-årsstiftelse främjar forskning rörande sjukförsäkring (01-10-01)

Filip Lundbergs Stiftelse: för vetenskaplig forskning inom liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet (01-10-01)

John och Augusta Perssons stiftelse stöder forskning rörande cancer (01-10-01)

Olof Palmes Minnesfond: för internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning (01-10-01)

Teknikbrostiftelsen i Göteborg: stipendier för Idéutveckling (01-10-01)

Wenner-Gren Stiftelsen - Resestipendier, Postdoktorstipendier: för forskning i utlandet, gästforskarstipendier vid svensk institution, gästprofessorsstipendier, anslag till externa internationella symposier i Sverige (01-10-01)

Harald och Louise Ekmans fors-kningsstiftelse: till forskare för en tids fri vistelse vid Sigtunastiftelsens gästhem (01-10-01)

Swedish Match AB stödjer forskning rörande tobaksbrukets i biologiskt, medicinskt och psykosocialt avseende (01-10-01)

Kungl. Musikaliska akademien: stöd till musikvetenskaplig forskning (01-10-01)

SI stipendier för studiebesök i USA (01-10-01)

KVA Hilda och Alfred Erikssons pris för framstående forskningsinsatser till lindring av sjukdomar på både människor och djur (01-10-01)

Tyska ambassaden stipendium: för studiebesök av utländska studentgrupper (01-10-01)

Stiftelsen Lantbruksforskning bidrag för forskning och utveckling som kan stärka lantbrukets kon-kurrenskraft (01-10-01)

Vin & Sprithistoriska Museets Stipendium: för forskning kring svensk alkoholkultur (01-10-01)

Civilingenjörsförbundet Kamrathjälpsfonden: understöd till ingenjörer och teknologer (01-10-01)

Brottsofferfonden stödjer former av verksamhet som utvecklar brottsofferarbetet i Sverige (01-10-01)

Maggie Stephens Stiftelse: anslag för medicinsk forskning, huvudsakligen bidrag till kongressresor samt studieresor (01-10-01)

Vetenskapsrådet - Medicin bidrag för forskning i utlandet (01-10-01)

Vetenskapsrådet - Medicin svensk-franska forskarstipendier för medicinsk forskning (01-10-01)

Vetenskapsrådet – Medicin bidrag till metodikstudier för doktorander (01-10-01)

Nordiska Afikainstitutet Nordic guest researchers scholarship pro-gramme (01-10-01)

Författarnas fotokopieringsfond: punktstipendier till författare och översättare inom allmänlitteraturens genrer (01-10-01)

Forskningsrådet: för arbetsliv och socialvetenskap nätverkbidrag - syftar till att utveckla kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare vid olika institutioner eller discipliner (01-10-01)

Carnegiestiftelsen: vetenskaplig forskning, utveckling samt undervisning (01-10-01)

Stiftelsen Lars Hiertas minne: bidrag till projekt inom alla ämnesområden (01-10-01)

Stiftelsen Assar Gabrielssons fond: för klinisk forskning, speciellt i cancersjukdomar (01-10-01)

Stiftelsen för främjande av eko-nomisk forskning vid LU (01-10-03)

Ringqvistska stipendierna: till ekonomistuderande från Karlstad och Söderköpings kommuner (01-10-03)

Konstnärsnämnden arbetssti-pendier, projektbidrag, resestipendier, pensionsbidrag (01-10-05)

Tobias Stiftelsen stödjer forskning angående blodsjukdomar som kan behandlas med benmärgstransplan-tation (01-10-05)

Regeringskansliet – utrikesdepar-tementet: projektbidrag för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (01-10-08)

Stiftelsen Emma Ekstrands, Hildur Teggers och Jan Teggers Minnesfond: stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning till läkare/forskare verksamma vid Med fak, LU och/eller Universitetssjukhuset i Lund och Malmö (01-10-10)

Johan Janssons Stiftelse: för cancerforskning bidrag avseende muskuloskeletala tumörsjukdomar (01-10-12)

SI - Japanstudier för studier av japanskt samhällsliv (01-10-15)

Hjärt-Lungfonden utlyser utbild-ningsstipendier för utbildningslinjer med biomedicinsk inriktning (01-10-15)

Fredrik och Ingrid Thurings stif-telse: anslag för medicinsk forskning inom områdena psykiatri och meta-bolisk forskning (01-10-15)

Berit Wallenbergs stiftelse: främjar forskning inom arkeologi samt (01-10-15)

Canon Foundation grants are offered to European nationals who intend to go to Japan(01-10-15)

Fredrika-Bremer-Förbundet_ studiestipendier till kvinnor mellan 18 och 35 år (01-10-15)

Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond: har till ändamål att understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden till internationell förståelse (01-10-15)

Milan Valverius Stiftelse: anslag till forskning inom alkohol, andra droger och trafiksäkerhet (01-10-15)

Olof Norlanders minnesstiftelse: resebidrag till nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte (01-10-15)

Dan David Prize, three international prizes and scholarship to support young researchers (01-10-15)

Alfred Österlunds stiftelse: stödjer forskning med anknytning till allergi, rheuma och polio (01-10-15)

Stiftelsen Barnavärn: utdelar an-slag till den som utbildar sig inom spädbarnsvården (01-10-15)

Konstnärsnämnden, Tonkonst-närer - samarbetsprojekt, upphovsmän. Bild- och formkonstnärer - projektbidrag. IASPIS - projektateljéer i Stockholm (01-10-15)

Stiftelsen Drottning Silvias Jubi-lumsfond forskning om barn och handikapp (01-10-15)

Stiftelsen Professor Nanna Svartz Stiftelse: främjar vetenskaplig forskning inom det internmedicinska området (01-10-16)

Jerringfonden: främja vård, utbildning och forskning till hjälp åt sjuka, handikappade och utveck-lingsstörda barn (01-10-20)

Stiftelsen Ellen Bachrachs minnesfond: för forskning rörande blodsjukdomar hos barn (01-10-20)

European University Institute Florence postdoctoral research fellow-ships (01-10-25)

Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur (01-10-29)

Stiftelsen Nils Ohlssons Minne: främjar utbildning av barn och ungdom vilka är funktionshindrade till följd av allvarliga syn-, tal-, eller hörselskador (01-10-30)

Familjen Blomqvists Stiftelse: främjar barns- och ungdoms fostran och utbildning samt genom bidrag främja vetenskaplig forskning (01-10-31)

STYFF-stipendium: för studier i Tyskland (01-10-31)

Skandia Liv Greenhousepriset inspirerar och ger en möjlighet till personligt växande (01-10-31)

Griffith University, Australia offers doctoral and research masters programs (01-10-31)

Nordiska Afrikainstitutet studiestipendier: till studerande i de nordiska länderna samt till journalister och läromedelsförfattare (01-11-01)

SI - Länderbundna långtidsstipendier till följande länder: Belgien, Frankrike, Indien, Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike. (01-11-01)

Bröderna Molanders stiftelse: stipendium för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning till studerande från Dalarna (01-11-01)

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund: resestipendier för yngre forskare knutna till LU (01-11-01)

Dr Félix Neuberghs stiftelse: klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet (01-11-01)

The British Council, Cheviening Scholarship for student wishing to study towards the degrees of MA, MSc or equivalent (01-11-01)

VINNOVA livsvetenskaper och biobaserade processer - Innovativa livsmedel (01-11-01)


Lunds universitet

Webmaster@lu.se
2001-10-16