LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 11 1997

Tredje uppgiften via nätet

Några av de större satsningar som görs att med hjälp av IT sprida forskningsinformation till omvärlden presenterades vid den workshop som handlade om IT-användning inom ramen för den tredje uppgiften.

Hög träffsäkerhet, delaktighet och kvalitetsstämplat material är nyckelbegrepp när omvärlden söker forskningsinfo på nätet, förklarade professor Gunilla Jönson, ordförande i Lunds universitets omvärldskommunikationsprojekt (OK-projektet) och projektsekreterare Kjell Fransson. Syftet med OK-projektet är att stimulera gymnasieelever att gå vidare till högre utbildning och att stärka företagens konkurrenskraft.

- Träffsäkerheten kommer att öka i takt med att vi ser vilka svar företagen vill ha och hur de skall presenteras. Kvaliteten säkras genom att forskarna känner delaktighet och ansvar för informationen.

Martin Sparr, SAFARI-projektets representant, sa att kunskapskällorna måste koordineras på nätet. Det är viktigt att skapa en central ingång utifrån vilken användaren kan hitta all den information han eller hon söker.

Måste informationen vara textbaserad och därmed tråkigt utformad? Nej, löd svaret. Som exempel gavs programspråket Java med vars hjälp man kan skapa mer interaktiva och rörliga sidor utan att det går nämnvärt långsammare.

Workshopen avrundades med en fråga om hur IT skulle kunna överbrygga den rädsla som finns hos många små och medelstora företag för att ta kontakt med forskarvärlden.

Lunds universitets Merkurius-projekt - en internetbaserad kunskaps- och rådgivningsbank för småföretag - gavs som exempel på kontaktskapande åtgärd.

Johan Ekman


Webmaster@info.lu.se
1997-11-21