LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 11 1997

Einar Hansen-priser till lundaforskare

Legatet på 100.000 kronor ur Einar Hansens forskningsfond går i år till språkforskaren Björn Larsson på romanska institutionen. Konstvetaren Torsten Weimarck har belönats med 40.000 kronor och historikern Göran Blomqvist har fått institutionspriset på 60.000 kronor att dela med Universitetshistoriska sällskapet.

Varje år belönas svenska och danska konstnärliga och vetenskapliga insatser med pengar ur Einar Hansens fond. Legatet (testamentsgåvan) är avsett för en framstående yngre humanistisk forskare och går vartannat år till Danmark och vartannat till Sverige. Vartannat år gynnar det en forskare inom de historisk-filosofiska ämnena och vartannat en språkforskare. Vart fjärde år går sålunda legatet till en svensk yngre språkforskare; Björn Larsson har kommit ut med ett flertal språkvetenskapliga skrifter, den senaste i år med titeln "Le bon sens commun. Le rôle de la (re)cognition intersubjective dans l´épistémologie et l´ontologie du sens."

Legatet delas ut den 10 december på Fridhemsborg i anslutning till ett seminarium där bland andra Björn Larsson föreläser om "Meningen med meningen".

Övriga pristagare mottog sina priser vid en högtidlighet i Köpenhamn den 11 november. Förutom de båda lundaforskarna belönades även lundaskulptören Carl-Magnus med 40.000 kronor. Samtidigt mottog tre danska pristagare motsvarande summor.

Torsten Weimarck har särskilt intresserat sig för synen på kroppen och forskat kring rötterna till vår tids kroppsuppfattning. Rötter som är ganska blodiga, säger han som också bedrivit forskning i hur man undervisat i anatomi vid konstakademierna i Stockholm och Köpenhamn under 1700- och 1800-talen. Förra året kom Torsten Weimarck ut med den uppmärksammade boken "Akademi och anatomi" -några aspekter på kroppens historia i nya tidens konstnärsutbildningar.

Universitetshistoria

Göran Blomqvist och Universitetshistoriska sällskapet får priset nästan samtidigt som sällskapet firar femårsjubleum. Det grundades i januari 1993 och har nu drygt tusen medlemmar. Under årens lopp har sällskapet främst arbetat med att bygga upp det universitetshistoriska muséet och man har också kommit ut med ett par årsböcker. En del arbete återstår med muséet, bland annat vill man ta fram ett bra introduktionsprogram för museibesökarna, ett multimediaprogram som kan visas på datorn, berättar Göran Blomqvist.

MARIA LINDH


Webmaster@info.lu.se
1997-11-21