Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 24 april 1996

Läkare prisade för bästa avhandling

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid medicinska fakulteten i Lund har delats ut till Mårten Segelmark och Mikael Karlberg, njurmedicinare respektive öronläkare på Lunds Universitetssjukhus. Priset är på 30.000 kr och delas ut varje år. Pristagarna utses av Läkaresällskapet i Lund.

Mårten Segelmark forskar om inflammatoriska njursjukdomar och hans avhandling handlar om hur njurarna förstörs vid en sjukdom som kallas snabbt förlöpande glomerulonefrit. Glomerulus är namnet på det kärlnystan där njurarna filtrerar blodet. Sjukdomen, som är allvarlig, kan börja i vilken ålder som helst och drabbar ofta människor som tidigare varit fullt friska. Sjukdomen kännetecknas av att det uppstår en kraftig inflammation i blodkärlen. Vita blodkroppar angriper kärlväggarna som kan brista och orsaka inre blödningar. Det märks t ex som blod i urinen. Utan behandling sprider sig inflammationen snabbt och njurarna kan slås ut på ett par veckor eller månader. Hos patienterna kan man hitta auti-antikroppar i blodet, dvs antikropparna är riktade mot den egna kroppen. I detta fall är det dels mot en byggsten i blodkärlsväggen och dels mot ämnen i de vita blodkropparna som bryter ned byggstenen. Normalt finns faktorer i blodet som motverkar denna nedbrytning. En sådan är alfa-1-antitrypsin. Mårten Segelmark har visat att många patienter med snabbt förlöpande glomerulonefrit har brist på denna faktor. Halterna av antikroppar och alfa-1-antitrypsin kan numera diagnosticeras snabbt och därmed kan behandlingen av sjukdomen anpassas bättre.

Nackbesvär ger yrsel

Mikael Karlberg har undersökt balansrubbningar i samband med nackbesvär, sk cervikal yrsel. Han har visat att sjukdomstillstånd i nacken kan ge balanstörningar och yrsel och framgångsrikt testat en metod att diagnosticera cervikal yrsel. En minskad rörlighet i nacken påverkar också balansförmågan negativt. Det har visats bl a genom att friska försökspersoner fått bära en styv nackrage under fem dygn. Den tiden räckte för att försämra försökspersonernas förmåga att hålla balansen. Patienter som lider av kroniska nacksmärtor på grund av att nervrötterna i nacken utsätts för tryck, t ex som följd av ett diskbråck, har också en märkbart sämre balansförmåga jämfört med friska personer. Mikael Karlberg har testat tre metoder att åtgärda detta: operation som avlägsnar trycket mot nervrötterna, sjukgymnastik eller styv halskrage. Opererade patienter slapp smärta och fick bättre balans. De andra metoderna ledde inte till sådan förbättring snarare var det så att nackkragen försämrade balansförmågan ytterligare.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-24