Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 23 april 1996

Fysikbro hålls öppen också för allmänheten

300 fysiker från Lunds och Köpenhamns universitet träffas den 26-27 april i Malmö. Det kunde ha varit en fysikkonferens vilken som helst, men i efterhand kan det visa sig att den skrev historia. För bakom evenemanget kallat Fysikbron finns visionen om ett stort och dynamiskt svenskt-danskt Öresundsuniversitet. För att betona att konferensen har betydelse även utanför den vetenskapliga världen, vänder man sig sista dagen också till allmänheten med demonstrationer och populärvetenskapliga föreläsningar.

1994 tillsattes en samarbetskommitté för universiteten i Köpenhamn och Lund som skulle undersöka förutsättningarna för danskt-svenskt akademiskt samarbete. i samarbetet deltar också Danmarks Farmaceutiske Højskole, Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Biblioteksskole, Danmarks Tekniske Universitet, Det Kongelige Veteriær- och Landbohøjskole, Kunstakademiets Arkitektskole och Billedkonstskole, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Tillsammans utgör dessa universitet och högskolor den största koncentrationen av forskning och högre utbildning i Norden. De har mer än 100.000 studenter och en sammanlagd budget som överstiger sex miljarder danska kronor.
Hittills är naturvetarna och medicinarna de som hunnit längst i dessa samarbetsträvanden. Den 24 oktober förra året undertecknades i Köpenhamn ett samarbetsavtal mellan den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och den naturvidenskablige fakultet vid Köpenhamns universitet. Tanken är att parterna gemensamt ska kunna utnyttja dyrbar vetenskaplig utrustning och fältstationer och anordna gemensamma kurser och vidareutbildning. De båda universiteten har olika profiler och kan erbjuda undervisning i de moment där de är starkast. I första hand avser detta forskarstuderanden, men redan till hösten kommer även en del av dem som genomgår grundutbildning att då och då pendla mellan Lund och Köpenhamn. Också i den vidareutbildning som erbjuds skolor, landsting, kommuner och företag kommer man i vissa fall att göra gemensamma satsningar. Vidare har en dansk-svensk arbetsgrupp av biologer, ekologer, och kemister tillsatts för att undersöka Öresundsbrons miljömässiga konsekvenser före, under och efter byggnadstiden.
Givetvis hoppas man också på ett intensifierat forskningssamarbete. När naturvetarna slöt sitt avtal, hölls en bioteknisk konferens, där inte bara forskare från Lund och Köpenhamn deltog utan även biotekniska företag från båda sidor Sundet. Den nu aktuella fysikkonferensen är den andra i en serie sådana "generalmönstringar" av olika vetenskapliga områden. Syftet är att diskutera hur man kan samverka om utrustning, forskarutbildning och forskning. Liksom i Köpenhamn deltar också högteknologiska företag i diskussionen.
Professor Arne Ardeberg, dekanus vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Lund, konstaterar att det finns en hel del exempel på långvariga och väletablerade samarbeten mellan fysikerna i Öresundsregionen.
Men, tillägger han, vad vi nu har i tankarna är ett mer tvärvetenskapligt samarbete inom fysiken. "Fysiker" har i det sammanhanget en mycket bred betydelse: experimentalfysiker, teoretiska fysiker, astronomer, radiofysiker... Nya projekt kan t ex uppstå kring detektorfysik, bildbehandling och frågorna om Big Bang som nu både kan belysas av partikelfysikerna i deras laboratorieexperiment och av astronomerna genom deras observationer.

Öppen session för allmänheten

Fysikbron äger rum i S:t Gertruds fritidslokaler, Östergatan 7B, i Malmö. På konferensens sista dag, lördagen den 27 april kl 13 - 17, öppnas portarna för allmänheten.
Det blir populärvetenskapliga föreläsningar, demonstrationer och en posterutställning, berättar docent Bo Jakobsson som ingått i planeringskommittén.
Posterutställningen blir omfattande. Alla fysik- och astronomidoktorander i Öresundsregionen har uppmanats att presentera sin forskning, och ett pris ska utdelas för den bästa postern. Dessutom kommer många av de fysiker som deltagit i konferensen att stanna kvar under den offentliga delen för att kunna informera och svara på frågor.
Bland demonstrationerna märks fluorescenslaborationer utförda av laserlaboratoriet i Lund, visning av en laserbuss som mäter luftföroreningar och dansk laboratorieutrustning, med vars hjälp man demonstrerar kaotiska tillstånd. Dessutom visas modeller av avancerade astronomiska instrument. Det hålls ett antal spännande föreläsningar bl a av "fakiren" Hans Uno Bengtsson, som kommer att tala om "Fysik för de fem sinnena". En annan föreläsare är J M Knudsen som bygger mätutrustning för nästa rymdsond mot Mars, "Mars Pathfinder Mission". Andra ämnen som behandlas är framtidens höghastighetselektronik och fraktal geometri.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-24