Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Karin Dahlgren (promotionsexp) 046/222 70 06, Göran Frankel 046/222 94 58 16 januari 1996

Nya naturvetenskapliga hedersdoktorer

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har så att säga vänt blicken uppåt, när man utsett årets hedersdoktorer. Den ärofulla utmärkelsen tillfaller nämligen en ornitolog och en astronom. Professor Colin J Pennycuick är specialist på fåglarnas flygteknik och dr David S Leckrone är vetenskaplig chef för rymdteleskopet Hubble Space Telescope. Båda har genom sina insatser stimulerat motsvarande forskningsområden i Lund.

Colin J Pennycuick fick sin akademiska grundubildning i Oxford och disputerade i Cambridge. Han har därefter innehaft en rad tjänster som forskare och lärare vid universiteten i Cambridge, Bristol, Nairobi och Miami för att 1992 återvända till University of Bristol. Professor Pennycuick är världsledande auktoritet inom forskningen om djurens och särskilt fåglarnas flygförmåga. För mer än 25 år sedan utvecklade han en fundamental teori om fågelflyktens aerodynamik och mekanik, vilken tjänar som utgångspunkt för hela den internationella forskningen inom detta område. Han har själv i rad nu klassiska studier prövat sina teorier. Det gäller bl a undersökningar av storkars, gamars och tranors flykt från flygplan (med dr Pennycuick som pilot), satellitbaserad radiospårning av svanar, optisk positionsbestämning och avståndbedöming av flygande havsfåglar med s k ornitodolit samt experiment i vindtunnel med såväl fåglar som fladdermöss.
Sedan 1992 verkar professor Pennycuick som gästforskare vid Avd f zoologisk ekologi vid Lunds universitet. Det är också han som ligger bakom det ursprungliga förslaget till vindtunneln vid det nya Ekologihuset. Han har deltagit aktivt i hela planerings- och konstruktionsprocessen och arbetar f n med instrumentutvecklingen till tunneln. Andra betydelsefulla arbeten behandlar muskelmekanik, fraktalgeometri inom ekologin och flygödlornas lyftförmåga.
I motiveringen till utnämningen heter det att han "med sin stora kunnighet, noggrannhet, självständighet och med sin strålande precision och klarhet i ord och tanke är en sällsynt god förebild som vetenskapsman".

David S Leckrone är vetenskaplig chef för Hubble Space Telescope och verksam vid NASA/Goddard Space Flight Center utanför Washington DC, USA. När de första rymdbaserade teleskopen började sända ner ytterst detaljerade registreringar av stjärnspektra till jorden, visade det sig att Lunds universitet hade ett de få laboratorierna i världen som kunde tolka dessa data. Skälet till detta är en lång tradition med forskning inom atomspektroskopin som inleddes redan i slutet av förra seklet av den berömde fysikern Janne Rydberg. Dr Leckrone, som själv forskar kring stjärnor med avvikande kemisk sammansättning, vände sig tidigt till fysiker och astronomer i Lund. Det ledde till att ett program i laboratorie-astrofysik utvecklades. Man gör således experiment där man studerar ljus från olika grundämnen och jämför resultaten med ljus från stjärnatmosfärer .
Samarbetet med dr Leckrone har fördjupats genom att dennes medarbetare varit gästforskare i Lund och att lundensiska atomfysiker i olika perioder arbetat vid Goddard Space Flight Center. Lund har nu en unik ställning i världen vad gäller utrustning och kompetens för integrerande verksamhet i atomspektroskopi och stjärnspektroskopi. Samarbetet har på kort tid resulterat i ett stort antal vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och mer än tio inbjudna föredrag vid internationella konferenser.

De båda hedersdoktorerna promoveras den 31 maj i Lund.

Mer information om Colin J Pennycuick av professor Thomas Alerstam 046/222 37 85
och om David S Leckrone av docent Sveneric Johansson 046/12 60 97.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
1996-01-15