Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
15 november 1996

Uppsägningar hotar inom medicinska fakulteten i Lund till följd av minskade projektanslag från forskningsråden

- Regeringens beslut att minska anslagen till de statliga forskningsråden kommer att starkt påverka medicinska fakultetens ekonomiska ställning, säger professor Per Belfrage, fakultetens dekanus, i ett uttalande. Minskningen av projektanslagen kommer i första hand att gå ut över laboratoriepersonal eftersom denna grupp i ökande utsträckning anställts på externa medel. Det är särskilt beklagligt eftersom det redan finns övertalighet inom den gruppen.

Inom Lunds universitets medicinska fakultet bedrivs sedan länge en mycket framgångsrik forskning. Frukterna av denna har kommit såväl sjukvården som dess patienter till del.

- Regeringen har hävdat att minskningarna bör kunna kompenseras med medel från de sk strategiska stiftelser som inrättades av den borgerliga regeringen. Det finns dock inte ännu några som helst signaler från dessa att så kommer att ske, menar Per Belfrage.

- Enbart de medel som fakultetens forskare idag erhåller från Medicinska forskningsrådet (MFR) kommer att minska med ca nio miljoner kronor. Till detta kommer motsvarande minskningar av de anslag som erhålles från övriga forskningsråd (SFR; SJFR; NFR m fl).

- För medicinska fakultetens del innebär detta att medel undandrages motsvarande ca 30 á 35 heltidstjänster. Eftersom TA-personal i ökande utsträckning anställts på externa medel kommer neddragningarna att påtagligt drabba denna grupp. Särskilt tydligt kommer detta att vara inom kategorin laboratoriepersonal (laboratorieassistenter, laboratorieingenjörer m fl).

- I fakultetsledningen bedömer vi därför att en neddragning av personalen inom detta område är ofrånkomlig. Detta är särskilt beklagligt, eftersom det sedan länge finns en inte obetydlig övertalighet inom denna grupp, en övertalighet som fakulteten med ansenliga ansträngningar har lyckats hantera utan att uppsägningar har behövts tillgripas, säger Per Belfrage.

- Eftersom regeringens beslut kan leda till att övertaligheten inom gruppen laboratoriepersonal kommer att öka till drygt tio procent går det ej längre att utesluta att det kan bli aktuellt med uppsägningar p.g.a. medelsbrist/arbetsbrist. Förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer därför att inledas så snart det är möjligt. Samtidigt kommer också överläggningar att initieras mellan fakulteten och berörda institutioner och forskare. Fakultetens åtgärder måste vidtagas snart, eftersom anslagsminskningarna kommer att gälla fr o m den 1 januari 1997.
--------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information lämnas av fakultetens dekanus Per Belfrage, tel 046/222 85 75
eller kanslichefen Sten Wennerström, tel 046/222 72 15
eller fakultetens personalansvarige Rolf Mallander, tel 046/222 71 29


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-18