Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046-222 94 58, Den 11 juni 1996

Lunds universitet tar fram egen miljöhandlingsplan

Som en av pionjärerna bland de stora svenska universiteten och högskolorna kommer Lunds universitet att i fortsättningen eftersträva en miljövänlig linje med begreppet hållbar utveckling som ledstjärna och mål. Efter en omfattande genomgång och inventering av hela universitetet som beräknas ta tio månader upprättas en miljöplan som kommer att beröra alla med anknytning till universitetet: lärare, forskare, studenter och administrativ personal.

Rektorsämbetet har gett uppdraget att samla in och analysera data till Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Dessa data skall bilda underlag till en miljöhandlingsplan. En första inventering pågår redan i universitetsadministrationen.
- Ett flertal universitet i Euoropa och USA arbetar redan i Agenda 21:s anda mot en hållbar utveckling. Framför allt gäller detta några amerikanska och brittiska universitet. Svenska universitet och högskolor ligger inte lika långt framme i miljöarbetet med undantag för ett par av de mindre högskolorna, säger David Lindegren i Miljöinstitutets projektgrupp.
Universiteten har ett internationellt miljöhandlingsprogram som heter "The University Charter for Sustainable Development" och som utarbetats av Europeiska Rektorskonferensen. I den strategiska långtidsplan som för några år sedan fastställdes för Lunds universitet stadsfästs också den hållbara utvecklingen som grunden för universitetets miljöpolicy. Det uppdrag som Miljöinstitutet nu har gäller dock inte innehållet i forskning och undervisning utan den fysiska verksamheten, exempelvis åtgärder i samband med upphandling, transporter, avfall och energikonsumtion.
Man kommer att studera verksamheten på många nivåer: fakulteter, sektioner, institutioner, centrumbildningar. Data ska ge en bild av universitetets miljöpåverkan, och nyckeltal gör det möjligt att mäta framstegen på en institution från ett år till ett annat.
Utifrån inventering och antagen policy kan sedan de operativa målen uppställas i form av ett miljöledningssystem. För att detta ska bli framgångsrikt måste det förankras hos personalen så att så många som möjligt känner sig delaktiga i det. De ekonomiska förutsättningarna för systemets genomförande måste naturligtvis också undersökas.
____________________________________________________________________
Mer information kan lämnas av professor Karl Lidgren, tel 046-222 02 22, eller David Lindegren, tel 046-222 02 07.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-06-11