Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 12 april 1996

Stort skogsbruksprojekt påbörjas i Sydsverige

Lunds universitet kommer att ansvara för ett mycket stort forsknings-projekt med inriktning på framtidens skogsbruk. Det är MISTRA, Miljöstrategiska forskningsstiftelsen, som satsar 54 miljoner kronor att användas fram till år 2000. Det nya programmet heter Hållbart skogsbruk i södra Sverige. Dess styrelse höll sitt första sammanträde i Lund på fredagseftermiddagen.
I styrelsen sitter representanter för skogsägarna, skogsindustrin, och myndigheterna samt forskare från Lunds universitet och SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Ordförande är direktör Hans Ekelund från Skogsstyrelsen i Jönköping. Vetenskaplig ledare för projektet blir professor Bengt Nilhgård vid ekologiska institutionen på Lunds universitet.
Syftet med projektet är att få fram ett miljöanpassat skogsbruk som säkrar återväxten och samtidigt i största möjliga utsträckning tillfredsställer de krav olika grupper i samhället ställer på skogen: markägarna, industrin, fritidsfolket, naturvårdare. Det är med andra ord ett mycket komplicerat och månfacetterat projekt, och det avser såväl barrskog som löv- och blandskog.
Konkreta exempel på arbetsuppgifter är att söka bevara den biologiska mångfalden i det som är våra rikaste ekosystem. Samtidigt skall skogen ge en hög avkastning av god kvalitet. Man måste lära sig att hålla skogens näringsprocesser i balans. Man måste också slå vakt om skogens hälsa trots att denna påverkas av så många svåröverblickbara faktorer: extrem väderlek, framtida klimatförändringar, luftföroreningar och skadegörare.
I juni föreligger en slutgiltig verksamhetsplan för projektet, och då kan styrelsen börja detaljplanera forskningsinsatserna. Verksamheten kommr att bedrivas vid Lunds universitet, SLU m fl forskningsinstitutioner.
_____________________________________________
Mer information: prof Bengt Nilhgård nås på tel 046-222 93 05 eller 0413-314 88.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-04-15