Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke 046-222 03 16, 14 mars 1996

Arbetslivcenter ny mötesplats för studenter och näringsliv

Lunds universitet blir först i Sverige med att inrätta ett Arbetslivcen-ter, en mötesplats för studenter, yrkesverksamma och arbetsgivare.
- Tanken är att vi ska fungera som ett smörjmedel mellan universi-tet och arbetsmarknad, och på så vis underlätta för studenterna att få jobb, säger Sven Eriksson, projektledare för Arbetslivcenter.

Vid universitet i USA, Kanada och Storbritannien är det vanligt med "Placement Centers", som på olika sätt arbetar för att hjälpa studenterna att hitta arbete efter examen. Där har det blivit naturligt för näringslivet att vända sig till dessa centra när de ska rekrytera personal.
Förhoppningen är att Arbetslivcenter vid Lunds universitet ska få en lik-nande funktion.
- Vi har för få högskoleutbildade i näringslivet i Sverige. Tillsammans med Kunskapsbron och Enheten för näringslivssamverkan vid Lunds universitet vill vi medverka till att de små och medelstora företagen kan expandera genom att tillföras kompetens, säger Sven Eriksson.

Studentstöd

Ett syfte med Arbetslivcenter är att ge studenterna stöd och vägledning in-för steget ut på arbetsmarknaden. Detta gäller speciellt de studenter som egentligen är klara med sin utbildning, men som fortsätter att studera i brist på arbete.
På Arbetslivcenter får studenterna nu tillgång till ett referensbibliotek med platsjournaler, tidskrifter, dagstidningar och litteratur med diverse arbetsmarknadsinformation. Personalen ser dessutom till att platsannonser i dagstidningar och fackliga tidningar bevakas, så att studenterna snabbt kan få en överblick över aktuella lediga platser.
Via datorer kan studenterna även ta del av studie-, yrkes- och branschin-formation. En platsautomat finns tillgänglig liksom två vanliga datorer som studenterna bl a kan använda för utskrift av platsansökningar.
Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen kommer arbetsvägle-dare och platsförmedlare att finnas på Arbetslivcenter tisdagar och onsda-gar klockan 13-16. Studenterna kan även få vägledning av studievägledarna på Studentservice, som ligger vägg i vägg med Arbetslivcenter i Gamla kirurgen.
- Även studenter som inte har kommit så långt med sin utbildning är välkomna att få råd och tips t ex om vilka ämneskombinationer som kan vara bra att ha om man funderar på ett visst jobb, säger Sven Eriksson.

Mötesplats

Centrets huvudfunktion är att vara en mötesplats för studenter och arbetsgi-vare. Detta ska ske genom en intensiv programverksamhet med seminarier, kurser, föredrag och arbetsmarknadsdagar. Studenterna ska kunna erbjudas kontaktsamtal med såväl arbetsgivare som yrkesverksamma, och de ska dessutom ges tillfälle att lära sig hantera intervjusituationer och marknads-föra sig själva.
- För presumtiva arbetsgivare ska Arbetslivcenter fungera som en sluss in i universitetsvärlden, berättar Sven Eriksson.
Företag kan t ex få information om universitetsutbildningar och deras innehåll och även få hjälp att hitta universitetsutbildade som har den kom-petens man efterfrågar. Arbetslivcenter kan också hjälpa företagen att nå studenter med information om sin verksamhet, t ex genom arbetsmark-nadsevenemang.
Arbetslivcenter har tillkommit på initiativ av SACO och drivs med Lunds universitet som huvudman i samarbete med SACO, TCO och Länsarbetsnämnden i Malmöhus län.
Personalen på Arbetslivcenter består förutom Sven Eriksson av fem ALU-anställda, som alla har akademisk utbildning

-----------------------------------------------------------

Från och med den 2 april är Arbetslivcenter öppet tisdagar och onsdagar 13-16, torsdagar 10-12 och 16-18 och fredagar 13-15.

På gång under den närmaste tiden:
20 mars kl 18.15: AF-Utland Malmö informerar om arbete utomlands och den service förmedlingen kan ge.
10 april kl 13-17: Kristjan Vaigur från SACO informerar om olika an-ställningsformer.
10 april kl 18.15: ALMI företagspartner informerar om att starta eget.

Ytterligare information om arbetsmarknadsevenemang vid Arbetslivcenter och på andra håll inom Lunds universitet finns på Arbetslivcenters hemsida på Internet: http://www.lu.se/stu/ac

Kontaktpersoner:
Sven Eriksson, projektledare för Arbetslivcenter, tel 046-222 70 51.
Kerstin Lindbom, chef för Studerandeenheten och Arbetslivcenter,
tel 046-222 72 05.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-03-15