Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 16 December 1996

Artificiella nätverk bättre än doktorn på diagnos.

Artificiella neurala nätverk är bättre än både kardiolog och datoriserat tolkningsprogram på att diagnosticera akut hjärtinfarkt i EKG. Det visar läkaren och forskaren Bo Hedén i en doktorsavhandling i klinisk fysiologi vid Lunds universitet.

En av de mest använda teknikerna för att undersöka hjärtat är med elektrokardiogram (EKG). Det görs årligen ca 300 miljoner EKG-undersökningar i världen. Även små förbättringar av tekniken kan alltså få stor betydelse. De flesta EKG-apparater är datoriserade och innehåller program för tolkning av EKG-kurvorna. Bo Hedén menar att programmens tolkning ofta är bra, bättre än den mindre erfarne läkarens tolkning. Men det finns utrymme för förbättringar och Bb Hedén har i sin avhandling undersökt om det går att förbättra datorbaserad tolkning av EKG med hjälp av artificiella neurala nätverk.

Artificiella neurala nätverk ska likna biologiska neurala nätverk men är betydligt förenklare. Ett biologiskt nätverk är uppbyggt av neuron, dvs nervceller med utlöpare, som är kopplade till andra neuron. I ett artificiellt neuralt nätverk ersätts nervcellerna medmatematiska enheter som har förbindelser med varandra. Ett artificiellt neuralt nätverk kan lära sig lösa uppgifter genom att träna på ett antal exempel och lära sig känna igen olika mönster. En uppgift, som i detta fallet, kan vara att träna på att känna igen normala EKG och EKG från patienter med hjärtinfarkt.

En inte ovanligt miss vid EKG-undersökningar är att det blir en felkoppling - beroende på att två eller flera elektroder har förväxlats. Ett sådant fel förekommer i 2 procent av alla EKG-undersökningar och upptäckts oftast inte av den som utför EKG-registreringen eller av tolkningsprogrammet i EKG-apparaten. Även läkaren missar ofta att ett EKG är felkopplat och tolkar resultatet fel. För patientens del kan det innebära en utebliven eller felaktig behandling. Med träning lyckades däremot neurala nätverk hitta de vanligaste typerna av felkopplingar och var betydligt bättre än två olika EKG- tolkningsprogram på den uppgiften.

Den erfarne hjärtläkaren och neurala nätverk var båda bättre än tolkningsprogrammen på att diagnosticera utläkta hjärtinfarkter.

Bo Hedén har också testat om neurala nätverk kan vara till hjälp med att ställa korrekt diagnos vid en akut hjärtinfarkt. Nätverket fick träna på ett material med över 11000 EKG som registrerats på en akutmottagning. Mer än tio procent av dessa hade registrerats på patienter med akut hjärtinfarkt.
Efter träningen var nätverket bättre än den erfarne kardiologen och bättre än tolkningsprogrammet på att diagnosticera akut hjärtinfarkt.

- Vi hade väntat oss att nätverken skulle vara lika bra som specialisten på att diagnosticera utläkta hjärtinfarkter men det var en överraskning att de till och med var bättre på att ställa korrekt diagnos vid akut hjärtinfarkt, säger Bo Hedén. Från och med i höst finns det i Siemens senaste version av EKG-apparatur även neurala nätverk som kan känna igen felkopplingar.

Bo Hedén disputerar den 10 januari. Han träffas på Lunds Universitetssjukhus (klinisk fysiologi) på tel 046/ 17 33 28 eller 1733 21


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-12-18