Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
15 november 1996, Petra Francke, tel 046-222 03 16

4 000 studenter bedömer universitetet

Fredagen den 15 november skickas Studentbarometern till 4 000 studenter vid Lunds universitet. Det är en detaljerad enkät med frågor om universitetets undervisning och service. Resultaten ska ligga till grund för konkreta åtgärder för att Lunds universitet ska bli en ännu bättre studiemiljö.

Studentbarometern är en betydelsefull del av Lunds universitets program för kvalitetsutveckling.
- Det är oerhört viktigt att universitetet har studenternas uppfattningar som motor för sitt kvalitetsarbete. Studentbarometern är ett instrument att mäta dessa uppfattningar, påpekar rektor Boel Flodgren.
Idén till Studentbarometern är hämtad från universitet i England. En bärande princip är att studenterna bestämmer utformningen av enkäten och att de definierar vad som ska uppfattas som viktiga kvalitetsfrågor. Vid Lunds universitet har enkäten utformats av Lunds Universitets Studentkårer, LUS, i samarbete med Utvärderingsenheten, där Ulf Torper är ansvarig för Studentbarometern.
Frågorna har formulerats så att de dels ger information om hur viktigt studenterna upplever att det är att universitetet erbjuder god kvalitet i den aspekt frågan gäller (t ex lärarnas tillgänglighet utanför undervisningstid), och dels hur man bedömer att universitetet har lyckats med detta. Även frågor av studiesocial karaktär finns med i enkäten.
- Studentbarometern är ett unikt projekt i Sverige, där studenter frågar studenter om deras hela situation vid universitetet. Vi tycker att det är viktigt att man inte bara tar reda på hur situationen är i föreläsningssalen, utan även hur den är resten av dagarna, påpekar Patrik Kruse, som är ordförande i LUS.
Varje studentkår inom LUS har samlat in frågor till underlaget bland sina medlemmar. LUS utbildningsutskott har gallrat bland frågorna, och en mindre grupp från LUS har sedan sammanställt enkäten tillsammans med Utvärderingsenheten.
- LUS och dess studentkårer har lagt ner mycket tid på Studentbarometern i höst. När resultatet blir färdigt ska vi försöka ta fram en egen plan för hur vi ska behandla resultaten, säger Katja Wibell, vice ordförande och ansvarig för Studentbarometern i LUS.
Enkäten besvaras anonymt och ska senast den 29 november vara ifylld och skickad till Utvärderingsenheten, som sammanställer resultaten. Dessa kommer sedan att presenteras områdesvis. I de fall där en stor grupp studenter tycker att det är viktigt att universitetet erbjuder kvalitet i en viss aspekt, men bedömer att något område inte lyckats med detta har området ansvar att vidta åtgärder. Efter ett år gör Utvärderingsenheten en uppföljning av vad som har gjorts.
Detta är första gången Studentbarometern genomförs, och ambitionen är att den i framtiden ska göras om vartannat läsår.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-18