Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 18 januari 1996

Elektronisk spikning av avhandlingar
- Lunds universitet först i Sverige

Torsdagen den 18 januari begås en IT-premiär vid Lunds universitet. Då sker den första elektroniska "spikningen" av en ny doktorsavhandling. Kirurgen Bodil Ohlsson som ska disputera vid medicinska fakulteten den 9 februari lägger in information om sin avhandling i en sökbar databas och därmed blir den genast globalt tillgänglig över Internet.

En doktorsavhandling kungörs genom avisering på universitetets anslagstavla minst tre veckor före disputationen. Termen spikning kommer från tradititionen att författaren hamrade upp ett exemplar av skriften på anslagstavlan. Därmed skulle avhandlingen vara allmänt tillgänglig för eventuell opposition. Vissa institutioner har bevarat eller återupptagit spikningstraditionen i dess ursprungliga form.

Den vanliga proceduren är dock att författaren lämnar avhandlingen i föreskriven tid före disputationen till universitetsbiblioteket mot kvitto. Detta kvitto lämnas sedan tillsammans med avhandlingen till ansvarig fakultetssekreterare som ser till att informationen kommer upp på anslagstavla vid Registrators kontor.

Ingegerd Rabow, bibliotekarie på UB 2, har varit med i utvecklingen av det nya sättet att spika en avhandling via IT. Ett elektroniskt WWW-formulär har tagits frm av UB:s utvecklingsavdelning för elektroniska nättjänster, LUB NetLab, som också tillhandahåller själva databasen. Doktoranden fyller i formuläret, uppgifter om författare, titel, disputation och en kort presentation av innehållet, och sedan läggs denna presentation in i en databas som är globalt sökbar.

- Förutom fakta om den aktuella avhandlingen finns det i elektronisk form information om andra avhandlingar som lagts fram vid institutionen, hur många kvinnor respektive män som doktorerat vid en fakultet eller i ett ämne. Avhandlingsförfattarna kan lätt nås av intresserade i hela världen genom att deras e-mail-adresser finns med i informationen. I databasen finns också listor över deras tidigare publicerade artiklar som kan beställas, berättar hon.

- Det här systemet gynnar tvärvetenskapen eftersom forskare i olika ämnen och världen över kan söka i databasen och hitta avhandlingar som kan vara intressanta för deras egen forskning.

Till en början kommer alla nya avhandlingar vid Lunds Tekniska Högskola, vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och vid medicinska fakulteten i Lund att spikas elektroniskt.

- Lunds universitetsbibliotek kommer att ta initiativ till att de andra fakulteterna vid universitetet och även övriga universitet och högskolor i Sverige följer efter, säger Ingegerd Rabow. På sikt hoppas vi kunna lägga in alla doktorsavhandlingar i fulltext, även bilder och figurer.

Lunds universitets prorektor, professor Bengt E Y Svensson, kommenterar premiären för den elektroniska avhandlingsspikningen:

- Ett spännande framsteg. Detta är en viktig del av universitets policy att utnyttja modern informationsteknik där det är till fördel för verksamheten. Att sprida forskningsresultat i elektronisk form är något som bör genomföras inom hela universitetet.

Professor Karl-Erik Andersson, prodekanus vid medicinska fakulteten, tycker att spikning över nätet är ett utomordentligt bra sätt att sprida information om den forskning som pågår vid universitetet.

- Det produceras årligen 60 - 70 doktorsavhandlingar vid medicinska fakulteten. Det innebär att nya forskningsresultat från många områden blir tillgängligt för intresserade redan innan de publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna.

Universitetsbibliotekarie Göran Gellerstam påpekar att ett förfarande att göra alla avhandlingar kända över nätet är något som ligger väl i linje med UB:s övriga inriktning.

- Hoppas att andra universitet och högskolor följer vårt exempel. Vi har inbjudit de övriga universitetsbiblioteken till överläggningar om detta. Så länge universitetsbiblioteken i Sverige har funnits har de haft en central roll för spridning av nya doktorsavhandlingar. Därför känns det logiskt att vi nu lägger till den elektroniska spikningen. Tre dagar efter spikningen kommer en ny avhandling att kunna beställas från Libris, databasen som är gemensam för alla svenska forskningsbibliotek.

Den första doktorand i Lund som spikar sin avhandling elektroniskt och kommer ut på nätet är läkaren Bodil Ohlsson. Hon genomgår specialistutbildning till internmedicinare men har gjort sitt avhandlingsarbete i samarbete med institutionen för kirurgi i Lund och lägger fram sin avhandling där. Bodil Ohlsson har studerat frisättning och effekter av hormonet cholecystokinin , CCK, som utsöndras från tunntarmsslemhinnan till blodet när födan kommer ner i tunntarmen. En effekt hos hormonet är att det befrämjar tillväxten hos bukspottkörteln. En sådan effekt utövas också av tillväxtfaktorn EGF. Bodil Ohlsson har i experimentella studier undersökt hur CCK och EGF påverkar celltillväxten i bukspottkörteln och andra organ. Det diskuteras om tillväxtbefrämjande faktorer har betydelse för cancerutveckling men innan man kan utveckla modeller att hämma deras aktivitet måste man veta hur de fungerar i frisk vävnad.

- Det är spännande att lägga fram avhandlingen och extra festligt att få vara den första som spikar i den här formen. Eftersom man lägger ner mycket arbete och engagemang på att skriva en avhandling känns det stimulerande att resultaten också kommer ut och når många. Därför tycker jag att den här spridningsnyheten är mycket positiv och något som doktoranderna kommer att uppskatta.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-01-18