Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046/222 70 08, fax 046/222 47 11, 29 oktober 1996

Demokrati i ett utvidgat EU
tema vid seminarium i Lund

(Program)

Samtidigt som integrationen fördjupas allt mer står nya medlemsländer inför
dörren och vill in i den europeiska gemenskapen. Hur ska EU fungera
effektivt och demokratiskt i ett utvidgat Europa och vilken roll kommer
Europaparlamentet att få? Det är några av de frågor som kommer att
diskuteras vid ett öppet EU-seminarium den 5 november i Lund. Europaparlamentets kontor i Stockholm står som inbjudare i samarbete med Lunds universitet.

Förespråkarna för ett utvidgat EU menar att det ligger i hela Europas intresse att föra in de nya demokratierna i öst i den europeiska gemenskapen. Skeptikerna är oroliga för att en utvidgning skulle utgöra en bromskloss för det fortsatta integrationsarbetet.
Ytterst handlar det om det europeiska projektets legitimitet. Om inte medborgarna känner att de har något att säga till om eller om de inte upplever att de får ett bättre liv, ökar misstron mot EU.
Ett framtida EU med över 20 medlemsstater ställer krav på en annorlunda beslutsorganisation än dagens, det är de flesta överens om. Fler kräver att EU måste bli effektivare och mer demokratiskt. Men hur ska detta gå till? Det finns inga enkla lösningar, säger Magnus Jerneck som är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet.
- Det är ett nytt politiskt system som växer fram och det är mycket svårt att säga vad som kommer att hända. Vi känner egentligen bara till att demokratin fungerar inom nationella gränser. EU är unik som politisk konstruktion och utmanar därför traditionell politisk teori.
- Det pågår en kontinuerlig maktkamp mellan EU-institutionerna. De senaste tio åren har Europaparlamentet flyttat fram sina positioner, och det har ett eget intresse av att stärka sina maktbefogenheter, menar Magnus Jerneck.
- Ett tydligt exempel är att de två största partierna, kristdemokraterna och socialisterna, har gått samman i vissa avgörande frågor för att få fram breda majoritetsbeslut i parlamentet. Man har alltså lagt partipolitiska och nationella skiljelinjer åt sidan för att stärka parlamentets makt.

Klassiskt problem

Hur demokrati och effektivitet kan kombineras är ett klassiskt problem, enligt Anders Sannerstedt, statsvetare vid Lunds universitet.
- Det är precis samma diskussion som vi har haft i Sverige när vi genomförde bolagiseringen av kommuner för att öka effektiviteten - det har skett på bekostnad av minskad insyn.
- Helt grundläggande är att skapa ett politiskt system som har stöd hos folkopinionen, menar Anders Sannerstedt. Ett legitimt politiskt system som uppfyller kraven på demokrati, effektivitetet och rättssäkerhet. Men ibland kan dessa hamna i konflikt med varandra. Det är problematiskt. Själva idén om demokrati är svår att tillämpa på EU.
- Demokrati förutsätter: en man, en röst. Det förutsätter också ett väl avgränsat territorium, där medborgarna väljer representanter till den egna lagstiftande församlingen. Men detta gäller inte i EU. De små länderna har oproportionerligt många röster.
- Medborgarna upplever inte heller att de tillhör ett och samma folk, och de röstar inte på alleuropeiska partier utan på nationella.
Anders Sannerstedt tror inte att en utvidgning av EU kommer att innebära några demokratiska problem.
- För de nya demokratierna i Östeuropa och Baltikum kan ett medlemskap innebära ett stöd för att bevara demokratin. På samma sätt som EG var en garant för demokratin i Spanien, Portugal och Grekland.
- Men med fler medlemsstater kommer det att bli nödvändigt att ändra på beslutsordningen inom EU, hävdar Anders Sannerstedt. Vilken roll Europaparlamentet kommer att få i ett utvidgat EU är svårt att förutse.
- Det är troligt att parlamentets roll stärks. Men jag har svårt att se att det ensamt kommer få lagstiftande makt av den anledningen att en förstärkning av parlamentets makt innebär överstatlighet. Ett federativt Europa som många är motståndare till, avslutar Anders Sannerstedt.
Seminariet äger rum tisdagen den 5 november kl 10-18 i Palaestra vid universitetsplatsen i Lund. Det anordnas av Europaparlamentets kontor i Stockholm i samarbete med Lunds universitet och är öppet för alla intresserade.
Medverkande forskare är docenterna Anders Sannerstedt och Magnus Jerneck, Lunds universitet, prof Rutger Lindahl, Göteborgs universitet och docent Sverker Gustavsson, Uppsala universitet. Från Europaparlamentet deltar Francis Jacobs. I en panel, som kommer att vara aktiv hela seminariedagen, medverkar europaparlamentarikerna, Jan Andersson (s) och Per Stenmarck(m) samt Bertil Fiskesjö, Lund, Joakim Ollén, Malmö och redaktör Morgan Johansson, Arbetet Nyheterna. Moderatorer är Christian Andersson, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Rolf Gustafsson, Svenska Dagbladets Bryssel-korrespondent.

Program

Moderatorer: Christian Andersson, Europaparlamentets informationskontor i Sverige och Rolf Gustafsson, Bryssel-korrespondent Svenska Dagbladet.
Panel: Jan Andersson, ledamot (s) av Europaparlamentet; Per Stenmarck, ledamot (m) av Europaparlamentet; Bertil Fiskesjö, fd politiker; Joakim Ollén, ledamot av Regionkommittén; Morgan Johansson, redaktör Arbetet.

10.00-11.00Demokrati och effektivitet: hur kan de kombineras? Docent Anders Sannerstedt, Lunds universitet
11.00-12.00Demokrati och effektivitet i ett utvidgat EU. Professor Rutger Lindahl, Göteborgs universitet
12.00-13.30Lunchuppehåll
13.30-15.00Argumenten för och emot en europeisk parlamentarism. Docent Sverker Gustavsson, Uppsala universitet
15.00-15.15Paus
15.15-16.45Decision-making effectiveness of the European Parliament in an enlarged Union. Francis Jacobs, European Parliament and Dr. Magnus Jerneck, Lund University
16.45-18.00Avslutande paneldebatt
Seminariet är öppet för alla intresserade. Lokal: Palaestra vid universitetsplatsen i Lund.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-10-30