Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 20 augusti 1996

Förbränningsforskning stöds med storsatsning

Förbränning är ett område där det nu satsas stora pengar. I våras blev det klart att 24 miljoner kronor skulle satsas under en två-årsperiod på ett nytt kompetenscentrum för förbränningsprocesser vid LTH, Lunds Tekniska Högskola. Och nu kommer det mera pengar från den s k Strategiska forskningsstiftelsen, närmare bestämt 12 miljoner kronor om året. De skall fördelas på ett nationellt program inom förbränningsområdet som kallas CeCoST och leds från LTH.

Det nu inrättade Centret har stöd från den Strategiska forskningsstiftelsen, som fördelar löntagarfondspengar till forskning. Det är Strategiska forskningsstiftelsens första satsning på ett långsiktigt forskningsprogram inom energiområdet. Programmet innebär att Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan och LTH samarbetar med ledningen förlagd till Lunds Tekniska Högskola Projektet kallas CeCoST (Centre for Strategic Research and Graduate School in Combustion Science and Technology). Under en uppbyggnadsfas de första 18 månaderna får programmet nio miljoner kronor, därefter tolv miljoner kronor om året. Efter fem år görs en utvärdering som kan leda till en förlängning.

Förbränningområdet spänner över mycket. De processer som studeras kan t ex vara förbränningen i en bilmotor, gasturbin, panna, ugn eller okontrollerad brand. Det finns många metoder att göra detta. I Lund har man specialiserat sig på att skicka laserljus genom förbränningszonen, ett ljus som fungerar som en beröringsfri sensor. Syftet med CeCoST är att förnya och stärka den kompetens som Sverige behöver inom forskning, utveckling, design, produktion och drift inom förbränningsområdet.

- Ett viktigt mål är att producera fler doktorer med en interdisciplinär utbildning. Forskningsskolan kommer att ta emot 5 - 8 doktorander varje år; fullt utbyggd kommer den att ha 20 - 25 doktorander. De flesta av dessa skall senare ut i näringslivet. De kommer att ha en bred utbildning som gör att de lätt kan ändra inriktning och anpassa sig till nya krav. De ska både tränas för lagarbete och ledarskap, säger professor Marcus Aldén vid avdelningen för Förbränningsfysik, LTH, koordinator för CeCoST, och fortsätter:

- Det kompetenscentrum som invigdes i våras stöds av NUTEK och näringslivet och där medverkar företagen som samarbetspartners. Där är syftet att stärka industrin både med tillämpad forskning och genom att ge den tillgång till mer grundforskning. Det vi nu bildar genom samarbete mellan tre högskolor kallas Centre of Excellence. Detta stöder industrin genom att utbilda sådana doktorander som den har behov av.

Programmet indelas i sex underavdelningar:


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-09-18