Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
December 1996, Britta Collberg, tel 046-222 31 58

Studenter avstängda efter tentamensfusk

Lunds universitets disciplinnämnd har avstängt två studenter från undervisningen under viss tid på grund av tentamensfusk. Ett tredje fall - en student som använt delvis samma text till uppsatser i två olika ämnen - ledde inte till någon åtgärd.

En av studenterna, en juridikstuderande, avstängs under fyra månader. Studenten hade vid tentamen på juridisk översiktskurs ertappats med en lagbok som innehöll otillåtna anteckningar. Han har själv förklarat att han lånat boken av en kamrat och inte kände till anteckningarna. Disciplinnämnden trodde inte på hans förklaring.
En studerande i statistik avstängs under två månader för tentamensfusk. Han hade otillåtna anteckningar i den formelsamling som han fick ha med sig på tentamen. Han hade också med sig en kopia av samma formelsamling, vilket inte var tillåtet. Studenten hade dessutom vid tentamenstillfället med sig en helt annan formelsamling som inte var tillåten som hjälpmedel. Själv har studenten förklarat att han inte fått information om att man inte fick ha med sig en kopia. Disciplinnämnden konstaterar dock att information om tillåtna hjälpmedel ges vid en rad olika tillfällen, dels under kursen, dels både skriftligt och muntligt vid tentamenstillfället.
Ett tredje fall gäller en student som läst två ämnen parallellt och skrivit uppsatser i båda. En av uppsatserna skrev hon ihop med en annan student. Delar av texten ur denna gemensamma uppsats har hon sedan använt i en uppsats som lagts fram i ett annat ämne. Textavsnittet avser beskrivningen av ett företag.
Disciplinnämnden anser inte att det är ett fel i sig att använda samma deskriptiva arbete två gånger som studenten gjort. Men hon borde ha angett källan till den "återanvända" texten, i synnerhet som hon inte var ensam författare till den, anser nämnden. Studenten anses dock inte ha försökt vilseleda vid tentamen, och ärendet föranleder alltså ingen åtgärd.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-12-19