Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Britta Collberg, tel 046-2223158, 22 November 1996

Nytt centrum för handikappforskning

Nästa år inrättas ett Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning (HAREC) vid Lunds universitet. Centrumet blir administrativt knutet till samhällsmedicinska institutionen vid medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset MAS.
Syftet med HAREC är att främja forskning kring handikapp- och rabilitering genom att underlätta samarbete mellan institutioner och forskare både inom och utom universitetet. Utgångspunkten är en helhetssyn på människan - båda vuxna och barn - och deras deltagande i arbetsliv och övriga samhället.
HAREC ska verka för en långsiktig kompetensutbyggnad inom handikappområdet och över ämnesgränserna, stödja och medverka till seminarier och kurser, gärna tvärvetenskapliga. Man ska också verka för att externa medel tillförs forskningen och stimulera rekrytering av yngre forskare av båda könen.
Information är en viktig bit av verksamheten. HAREC ska samverka med andra intressenter för att föra ut forskningsresultat. Man ska underlätta samarbete med andra högskolor i södra Sverige och i Danmark och även verka för internationella kontakter inom handikapp- och rehabområdet.
Samarbete med näringslivet är en annan uppgift, för att stimulera utveckling av produkter och service inom handikapp- och rehabområdet. HAREC ska sist men inte minst verka för ett aktivt menings- och informationsutbyte med brukarintressen, både de funktionshindrades egna organisationer och andra verksamheter inom handikapp- och rehabområdet.
Till HAREC hör ett kollegium av disputerade forskare och doktorander.Till ordförande har utsetts förre statsrådet, FN-rapportör Bengt Lindqvist.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-11-19