Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Karin Dahlgren 046/222 70 06, Solveig Ståhl 046/222 70 16, 24 januari 1996

Bokförläggare och universitetsadjunkt humanisternas hedersdoktorer i Lund

Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett två hedersdoktorer: universitetsadjunkt Rolf Petré, arkeologiska institutionen i Lund, och bokförläggare Per Sjögren, Stockholm.

Humanisten och bokkännaren Per A Sjögren, född 1921, har under många decennier haft och har alltjämt stor betydelse för svenskt kulturliv. Han har som bokförläggare - hos Bonniers, Rabén & Sjögren, Askelin & Hägglund, Ordfront, - främjat utgivning av värdefull litteratur och osedvanligt vackra böcker, heter det i motiveringen.
Per Sjögren har varit ordförande i Svenska bokförläggareföreningen och president i International Publishers Association. För närvarande är Per Sjögren ordförande i Humanistiska förbundet och i Almqvistsällskapet. Att han nu blir hedersdoktor vid Lunds universitet motiveras bl a med att det i Lund finns en lång tradition av Almqvistforskning och Almqvistutgivning.
En annan insats som motiverar ett hedersdoktorat är att han initierat och lagt ner stor omsorg på den serie böcker, kallad "Perspektiv på" som utgavs på Rabén & Sjögrens förlag åren 1969-73. Serien främjade svensk humanistisk forskning genom att den speglade vetenskap och debatt om litteratur, teater och film. Såväl seriens huvudredaktör som de flesta medredaktörerna för de olika volymerna var verksamma vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Rolf Petré har varit knuten till arkeologiska institutionen i Lund sedan början på 1960-talet. Han har haft olika tjänster där och fram till pensioneringen 1995 tjänstgjorde han som universitetsadjunkt. Han har bidragit till och varit ledare för många arkeologiska undersökningar. Hans specialitet blev bronsåldern och han uppfattades tidigt som en av de främsta auktoriteterna i Skandinavien. En svår bilolycka i slutet av 1960-talet hindrade honom från att fullfölja sina forskarstudier på det sätt han planerat. Det avbräcket till trots kom han att bli en stor tillgång för både forskning och utbildning vid institutionen - inte minst som inspiratör och informell handledare för flera doktorander.
I motiveringen påpekas också att Petrés mångåriga erfarenhet av museiarbete har gjort honom till en ytterst betydelsefull länk vid utformningen och uppbyggandet av samlingarna och utställningar vid Lunds universitets historiska museum.

Doktorspromotionen vid Lunds universitet 1996 äger rum fredagen den 31 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-01-24