Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Karin Dahlgren (promotionsexp) 046/222 70 06, Göran Frankel 046/222 94 58, 30 januari 1996

Hedersdoktorer vid LTH

LTH, Lunds Tekniska högskola, har utsett 1996 års hedersdoktorer. Utmärkelsen tillfaller två män som båda gjort stora insatser inom området dator- och telekommunikation. Den ene är direktör Jan Uddenfeldt, Ericsson Radio Systems, den andre professor Paul Kühn vid universitetet i Stuttgart.

Jan Uddenfelt, född 1950, blev civilingenjör i elektroteknik vid KTH 1973. Examensarbetet avsåg teletransmissionsteori. Han disputerade 1978 med avhandlingen Predictive Encoding with Delayed Decision Applied to Speech Digitalization. Samma år anställdes han vid Ericsson Radio Systems. Han var också adjungerad professor i telekommunikation på KTH 1981-82.
1989 blev Uddenfeldt chef för Ericsson Radio Systems« utvecklingsavdelning och 1990 teknisk direktör för affärsområdet radio. Institutionen för tillämpad elektronik vid LTH har genom åren haft många fruktbara kontakter med Jan Uddenfeldt, när det gällt såväl forskning som utbildning. Forskare har samarbetat inom de gemensamma intresseområdena radio, vågutbredning, kretskonstruktion och signalbehandling. Utbildningssamarbetet har kommit såväl institutionens radiokurser som Ericssons egen fortbildning till godo.
I motiveringen till hedersdoktoratet heter det bl a:
"Vi anser att Jan Uddenfeldt är välmeriterad för en hedersbetygelse av denna art eftersom han bedriver en industriell verksamhet på hög nivå baserad på en gedigen akademisk grund, vilket bland annat avspeglas i en diger publikationslista, och väl förstår att umgås med den akademiska världen. Genom samarbetet med honom har den tekniska fakulteten vid Lunds universitet, förutom direkt ekonomiskt och moraliskt stöd, fått uppslag till forskningsprojekt av stort värde inte minst inom forskarutbildningen."

Paul Kühn, född 1940, studerade elektroteknik och blev diplomingenjör 1967 och teknologie doktor 1972. Båda examina avlades vid universitetet i Stuttgart. 1973 - 77 ledde han en forskargrupp avseende data- och telenät. 1977 anställdes han vid amerikanska Bell Laboratories och arbetade där inom fältet datorkommunikation. Han utnämndes 1978 till professor i elektroteknik vid universitetet i Siegen, Tyskland. Sedan 1982 innehar dr Kühn motsvarande professur universitetet i Stuttgart.
Professor Kühn är engagerad i åtskilliga internationella organisationer, däribland ITC, International Teletraffic Congresses, där han 1991 utnämndes till president. Denna organisation verkar för dialog och idéutbyte inom telekommunikationsområdet mellan forskare, tekniker och administratörer från näringsliv och högskolor.
Samarbetet mellan professor Kühn och institutionen för teletrafiksystem vid LTH har varit mycket livaktigt och långvarigt. Professor Kühn har föreläst, varit opponent vid doktorsdisputationer och även mycket aktivt deltagit i de diskussioner ur vilka LTH-institutionens nuvarande forskningsprogram växt fram. Det nära samarbetet har också lett till att han engagerats av de svenska forskningsråden. Strategiska forskningsstiftelsen har utsett tre internationella experter till att utvärdera en av stiftelsen största satsningar, nämligen Computing & Communication, och professor Kühn är en av dessa tre.

De båda hedersdoktorerna promoveras i Lund den 31 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
1996-01-30