Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 23 oktober 1996

Skarpsmakande dialdehyder förstör fiendernas matlust

I miljontals år före människans framträdande har växter och djur bedrivit kemisk krigföring. De försvarar sig genom att producera ämnen som smakar skarpt och bittert, så att de blir oätliga för sina fiender. Det märkliga är att det rör sig om samma typ av ämne vare sig det är svampar, örter, träd, alger, levermossor, svampdjur, mollusker, termiter eller kvalster som försvarar sig. Det kan till och med vara exakt samma ämne -så är t ex fallet med mollusker (blötdjur) och termiter.

Mikael Jonassohn vid avdelningen för organisk kemi 2 på Kemicentrum i Lund har smakat på många vedervärdigheter på vägen mot sin doktorsgrad. Men viktigare än avsmakning är den kemiska analysen. Syftet med Jonassohns forskning har varit att undersöka vilka delar av försvarssubstansen som gör den biologiskt aktiv.
-Sinsemellan kan substanserna se olika ut, men i grunden är de rätt lika varandra. Deras molekyler är kolväteskelett som alla innehåller två aldehydgrupper, varav den ena är omättad. De kallas därför 1,4-dialdehyder. Man har hittills hittat drygt ett 80-tal dialdehyder i naturen, säger Mikael Jonassohn som i disputerar om ett par dagar.
Dialdehyderna har också en antibiotisk effekt. Forskarna har frågat sig hur sådana ämnen kan förvaras i en organism utan att denna tar skada. Man har i flera fall kunna konstatera att dialdehyderna inte finns i organismen men blixtsnabbt bildas med hjälp av vissa enzymer när organismen attackeras och skadas. Det tårretande ämnet i en lök eller det starkt luktande allicinet i en vitlök bildas först när man skär eller pressar löken. På samma sätt får vissa riskor i svampskogen inte sin skarpa smak förrän de bryts sönder.
Några av dialdehyderna är mutagena; de kan med andra ord skada arvsmassan hos sina fiender. Genom att förändra i naturen förekommande dialdehyder på olika sätt har Mikael Jonassohn bland annat funnit vilka förändringar som krävs för att denna egenskap skall försvinna.
Sådan kunskap som kan vara nyttig om man på något sätt vill dra praktisk nytta av dialdehyder. Mikael Jonassohn bedriver grundforskning. Men det finns redan patenterade produkter baserade på dialdehyder. Exempelvis har man tagit fram ett insektsbekämpningsmedel som används mot bl a coloradobaggar. Medlet har fördelen att det snabbt bryts ner i naturen. Men komersiellt sett är denna fördel också en nackdel, eftersom behandlingen måste upprepas flera gånger. På det medicinska området forskas det också kring dialdehyderna. Man har upptäckt att antibiotika kan ges i mindre doser när den ges tillsammans med vissa dialdehyder.
_______________________________________________________
Mikael Jonassohn nås på tel 046-222 47 42 eller 14 78 34. Han disputerar fredagen den 25 oktober. Hans avhandling heter Sesquiterpenoid unsaturated dialdehydes - Structural properties that affect reactivity and bioactivity.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-10-24