Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 12 december 1996

Lunds universitet och Utrechtnätverk fick ansvar för stort EU-program i Kina

Ett europeiskt nätverk av universitet med Lunds universitet som företrädare har fått huvudansvaret för att genomföra ett EU-program om Europakunskap i Kina. Ett avtal mellan EU och Kina har träffats tidigare under året om detta EU-China Higher Education Cooperation Programme. Programmet är ett av de första initiativen inom den nya strategin för EUs relationer med Kina.

Syftet med utbildningsprogrammet är att i Kina sprida kunskap om den europeiska unionen och medlemsländerna. Det gäller framförallt samhällskunskap i vid mening, t ex ekonomisk politik, rättsväsen, administration, regionalpolitik, utbildning, välfärdspolitik, miljöplanering och hälsovård. En annan typ av aktiviteter är introduktion av och träning i att använda ny teknik i utbildningen, t ex multi-media och distansundervisning med IT.

Projektet kommer att ha sin tyngd i Kina men en del av utbildningen ska äga rum vid olika universitet i EU:s medlemsländer.

Verksamheten i Kina ska organiseras från ett Project Management Office som ska sättas upp och drivas i samråd med Kinas Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation och speciellt the State Education Commission som ska vara Lunds universitets närmsta samarbetspartner i projektet. Kontoret förläggs troligen till Beijing.

Lunds universitet ingår i och agerar på uppdrag av Utrecht-nätverket som i hård konkurrens med andra nätverk och utbildningsorganisationer inom EU fick den attraktiva uppgiften. Programmet löper på 4 år och 3 månader och har en budget på ca 9.6 m ECU, dvs ca 80 miljoner SEK.

Inom EU- liksom i Kina - är det viktigt att se till att verksamheten får en geografisk spridning. Utrecht-nätverket har 22 medlemsuniversitet. Några av de mest intresserade och som har störst förutsättningar att medverka i projektet finns i Antwerpen, Aarhus, Bologna, Leipzig, Lund, Madrid, Strasbourg, och Utrecht.

Projektet ska styras av en akademisk kommitté vilken utses av EU-kommissionen. Den ska ha sex ledamöter - tre från EU och tre från Kina. Ledamöterna är dock inte utsedda ännu. Dessutom ska det inrättas ett råd med bred representation - 15 ledamöter - som ska träffas en gång om året.

Roger Greatrex, univ.lektor i kinesiska vid institutionen för östasiatiska språk, Lunds universitet, har utsetts till ansvarig för projektet och ska leda det på plats i Kina tillsammans med en kinesisk "co-director" som ska utses av de kinesiska myndigheterna.

Roger Greatrex berättar att verksamheten ska koncentreras till sex av de större universiteten i Kina. Valet av universitet görs i samråd med den kinesiska samarbetspartnern. I avtalet föreskrivs att principen om geografisk spridning är viktig. Vid dessa universitet inrättas tre-åriga gästprofessurer i Europastudier vars innehavare ska lägga upp kurser och forskarutbildningsprogram. I projektet ingår också vidareutbildning av de Europaspecialister som redan finns vid kinesiska universitet. Syftet är att deras kunskapsspridning ska effektiviseras och bli bättre känd.

- Vi vill också lägga in Europakunskap i de språkkurser som drivs av medlemsländer i EU. Det drivs ett stort antal bilaterala kurser inom kultur och teknik och vi tror det går att åstadkomma synergieffekter där genom gemensamma aktioner, säger Roger Greatrex.

I Lund inrättas också ett projektkontor - EU-China Higher Education Office - som ska ledas av universitetets öst- och sydöstasienhandläggare Jenny Hällen. Hon ska koordinera insatserna från de olika delarna i Utrecht-nätverket. En konkret uppgift är att placera ett stort antal forskare från Kina vid olika universitet och högskolor inom EU. Även lärosäten utanför Utrecht-nätverket är aktuella.

- Avsikten är att bara ta emot disputerade forskare. Programmet omfattar hela skalan - från etablerade professorer till nyblivna doktorer. Den kortaste tiden är en månad och den längsta ett år, berättar Jenny Hällen. Det är ett viktigt projekt och vi ser verkligen fram emot att arbeta med det. Syftet är att sprida kunskap och skapa större förståelse för EU i Kina. Näringslivet har också visat stort intresse.

- Vi ser inga svårigheter i att engagera forskare till projektet. Tvärtom - det har redan kommit in mängder med intresseanmälningar.

Det var hård konkurrens om att få genomföra EU-programmet i Kina. Drygt 100 nätverk och utbildningsorganisationer inom EU sökte uppdraget.

Boel Flodgren, rektor för Lunds universitet, är mycket nöjd. Hon förklarar att hon å universitetets vägnar känner sig hedrad att Lund och Utrecht-nätverket blivit utvalda.

- Det är en spännande utmaning för Lund att få ansvar för ett sådant framtidsinriktat projekt som detta. Det visar vad som går att uppnå när ett nätverk samlar sina styrkor och sin kompetens. Vi har en stark bas här i Lund genom verksamheten vid såväl institutionen för östasiatiska språk som vid många andra institutioner. Ett bevis på det är ju att regeringen för en tid sedan gav oss i uppdrag att samordna det svenska högskoleväsendets aktiviteter mot öst- och sydöstasien. Vi är också starka ifråga om Europakunskap och vi har byggt upp en attraktiv internationell mastersutbildning om Europafrågor.
______________________________________________________________
Ytterligare information lämnas av Jenny Hällen, Internationella sekretariatet, Lunds universitet, tel 046/222 30 15


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-12-12