Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046/222 94 58, Den 26 september 1996

Nya beräkningsmetoder ger kostnadseffektiv lagerhållning

Moderna företag kan stå och falla med hur man planerar och styr sin lagerhållning. Det behövs exakta metoder, med vilka man kan förutsäga effekterna av olika åtgärder. Några sådana presenteras i en ny doktorsavhandling vid LTH, Lunds Tekniska högskola.

I tillverkningsindustrin är det vanligt att värdet på lager, förråd och produkter som ännu befinner sig i fabriken överstiger värdet av hela produktionssystemet, inklusive maskiner och byggnader!
- Ett förhållande som företagarna naturligtvis är väl medvetna om, säger Rolf Forsberg som är knuten till avdelningen för produktionsekonomi och som just disputerat på en avhandling i ämnet.
- Men hittills har man fått pröva sig fram till hur ett styrsystem för lagerhållning skall utformas utan att med säkerhet veta vilka kostnaderna blir. Om man överskattar kostnaderna för att hålla lager kan lagret bli för litet. Det uppstår för mycket brister, och kostnaderna skjuter i höjden. Om man underskattar kostnaderna, håller man för mycket i lager, vilket också blir kostsamt.
Rolf Forsberg har undersökt två lagersystem. Han har analyserat och optimerat olika beställningsstrategier med ett centrallager och flera lokala lager. Det har gällt "enstycksbeställningar", t ex lagerhållning av reservdelar. Forsberg presenterar fyra optimeringsmetoder för sådan lagerhållning vid olika typer av slumpmässig efterfrågan. Det andra lagersystemet som studerats avser beordring av flera artiklar samtidigt från ett lager. Man vill inte att de totala beställningskvantiterna skall variera för mycket. Ett konkret exempel är när man använder lastbilar och vill beställa fullt lastade bilar. Också för denna situation har Rolf Forsberg utvecklat en optimeringsmetod.
_________________________________________________________________
Rolf Forsberg nås på tel 046-222 80 14 och hans handledare professor Sven Axsäter på 222 32 87. Rolf Forsbergs avhandling heter Essays on Multi-Level and Multi-Item Inventory Control.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-02-27