Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl/Göran Frankel 046/222 70 16, 16 cecember 1996

Miljonanslag till lundaforskare ur forskningsstiftelse

Erik Philip-Sörensens stiftelse har delat ut drygt två miljoner kronor i forskningspengar varav hälften till humaniora och hälften till projekt inom genetik.
En av mottagarna är etnologen Magnus Wikdahl som får 120 tkr för en studie av framtidsvisioner och framtidsberättelser i 90-talets Sverige. Samtliga humanioraprojekt som får stöd av stiftelsen finns vid Lunds universitet. Anslagen till genetisk forskning fördelas däremot över universitet i hela Sverige.

Den traditionella inriktningen för etnologer har varit den historiska men numera är samtiden det dominerande forskningsintresset. I sin ansökan skriver Magnus Wikdahl att det på senare år har märkts ett stigande intresse bland etnologerna att rikta blicken mot framtiden. En orsak är att utvecklingen inom ekonomi och arbetsmarknad har ändrat många människors förutsättningar för långsiktig försörjning och skapat osäkerhet inför framtiden. Magnus Wikdahl tänker dels visa hur framtiden är närvarande i människors konkreta vardagsliv, dels beskriva det offentliga samtalet om framtiden och det framtida som människor möter i sin vardag.

De övriga humanioraforskare som får anslag är: doc Mason Hoadley, östasiatiska språk, för att undersöka förhållandet mellan de växter som odlas av människor i Öst- och Sydostasien och deras sociala organisation, doc Nils Jörgensen, nordiska språk, för att beskriva språkliga och kommunikativa mönster i stödsamtal och doc Klas-Göran Karlsson, historia, för ett projekt om utsatta ryssar i det postsovjetiska samhället. Forskningsprojektet "Regionernas Europa" som leds av prof Sven Tägil, får fortsatt stöd med 700.000 kronor.

Genetik

Den genetiska forskningen som fått stöd har stor spännvidd- från studier av gener och kromosomer på jästsvampar till insekter, däggdjur och människa. De flesta anslagen gäller grundforskning men också utredning av etiska frågor eller anskaffning av ny utrustning. En av de genetiker som får störst anslag - 120.000 kr - är Mattias Höglund på universitetssjukhusets genetiska klinik. Hans projekt är "identifiering av gener reglerade av transkriptionsfaktorn ETV6". ETV6 är en relativt nyupptäckt gen som är förändrad i 25% av alla barnleukemier. Frågan är vad förändringen innebär för de gener som ETV6 reglerar. Förändras de också eller är det en annan regleringsmekanism som rycker in och ersätter ETV6? Det är detta Mattias Höglund skall undersöka.

Ulf Kristoffersson, docent i klinisk genetik i Lund, får 75.000 kronor för att bidraga med den medicinska kompetensen i ett tvärvetenskapligt projekt -"genetik, genteknik och vardagsetik"- som bedrivs i samarbete med forskare på etnologiska institutionen.

- Utvecklingen inom det genetiska och gentekniska området har gått oerhört snabbt och vi vill studera hur kunskapen och tekniken vävs in i vårt vardagsliv. Vi planerar att intervjua och följa upp ett antal individer som söker genetisk rådgivning för att undersöka hur deras föreställningar och resultatet av rådgivningen påverkar deras liv och förväntningar, berättar han. Människor söker genetisk rådgivning av olika skäl. Vissa är oroade för ärftlig cancer eller andra sjukdomar som drabbat släktingar. Andra vill förvissa sig om att ett väntat barn inte har anlag för medfödda sjukdomar.
Det finns en strävan att föra ut debatten om genetik och genteknik till allmänheten och det har förstås gett människor större kunskap i dessa frågor. Men det har också gjort dem osäkra och oroade, säger Ulf Kristoffersson.

Övriga genetiker som detta år får anslag ur Philip-Sörensens Stiftelse är doc Sven Bergström, Umeå, prof Lars Björk och doc Ulf Sjöbring, Lund, prof Ingemar Gustavsson och doc Bhanu Chowdhary, Uppsala, Christer Höög, Stockholm, dr Magnus Nordborg, Lund, prof Honor C Prentice, doc Björn Widén och doc Mikael Hedrén, Lund, doc Å Rasmuson-Lestander, prof Anssi Saura och FD Stefan Andersson Escher, Umeå, Dr med vet Karin Schmekel, Stockholm, samt prof Lars Wieslander, Stockholm.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-12-18