Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
7 oktober 1996, Petra Francke, tel 046-222 03 16

Nya kurser

Idrottsjuridik, multimedia i design, New Age och miljöundervisning är några av ämnena för det 35-tal nya kurser som Lunds universitet ger i vår. De nya kurserna presenteras nedan.

Vårens samtliga ca 700 fristående kurser finns med i universitetets nya anmälningskatalog. De fristående kurserna vid LTH är dock bara listade och saknar anmälningskoder, eftersom LTH har en egen kurskatalog med tillhörande anmälningsblankett.

Sista anmälningsdag till vårens kurser är 15 oktober.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på
Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E; Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan (tel 046-222 01 00) samt i Malmö hos studievägledaren vid Lärarhögskolan, Munkhättegatan 3.


Nya kurser vid Lunds universitet vårterminen 1997

LTH
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Juridiska fakulteten
Humanistisk-teologiska fakulteten
Lärarhögskolan
Musikhögskolan

LTH

Arbetsmiljö: Arbetsorganisation och förändringsarbete, 5 p. Kursens ger bl a grundläggande kunskaper i och förståelse för hur organisationer och företag påverkar arbetsvillkoren för arbetsgruppen och individen. Den ger även färdigheter i hur organisationer kan utformas och hur förändringsarbete kan genomföras för att tillfredsställa människans behov och stimulera till kompetensutveckling.

Arkitektur: Multimedia i design, 5 p. Inom arkitektens verksamhetsområde kommer multimediatekniken att skapa nya metoder att kommunicera med uppdragsgivare och konsulter, instruera byggproducenter och förvaltare samt att medverka i samhällsinformation. Syftet med kursen är att diskutera kommunikation med olika kategorier av aktörer i byggprocessen samt praktiskt utföra exempel inom några områden.

Byggnadsteknik: Instationär vattenströmning, 5 p. Kursen behandlar två typer av tekniskt viktiga, instationära strömningar - massvängning respektive tryckslag eller hydrauliska transienter i fyllda, trycksatta ledningar för olika typer av vattenöverföring - råvattentransport, vattenförsörjning, avloppsvattentransport, fjärrvärme. En kunskap om dessa strömningstyper är väsentlig för att säkerställa funktionen hos rörledningssystemet samt för att undvika skador på ledningarna och deras utrustning.

Datateknik: Objektorienterad programmering med C++, 5 p. Kursen ger kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom objektorienterad programmering, objektorienterad analys, design av program, samt programutveckling i programspråket C++.

Bioteknik - fortbildning för gymnasielärare, 5 p. Kursen ger en bred överblick av ämnet bioteknik, bl a genteknik. Kursen tar också upp användning av mikroorganismer och enzymer i miljövårdens tjänst för rening av luft, mark och vatten, inom energi-produktionen och för framställning av läkemedel.

Bioteknik: Separation av biomolekyler, 5 p. Kursen belyser de möjligheter och problem som är förenade med separation av proteinmolekyler, men även andra molekylslag kommer att behandlas.

Produktionsteknik: Förpackningsteknologi, 5 p. Interaktioner mellan förpackningsteknik och förpackad vara styr val av förpackningsmaterial lämpade för returanvändning och återvinning. Moment som berörs på kursen är polymera material, integrerad process- och förpackningsteknik samt interaktioner mellan förpackningsmaterial och förpackad vara med tillämpningar mot livs- och läkemedelsområdet. Även transport- och logistikområdet behandlas.

Mer information om LTH:s kurser finns på Internet:
http://www.kansli.lth.se/LTH/FriKursIntro.html#AMNEN


Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk statistik: Försöksplanering för naturvetare, 5 p. Kursen behandlar moderna statistiska metoder för design och utvärdering av kontrollerade försök och hur slumpvariationer inverkar på försöksuppläggningen, med utgångspunkt från variationer i fysikaliska, kemiska och biologiska förlopp. Ett projektarbete ingår med möjlighet till analys av eget datamaterial.

Komplexa system, 60-80 p. Komplexa system är ett multidisciplinärt område på kraftig frammarsch, där den teoretiska fysikens erfarenhetsbas inom modellbyggande och simuleringskonst vidareutvecklas och exploateras inom en rad tillämpningsområden typ resursallokering, "intelligenta" system, medicin, biologi, kemi etc. Kursen ger baskompetens inom fysikens numeriska metoder, icke-linjära system, systemteori samt artificiella neuronnätverk. Internationellt är intresset stort från industrin när det gäller komplexa system, och motsvarande utveckling kan förväntas i Sverige.


Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk historia: Tredje världens ekonomiska historia, 10 p. Med utgångspunkt i tredje världens ekonomiska historia, från kolonialtid till nutid, beskrivs och förklaras de olika samhällsekonomiska systemens framväxt, övergången från agrarsamhälle till industrisamhälle samt ekonomisk tillväxt och stagnation i utvecklingsländerna.

Ekonomisk historia: Företag och marknad, 5 p. Utvecklingen av olika företags- och marknadsformer i västvärlden under modern tid beskrivs och förklaras utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv.

Ekonomisk historia: Transitionsekonomier i tredje världen - från plan till marknad, 5 p. En ekonomisk-historisk analys görs av de socialistiska utvecklingsstrategiernas framväxt och den pågående övergången från planekonomi till marknadsekonomi.

Handelsrätt: Idrottsjuridik, 10 p. Kursens mål är att ge de studerande en grundläggande förtrogenhet med juridisk metod samt kunskaper om gällande rättsregler på de områden som har speciell anknytning till idrott.

Handelsrätt: EC Law, 10 credits. Kursen avser att ge de studerande kunskap om de grundläggande EG-rättsliga principerna, om EG:s organisation och rättskällor samt om rättsreglernas tillkomst och tillämpning. Kursen ges på engelska.

Handelsrätt: International Tax Law, 10 credits. Kursens mål är att analysera och strukturera skatterättsliga problem i samband med internationella affärer och etableringar utomlands. Kursen ges på engelska.

Handelsrätt: Integrerad tillämpning i personal- och arbetslivsfrågor, 20 p. Kursen ingår som valfri kurs inom programrådet Personal-arbetsliv.

Kulturgeografi: Regionernas Europa - näringar och nätverk, 5 p.
Kursen ger en översikt av den europeiska utvecklingen efter andra världskriget. Den behandlar även dagens förändringsprocesser då de nationella ekonomierna håller på att delvis lösas upp och nya formeringar träder i de traditionella staternas ställe. En konsekvens av detta är att ekonomiska flöden och informationsflöden blir mindre kontrollerade och att produktion och forskning blir globalt rörliga. Samtidigt ökar banden till den regional och lokala hemmabasen. I kursen diskuteras betydelsen av dessa delvis motsatta processer utifrån möjliga framtida europeiska utvecklingsscenarier. Kursen ges i samarbete med Utbildningsradion (UR).


Juridiska fakulteten

Genus och rätt. Könsrelaterade rättsliga kulturer- Genusstrukturer ur ett rättshistoriskt perspektiv, 10 p. Den europeiska och svenska rättsutvecklingen visar flera exempel på skiften mellan olika könsrelaterade rättsliga kulturer. Mäns och kvinnors behov och intressen har berört centrala och bärande delar av rättsstrukturen samtidigt som de skapat konflikter. Man kan säga att de könsrelaterade intressekonflikterna delvis utgjort ett fokus kring vilket andra faktorer katalyserats. Kursen belyser dessa intressekonflikter ur ett rättsvetenskapligt, historiskt, teologiskt perspektiv. Det interdisciplinära vetenskapsperspektivet är viktigt då problem som till exempel häxprocesser, barnamord, annan våldsbrottlighet, arvföljd, lagens syn på homosexualitet bör belysas ur flera vetenskapliga infallsvinklar.


Humanistisk-teologiska fakulteten

Arkeologi, översiktskurs 1-20 p. Kursen vänder sig till dem som vill ha en orienteringskurs i arkeologi, främst lärare i historia, men också de som arbetar med planering, miljövård etc. Kursen aktualiserar problem kring människans föreställningsvärld, samhällelig utveckling samt relationen till hennes fysiska och sociala miljö i ett långtidsperspektiv.

Bok- och bibliotekshistoria, 21-40 p. Kursens syfte är att ge ökad kunskap om tryckta skrifters framställning, spridning, samling och användning i främst västerländsk kultur intill nutiden. Vidare ger kursen insikt i bokvetenskapliga förhållningssätt och utveckla förmågan att analysera tryck som historiska föremål.

Östasiatiska språk, inriktning kinesiska, 20 p. Kursen vänder sig till samhällsvetare, främst ekonomistuderande som redan genomgått grundkurserna inom sina respektive fackområden. Målet för utbildningen är att de studerande skall kunna tillgodogöra sig facklitteratur på kinesiska och kunna delta i samtal med kinesiska kollegor.

Religionshistoria: New Age - en ny folktro? 5 p. New Age är en paraplybeteckning för nyandliga fenomen som healing och alternativa terapiformer, trosföreställningar som clairvoyans och ockulta energier, nyhedendom, neoshamanism, esotoriska läror samt det allmänna återförtrollandet av världen. Kursen kartlägger dessa fenomens sociala och historiska rötter. Religions-historiska, ideologikritiska och sociologiska metoders relevans diskuteras.

Judaistik: Judisk mystik, 5 p. Kursen syftar till att ge studenten kunskap om den judiska mystikens utveckling liksom väsentliga begrepp och termer. Mot bakgrund av en historisk översikt fördjupas centrala temata, bl a synen på kvinnligt och manligt, ondskan och mystikens roll i det dagliga livet. Kursen ges i Jönköping.

Bibelvetenskap, NT: Synoptisk exeges, 5 p. I kursen studeras Nya testamentets tre första evangelier med hjälp av litterärkritiska, historiska och retoriska metoder. Syftet är att förmedla kunskap och dessa tre evangeliers egenart i fråga om Jesusbild (kristologi), etik och teologi.
Kristendomens historia: Mission och kultur, 5 p. Kursen ger en historisk kunskap om synen och förhållandet mellan mission och kultur under 1900-talet, den introducerar social- och kulturantropologi och dess teoribildningar (inom ramen för missionsvetenskapen). Fallstudier tar upp mötet mellan kristna och utomkristna religiösa uttryck i olika kontexter, som t ex Nordkalotten och i centrala Afrika.

Tros- och livsåskådningsvetenskap: Kyrkan som gemenskap och sakrament, 5 p
Kursen orienterar om synen på kyrkan - särskilt med avseende på den aktuella ekumeniska dialogen, den behandlar kyrkan i Nya testamentet och tar upp olika aspekter av synen på kyrkan i historien. Den behandlar också frågan om bakgrund och utveckling av föreställningen om kyrkan som sakrament och som gemenskap.

De yttersta tingen: kristen eskatologi, 5 p. Kursen syftar till att förmedla en relativt ingående kunskap om kristen eskatologi. Följande delområden behandlas: döden och odödligheten; Jesu återkomst och de dödas uppståndelse; den yttersta domen och världsundergången; evigt straff och evig salighet; teologiska nyansatser på eskatologins område.

Aktuell etisk debatt, 5 p. Kursen tar upp frågor från den samtida etiska debatten och litteraturen. Principiella frågor behandlas, t ex postmodernismens kritik av en universell etik liksom moralens beroende av generna. Även tillämpade frågor tas upp, t ex den etiska debatten inom olika kyrkliga riktningar och traditioner.

Dop och initiationsriter, 5 pKursen ger en bred inblick i och fördjupade kunskaper om det kristna dopets historia, teologiska innehåll och betydelse. Kursen låter förstå dopet i sitt samband med initiationsriter och religionsteologi samt ekumeniken och religionsdialogen.


Lärarhögskolan

Miljöfrågor med didaktisk inriktning (1-10), 10 p. Kursen riktar sig till alla lärare inom grund- och gymnasieskolan och syftar till att utveckla deltagarnas miljödidaktiska kompetens, dvs lärarskickligheten i miljöundervisning.


Musikhögskolan

Ensembleledning för kyrkomusiker (1-5), 5 p. Kursen vänder sig till yrkesverksamma kyrkomusiker som vill fördjupa sina kunskaper i ensembleledning med särskild inriktning på musik för instrumentalensemble och kör. Kursen bedrivs i projektform (veckoslut) under ett läsår.

Komposition för yrkesverksamma (1-20), 20 p. Kursen vänder sig till yrkesverksamma personer som har yrkesmässig erfarenhet av att komponera (noterad musik) men saknar grundläggande utbildning.

Formlära (1-5), 5 p.

Kontrapunkt (1-5), 5 p.

Kontrapunkt (1-10), 10 p.

Pianoackompanjemang(1-10), 10 p.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-10-07