Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl 046/222 70 16, 16 cecember 1996

Slemmet börjar ta form!


För mycket slem i luftvägarna hör till vid förkylning och kronisk bronkit. Men vad består det egentligen av? En som kan svara på den frågan är forskaren Hans Hovenberg i Lund. Han har nyligen disputerat på en avhandling om muciner, de molekyler som bygger upp slemmet och gör det segflytande. Forskningen om muciner kan vara en grund för att utveckla nya behandlingsformer vid t ex kronisk bronkit där överproduktion av slem är ett påtagligt problem.

- Slemmet, som också kallas mukus, har till uppgift att tillsammans med flimmerhåren i luftvägarna förhindra skadliga ämnen att nå lungorna. En individs hälsa är mycket beroende av att denna transportmekanism fungerar, berättar Hans Hovenberg. Vid vissa sjukdomar, t ex kronisk bronkit, ökar produktionen av slem och patienten har svårt att hålla luftvägarna rena på normal väg.

Slemmet består till 95-99 procent av vatten men det innehåller också olika proteiner. En del av dessa har antibakteriella egenskaper, andra förmedlar immunologisk information mellan cellerna. Hans Hovenberg har speciellt studerat de molekyler som kallas muciner och vars funktion är att göra slemmet segflytande. Han har identifierat ett mucin och visat att det bildas av sk bägarceller i slemhinnan.

Mucinerna i sig tycks inte vara förändrade vid sjukdom. Hans Hovenberg har jämfört luftvägsmuciner från friska personer med muciner från patienter med kronisk bronkit. Resultaten tyder på att det inte finns någon fundamental skillnad mellan de muciner som bildades i luftvägarna hos friska och de som bildas hos sjuka. Däremot bildades det mycket mer slem hos bronkitpatienterna.

Ännu vet forskarna inte hur denna överproduktion utlöses men det är känt att flimmerhåren försvinner eller blir ineffektiva och att de mucinproducerande cellerna blir fler och större.

- Det är svårt att kartlägga mekanismerna bakom slembildningen eftersom miljön i luftvägarna inte helt kan återskapas i laboratoriet, säger Hans Hovenberg. Cellernas beteende påverkas av signaler från andra celler, från förändringar i omgivningen m m. Vår forskargrupp håller på att utveckla en försöksmodell där vi först skapar en bild av mucinproduktionen i den normala luftvägsmiljön och sedan jämför den med vävnads- och cellkulturer från luftvägarna. Genom att tillsätta lågmolekylära byggstenar kan vi se hur cellerna använder dessa för att bygga upp större molekyler, bl a muciner.

- Med hjälp av vår modell ska vi sedan exponera mucinerna för olika ämnen och se hur slemproduktionen stimuleras. Då kan vi kanske bidra till att kunskapen ökar om vad som orsakar överproduktion av slem i luftvägarna och hur det tillståndet kan behandlas, säger Hans Hoverberg.

Hans Hovenbergs avhandling har titeln Mucins in normal and diseased airways och har lagts fram vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Lunds universitet.

Han träffas på tel 046/222 33 08


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-12-18