Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046/222 70 08, fax 046/222 47 11, 1 november 1996

Styrelsebeslut ger klara riktlinjer för rekrytering av universitetslärare

Styrelsen för Lunds universitet tog på fredagen beslut om riktlinjer för handläggning av tjänstetillsättningar av professorer och universitetslektorer. I dokumentet klargörs principer och riktlinjer för rekrytering som är gemensamma för hela universitetet. Ytterligare riktlinjer ska sedan formuleras av varje fakultet.

- Det är viktigt, kommenterar universitetets rektor Boel Flodgren, att tillsättningsproceduren är förutsägbar för den sökande, dvs man ska veta om och vara beredd på vad fakulteter och tjänsteförslagsnämnder begär och efterfrågar hos de sökande.
- Dokumentet tar avstamp i universitetets strategiska plan, där det anges att rekryteringspolitiken ska syfta till att för alla tjänster hitta innehavare med högsta möjliga kompetens och potential för uppgifterna. Hit hör inte bara vetenskapliga och pedagogiska meriter, utan också administrativ skicklighet och ledaregenskaper där sådana krävs samt förmåga att klara den tredje uppgiften dvs att föra ut forskning och på olika sätt samverka med omvärlden. Rätt man eller kvinna på rätt plats är en förutsättning för att Lunds universitet ska kunna motsvara högt ställda kvalitetskrav, understryker Boel Flodgren.

Det nu antagna dokumentet sammanfattar de rättsliga reglerna på området. Det tar upp olika moment vid en tjänstetillsättning, t ex inrättande av en tjänst, ledigförklarande, anvisningar till sökande, hur tjänsteförslagsnämnderna ska handlägga sina ärenden, vad som krävs av de sakkunniga och hur introduktion av den nyanställde på arbetsplatsen bör gå till.
Det betonas att fakulteterna måste vara tydliga när de anger ämnes- och programförklaring för en tjänst och hur stor vikt som ska läggas vid de olika befordringsgrunderna. Dessa är vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet (hit räknas ledarförmåga) och förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete, den sk tredje uppgiften. Om man söker andra mer specifika egenskaper ska dessa också anges när tjänsten lyses ut. Jämställdhetsaspekterna måste också vägas in i rekryteringsarbetet.
Det måste således läggas ned ett grundligt arbete redan före själva utlysningen av en tjänst. Utslag i Överklagandenämnden för högskolan har visat att tjänsteförslagsnämnderna inte kan tillföra ytterligare villkor eller önskvärda kriterier när ansökningarna väl har kommit in.
I många fall räcker det inte att tjänsteförslagsnämnden tar del av de sökandes insända meriter för att bedöma skicklighet och potential för den aktuella tjänsten. Dokumentet ger flera alternativa förslag till kompletteringar. Den sökande kan t ex på särskild uppmaning bli ombedd att skriva en programförklaring där han eller hon redogör för sina ambitioner inför framtiden. Ett undervisningprov kan tillföra underlag för att bedöma pedagogisk skicklighet och intervju bör göras.

Nationellt pågår det just nu en översyn av högskolans tjänstestruktur och rekrytering under ledning av gen dir Erland Ringborg. Utredningen ska vara klar i början av december i år och de nya författningarna beräknas träda i kraft den 1 januari 1998. Inför detta kommer Lunds universitet att se över sina riktlinjer för tjänstetillsättningar än en gång.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1996-01-11