Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
2 april 1997, Petra Francke, tel 046-222 03 16

Tredje etappen av Ekonomicentrum börjar nu byggas

Nu påbörjas byggandet av etapp tre av Holger Crafoords Ekonomicentrum. Det nya huset ska komplettera och binda ihop de två befintliga byggnaderna. Det kommer bl a att innehålla undervisningslokaler och mötesplatser för studenter och lärare.

1988 invigdes den första etappen av Holger Crafoords Ekonomicentrum. Nummer två stod klar 1993 och om ett år är det tänkt att etapp tre ska vara färdig.
Den nya byggnaden får tre våningar plus källare och ska bl a rymma fem hörsalar med sammanlagt ca 380 platser. Dessutom kommer det att finnas en speciell datahörsal med 30 platser samt två mindre seminarierum.
Hörsalarna utformas för att passa såväl interaktiv som traditionell undervisning. Sittningen blir u-formad i gradänger där avståndet mellan lärare och student minimeras. Studenterna ska i största möjliga mån kunna se varandra liksom alla tavlor mm.
Huset byggs väsentligen för att ge studenterna en bättre studiemiljö, påpekar Ekonomihögskolans rektor Olof Arwidi.
Byggnaden kommer också att innehålla en cafeteria för drygt 100 personer på första våningen. Tredje våningen är vikt för arbetsrum för Ekonomihögskolan centralt samt sammanträdesrum, seminarierum och personalrum faculty för all personal vid Ekonomihögskolan.
Utöver detta tillkommer välbehövliga arkiv- och förrådsutrymmen i källaren.
Byggnaden har liksom de två tidigare etapperna ritats av arkitektfirman Lundquist & Rendahl Arkitekter AB. Byggnadsarbetet utförs av Skanska.
Kostnaderna kommer att uppgå till 35-40 miljoner kronor. I detta ingår även inredning och utrustning (datorer, AV-teknik mm). Crafoordska Stiftelsen bidrar med ungefär en tredjedel av kostnaderna och universitetet har centralt beviljat ett anslag på 1,5 miljoner per år, vilket också motsvarar ca en tredjedel av kostnaderna.
Genom nybyggnaden kommer Ekonomihögskolan framöver att lämna stora delar av de undervisningslokaler på Sparta och LTH som man idag använder sig av. Detta kommer att frigöra resurser som täcker den resterande tredjedelen av kostnaderna.
Byggperioden är knappt ett år. Inflyttning beräknas ske i april-maj 1998.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-02