Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, tel 046-222 03 16, 26 augusti 1997

Socialhögskolan firar med lokalinvigning
och digert föreläsningsprogram

I höst är det 50 år sedan Sydsvenska socialinstitutet, nuvarande Socialhögskolan, startade sin verksamhet. Under åren som gått har skolan förvandlats från en utbildningsanstalt för blivande kommunaltjänstemän till en forskande universitetsinstitution med en modern socionomutbildning.

Sydsvenska socialinstitutet i Lund var det tredje socialinstitutet som inrättades i Sverige. Instituten i Stockholm och Göteborg räckte inte längre till att utbilda all den personal som den moderna socialvården och sociallagstiftningen krävde. Tidigare hade de kommunala arbetsuppgifterna skötts oavlönat av förtroendemän, men hade nu alltmer börjat anförtros åt särskilda tjänstemän, som behövde adekvat utbildning.
Om Socialhögskolans tillkomst och utveckling under de 50 åren kan man läsa i en jubileumsbok som har ställs samman av Per Gunnar Edebalk, Inger Farm och Hans Swärd med bidrag från skolans lärare och forskare.
Socialhögskolans historia kan delas in i tre perioder:
Institutperioden 19471964, då en fristående stiftelse var huvudman.
Socialhögskoleperioden 19641977, då institutet förstatligades.
Universitetsperioden 1977 ff, då Lunds universitet blev huvudman i och med högskolereformen. Formellt omvandlades skolan till en institution med en prefekt som föreståndare. Den förste prefekten blev Per Gunnar Edebalk.
Grundutbildningen har alltid varit kärnan i Socialhögskolans verksamhet. Under institutperioden fanns två linjer: den sociala och den socialkommunala, vilka under socialhögskoleperioden kom att kallas för sociala linjen och förvaltningslinjen. Dessutom fanns en teoretisk linje.

Nytt forskningsämne

Högskolereformen 1977 innebar bl a att alla utbildningslinjer skulle bli forsknings-anknutna. På Socialhögskolan skapades då ett nytt forskningsämne, socialt arbete, där de större ämnena som fanns på sociala linjen integrerades.
1984 tillsattes den första professuren i socialt arbete. Sune Sunesson fick tjänsten och några år senare blev Rosmari Eliasson Lappalainen skolans andra professor.
Efter övergången till Lunds universitet gjordes förvaltningslinjen om och placerades utanför Socialhögskolan, vilket medförde att personal fick flytta från skolan till andra institutioner. Därmed fick skolan en mer renodlad socionomutbildningsprofil.
Under institutperioden var andelen manliga studenter hög, men antalet kvinnliga studenter har ökat stadigt sedan 60-talet och när förvaltningslinjen försvann blev kvinnodominansen påfallande. Just nu arbetar man på skolan med ett projekt om hur fler män ska kunna rekryteras till socionomutbildningen.
Från starten 1947 har Socialhögskolan haft en studentkår. Under det stormiga 70-talet lades kåren helt ner ett tag, men återuppstod i början av universitetsperioden och inriktade sig på utbildnings- och studentsociala frågor. Efter nominering av studentkåren utsågs Socialhögskolan 1994 till Den goda institutionen av Lunds universitets studentkårer.
Socialhögskolan var tidigt ute med kvalitetssäkring av utbildningen och började t ex med externa examinatorer. Under 90-talet har kvalitetsarbetet blivit allt viktigare, påpekar prefekt Per Gunnar Edebalk.
Länge var lokalfrågan ett stort problem för Socialhögskolan. Från 1948 höll institutet till i Wieselgrens minne på Kiliansgatan. I slutet av 60-talet hade studentantalet ökat så mycket att skolan måste flytta till större lokaler på Stora Södergatan 25. Studentantalet fortsatte att öka och 1972 hade Socialhögskolan lokaler på inte mindre än sju adresser. Samma år löstes dock problemet i och med att Allhelgonaskolan ställdes till Socialhögskolans förfogande för undervisning och bibliotek. Samtidigt övertogs Bredgatan 13 som administrationsbyggnad. Under det senaste året har skolan renoverats och återinvigs nu i samband med 50-årsfestligheterna.
Nästa stora projekt blir ett nytt stort beteende- och socialvetenskapligt bibliotek, som vi ska ha gemensamt med fyra andra institutioner i gamla Juridicum. Det ska förhoppningsvis invigas nästa höst, berättar Per Gunnar Edebalk.

Både mer praktiskt och teoretiskt

När man ser tillbaka på Socialhögskolans utveckling under de 50 åren har det hänt en del.
Att skolan fick forskning var viktigt. Genom forskarkontakterna med fältet kan man följa utvecklingen där. De gamla ämnena i socionomutbildningen har också blivit mer inriktade mot praktiskt socialt arbete. Samtidigt har utbildningen blivit mer teoretisk i den bemärkelsen att den är forskningsanknuten från första delkursen.
Socialhögskolan har numera också har en viktig inriktning mot det livslånga lärandet, med många fortbildnings- och uppdragsutbildningskurser för verksamma socionomer.
När det gäller socionomutbildningen har det utvecklats en tydlig Lundamodell.
Vi har t ex inga snuttkurser, utan satsar på längre kurser så att studenter och lärare lär känna varandra. Under de tre sista terminerna har studenterna också valfria kurser, så att de själva kan välja en inriktning på sin utbildning. Våra studenter skriver dessutom sina C-uppsatser den näst sista terminen. Detta gör vi dels för att studenterna ska hinna bli klara med sin utbildning i tid, dels så att den sista terminen kan ägnas åt sk avrundingskurser, där studenterna förbereds inför det kommande yrkeslivet. Så är ingen annan socionomutbildning upplagd, berättar Per Gunnar Edebalk.
Uppenbarligen är det ett lyckat upplägg
Vi har förstått att vår utbildning är välsedd ute i verksamheten. Och våra studenter får jobb.

Socialhögskolans 50-årsjubileum firas fredagen den 29 augusti med en högtidsstund i universitetsaulan kl 13.30, där bl a statsrådet Thage G Peterson medverkar. Han var student vid Sydsvenska socialinstitutet 1955-57. Kl 14.45 invigs Socialhögskolans nyrenoverade lokaler i den f d Allhelgonaskolan på Bredgatan 26.
Måndagen den 1 september håller skolan sedan öppet hus med ett stort antal parallella föreläsningar som är öppna för allmänheten. Program bifogas. Media är välkomna att närvara under båda dagarna.

För ytterligare information kontakta prefekt Per Gunnar Edebalk, tel 046-222 93 88


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-09-11