Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel 046-222 94 58, 12 november 1997

Bakterier skyddar grundvattnet

Nitratförorenat grundvatten har förmågan att bryta ner nitrater och avge kvävgas till atmosfären. Vattnet skyddas av naturligt förekommande bakterier som använder kväveföreningarna som energigivare och cellbyggnadsmaterial. Biologisk rening av grundvatten genom tillförsel av vissa bakterier kan bli en framtida teknik, tror Christer Bergwall, kemisk ekolog vid Lunds universitet.

Det är inte enbart miljökatastrofer av det slag som drabbat Hallandsåsen som hotar grundvattnet. Nitrater och bekämpningsmedelsrester i grundvatten är ett gammalt och välkänt problem i skånsk jordbruksbygd. I reningsverk för dricksvatten behandlas vattnet genom filtrering i sandbädd, och i vissa fall med bakterier som som kan bryta ner nitrat. Christer Bergwall har studerat bakteriernas förmåga att bryta ner nitrat i nitratförorenade grundvatten.

Bergwall har tagit upp grundvatten från 3-6 meters djup på åkrar utanför Höganäs och Landskrona. Detta vatten har sedan jämförts med renat vatten från Vombs reningsverk utanför Lund.

- Vattnet från jordbruksmarken i Höganäs och Landskrona innehöll 20 - 40 mg nitrat per liter. EU:s gränsvärde för dricksvatten är 11,3 mg/l. Det visade sig att 50% av bakteriestammarna i detta vatten bröt ner nitrater mot endast 20% av stammarna i det renade Vombvattnet. Det var en första indikation på att finns vissa bakterier som anpassar sig och frodas i nitratförorenat vatten, berättar Christer Bergwall.

Nästa steg blev att studera nitratnedbrytningen i laboratorium. Christer Bergvall simulerade en miljö med grundvatten och sediment från de olika provtagningsområdena. Allt förvarades i + 11 grader C, en genomsnittstemperatur för grundvattnet. En kvävenedbrytande bakteriestam tillsattes.

- Nedbrytningen var två till tre gånger effektivare i det nitratförorenade vattnet. Där råder en ekologisk miljö som har gynnat bakterier med ett enzymsystem som är bra på att bryta ner kväve, bakterier som konkurrerar framgångsrikt med andra bakterier om näring och livsutrymme, konstaterar Christer Bergwall och fortsätter:

- Vilka dessa stammar är vet vi inte; det är en omständlig uppgift att bestämma det. Men det vore värt mödan att försöka hitta en "superbagge", en bakterie som är en särskilt effektiv nitratnedbrytare. Man skulle kunna ta "superbaggar" från ett förorenat område och transportera dem i en tusen liters tankvagn till ett mindre förorenat område som man önskar behandla. Under transporten har superbaggen hunnit föröka sig i tankvagnen och är redo att kolonisera det nya området.

Försök att stimulera nitratnedbrytning i vatten har gjorts både i laboratorium och vid fältförsök. Genom att "göda" bakterierna med en tillsats av organiskt kol har man uppnått en effektiv nedbrytning Det har dock nackdelen att även bakterier som inte är nitratnedbrytare har ökat antal. Tillväxten har varit så kraftig att det bildats proppar av bakterier i de porer där grundvattnet normalt rör sig. Ett enkelt sätt att undvika detta problem vore att endast använda effektiva nitratnedbrytare.
___________________________________________________________________________________________
Christer Bergwall är knuten till avdelningen för kemisk ekologi/ekotoxikologi vid Ekologiska institutionen. Han nås på tel 046-222 93 22 eller 211 19 29. Han disputerar den 14 november. Doktorsavhandlingen heter Denitrification as an adaptive trait in soil and groundwater bacteria.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-13