Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
6 juni 1997, Maria Lindh, tel 046-222 95 24

Crafoordska Stiftelsen donerar tio miljoner till Europacentrum

Lunds universitet har fått tio miljoner av Crafoordska Stiftelsen för inrättande av ett Europacentrum. Pengarna ska fördelas på fem år och användas till finansiering av tjänsterna inom centrat.
I universitetets fördjupade anslagsframställning för 1997/98 beviljade styrelsen fyra miljoner kronor under två år för en bredare satsning på Europaforskning genom ett särskilt Centrum för Europastudier.
Donationen från Crafoordska Stiftelsen möjliggör nu inrättandet av centrats tjänster, en föreståndartjänst, ett högskolelektorat och två doktorandtjänster med inriktning på Öst- och Centraleuropaforskning.
Universitetsstyrelsen ser det som viktigt att centrat redan från början får en ledning som kan utveckla verksamheten, dvs initiera och stimulera till ökade forsknings- utbildnings och informationsinsatser rörande Europa. En viktig uppgift blir också att verka för att externa forskningsmedel tillförs Europaforskningen vid Lunds universitet.
Den föreståndare som ska leda centrat ska ha hög vetenskaplig kompetens och en stark profil inom Europaforskning.
Högskolelektoratet planeras att dubbelanknytas till Europacentrat och institutionen för slaviska språk där det idag finns en eftersökt utbildning i Öst- och Centraleuropakunskap med en kulturhistorisk profil.
För uppbyggnaden av centrat krävs också en satsning på forskarutbildning varför två doktorandtjänster är viktiga. Dessa tjänster bör också vara dubbelanknutna inom ämnen som exempelvis historia, etnologi, kulturgeografi och språk.
Universitetet ser behovet av kunskap om Europa som oerhört stort. Behovet har på senare år ökat genom det framväxande Östersjösamarbetet och, sett i ett regionalt perspektiv, genom utvecklingen av Sydsverige som en intressant region i Europa.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-06-06