Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
12 maj 1997, Göran Frankel, tel 046-222 94 58

Högskoleutbildning i Helsingborg byggs ut kraftigt de närmaste åren

Den högskoleutbildning Lunds universitet bedriver i Helsingborg kommer att byggas ut kraftigt de närmaste åren. År 2000 skall totalt 1.000 studerande utbildas i Helsingborg, vilket är en fördubbling av nuvarande verksamhet. Några år efter år 2000 hoppas man kunna utbilda ännu fler studerande, totalt ca 2.000.
En arbetsgrupp har tillsatts för att ge förslag till hur den fortsatta utbyggnaden av verksamheten i Helsingborg skall se ut. Den skall redan den 26 maj presentera en första skiss till utbyggnadsplan.
Bakgrunden till utbyggnaden är att den teoretiska delen av undervisningen i vårdhögskolan Lund-Helsingborg flyttas till Lund, när universitet övertar huvudmannaskapet från landstinget den 1 januari 1998. Denna utbildning bedrivs på f d St Clemensskolan. I de angränsande lokalerna pågår utbildningen av högskoleingenjörer.
Det är institutionen LTH/Helsingborg som svarar för utbildningen av högskoleingenjörer. Man kan i dag välja studieinriktning mot byggnadsteknik, elektroteknik, kemiteknik eller multimediateknik plus ett antal tekniska påbyggnadsämnen. Men LTH/Helsingborg administrerar också ett antal fristående kurser i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Det är tänkbart att ingenjörsutbildningen nu kompletteras med ytterligare studieinriktningar men också att det blir fler kurser utanför det rent tekniska ämnesområdet.
Arbetsgruppen leds av universitetslektor Eva Hansson, som är prodekanus vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Som ledamöter ingår från universitetet universitetslektorerna Rune Kullberg, LTH, och Inga-Maj Stenström, LTH/Helsingborg samt kanslicheferna Hans Modig och Kent Olsson. Från Helsingborgs stad ingår projektsamordnaren Hans Wulkan.
____________________________________________________________________
Ytterligare information kan ges av utredarna David Storm 046-222 93 80 och Lars Olof Nilsson 222 70 32

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-05-13