Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046-222 7008, 10 oktober 1997

Nybildade Öresundsuniversitetet
ledande kunskapscentrum i Europa

Nu har Öresundsuniversitetet bildats. På fredagen var ledningarna för elva universitet och högskolor i Öresundsregionen samlade i Lund för att underteckna avtalet om samarbete inom den federation, som bär det samlade namnet Öresundsuniversitetet. Med 120.000 studenter och omkring 7.500 forskare blir Öresundsuniversitetet ett av Europas främsta kunskapscentrum.

Öresundsuniversitetet ska arbeta för att ytterligare höja kvalitet och effektivitet i utbildning och forskning samt på olika sätt stärka den samlade universitetsmiljön. Det ska också göra det mer attraktivt för utländska universitet, industri och övrigt näringsliv att samarbeta med lärosätena. Öresundsregionen ska genom att bli mer konkurrenskraftig bidra till en ökad livskvalitet för invånarna.

Genom samarbete och användande av informationsteknik ska de samlade universitetsresurserna utnyttjas bättre. Kursutbudet vid universiteten och högskolorna liksom bibliotek och laboratorier ska göras lättillgängliga för alla studenter och forskare inom Öresundsuniversitetet.

Till uppgifterna hör också att samverka med regionens näringsliv, organisationer samt lokala och regionala myndigheter. Information och samverkan utåt i frågor av gemensamt intresse ingår också. Öresundsuniversitetet ska årligen arrangera ett Öresundssymposium.

Samarbetet inom Öresundsuniversitetet ska framför allt drivas och initieras på institutioner och fakulteter. Successivt inrättas fakultetskommittéer och andra grupper för breda områden.

Flera projekt har redan startat, bl a det sk Broprojektet som ska studera effekterna av Öresundsbron och det virtuella Öresundsuniversitetet som är försök med distribuerat lärande med hjälp av IT. Gemensam forskarutbildning i vissa ämnen är ett annat exempel.

Formellt är Öresundsuniversitetet en federation med en rektorskonferens som högsta beslutande instans. Ett arbetsutskott, ett mindre kansli med kontaktpunkter i Köpenhamn och Lund samt arbetsgrupper ska svara för planering och löpande uppgifter.

Ordförande i rektorskonferensen är omväxlande svensk och dansk. Mandatperioden är ett år. Ordförande för 1997 är Boel Flodgren, rektor för Lunds universitet och vice ordförande Kjeld Møllgård, rektor för Köpenhamns universitet.

- Öresundsuniversitetet är kanske det främsta exemplet på den pågående integrationen i Öresundsregionen, säger rektor Boel Flodgren. Även internationellt sett är detta ett unikt projekt.
- Genom samverkan skapar vi mervärden. Regionens samlade utbildnings- och forskningsresurser gör oss till Europas fjärde största kunskapscentrum.
- Öresundsuniversitetet är också en plattform för det nystartade Medicon Valley, där den medicinska universitetsforskningen samarbetar med läkemedelsindustri och sjukhus. Det gäller också det stora tvärvetenskapliga forskningsprojektet om Själland och Skåne före, under och efter bron.
- Vi har ansökt om 4 miljoner kronor hos såväl den svenska som danska regeringen. Jag har nyligen fått veta att den danska regeringen avsatt medel till broprojektet och nu ser vi fram emot att den svenska regeringen inspireras av danskarnas beslut.
- Öresundsuniversitetet kommer att satsa på att skapa en gemensam universitetsmiljö, där studierna underlättas av att kurser kan plockas från olika lärosäten och där studenterna lätt och billigt kan förflytta sig över Sundet.

De elva universitet och högskolor som ingår i Öresundsuniversitetet är: Københavns Universitet, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Malmö högskola, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Lærerhøjskole, Roskilde Universitetscenter, Sveriges lantbruksuniversitet/Alnarp, Handelshøjskolen i København, Danmarks Bibliotekshøjskole och Lunds universitet.

-------

Ytterligare upplysningar:

Akademisekreterare Bengt Streijffert, Lunds universitet, Box 117, S-221 00 Lund.
Tel +46-46-222 7038. Fax: +465-46-2224715. E-post: Bengt Streijffert@rektor.lu.se

Centerchef Annette Winkel Schwarz, Danmarks Tekniske Universitet, P.O. Box 777,
DK-2800 Lyngby. Tel +45-45 257320. Fax +45-45 888256. E-post: aws@dtv.dk


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-13