Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
26 mars 1997, Petra Francke, tel 046-222 03 16

Nya kurser vid Lunds universitet

Retorik, kvinnor i religionshistorien, dynamisk astronomi och tvärflöjtsmetodik är några av det 35-tal nya kurser som ges vid Lunds universitet i höst. De nya kurserna presenteras nedan.

Höstens samtliga drygt 900 kurser finns med i universitetets nya anmälningskatalog, som bifogas. Kurserna vid LTH är dock bara listade och saknar anmälningskoder, eftersom LTH har en egen kurskatalog med tillhörande anmälningsblankett.

Sista anmälningsdag till höstens kurser är 15 april.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen i Lund: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E; Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan. I Malmö kan man hämta katalogen hos studievägledaren och syojouren vid Lärarhögskolan, Munkhättegatan 3.

Matematik-naturvetenskap | Musikhögskolan | Samhällsvetenskap | Humaniora | Teologi | Lärarhögskolan


Matematik-naturvetenskap

Solär-terrest fysik 5 p, ger en allmän beskrivning av solen, dess struktur och utveckling. Observationer av solaktivitet, solvinden och dess växelverkan med jordens magnetosfär samt teorier för detta är viktiga inslag i kursen. Med hjälp av sådana data kan man göra prognoser för rymdväder inom ramen för internationella rymdvädersprogram.

Dynamisk astronomi 5 p, beskriver hur man kan bestämma stjärnors avstånd, fördelning och rörelser i Vintergatan samt Vintergatans utveckling. I kursen presenteras teorier för rörelse och dynamik hos galaxer, liksom stjärnhopars och galaxhopars dynamik. Lokala och globala instabiliteter behandlas jämte tidvatteneffekter i galaxer.

Molekylärbiologi: Ekologisk och evolutionär inriktning, 5 p. Kursen ger teoretiska och metodologiska insikter och färdigheter i molekylärbiologiska metoder för att förstå evolutionära förlopp på molekylär nivå.

Molekylärbiologi: Ekologisk och evolutionär inriktning, 10 p.
Kursen är en magisterkurs vars första avsnitt utgörs av ovanstående kurs. Det andra avsnittet utförs som ett projektarbete.

Fysik: Miljömätfysik 10 p. Kursen har en experimentell inriktning. Bl a användes modern forskningsapparatur för mätningar av radon i hemmet, radioaktivitet i vår omgivning, luftföroreningar, elektromagnetiska fält och buller.

Kemi

De nya kurserna omfattar var och en 10 poäng och ska utgöra en ny inledning till kemistudierna. Kurserna ingår i det matematisk-naturvetenskapliga programmet men ges även som fristående kurs.

Matematisk statistik: Inferensteori, 5 p. Viktiga moment i kursen är ML-skattningar, exponentialfamiljer, väntevärdes-riktighet, informationsgränser för skattningar, Bayesianska skattningar, asymptotisk teori, effektivitet, hypotesprövning och Neyman-Pearons lemma, lokalt starkaste tester.

Matematisk statistik, Statistiska modeller och metoder, 10 p. Kursen går igenom ett antal viktiga statistiska metoder såsom multivariat analys, exempelvis den multivariata linjära modellen; generaliserad linjära modeller; icke-parametriska metoder.

Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder, 5 p. Kursen behandlar “Marcov Chain Monte Carlo“-metoder för simulering av komplicerade fördelningar av hög dimension, med tillämpning inom bildanalys, hierarkiska modeller, mm.

Matematisk statistik: Kliniska prövningar, 5 p. Kursen behandlar de problem som en statistiker möter vid en klinisk prövning, exempelvis korsade behandlingar, parallella grupper, dimensionering av studier, randomisering, stratifiering, "drop-outs" och "withdrawals". De problem som en säkerhetskommitté kan ställas inför uppmärksammas, samt de olika faserna vid läkemedelsutprovning.

Matematisk statistik: Multivariat analys. Multivariata normalfördelningen och Wishartfördelningen, multivariatalinjära modeller (multivariat multipel regressions- och multivariatvariansanalys), komponentanalys (principalkomponentanalys, faktoranalys och kanonisk korrelation) samt modeller och test för kategoriska variabler (korrespondensanalys).

Naturgeografi: Integrerad naturgeografi med informationsbehandling (GIS), 10 p.
Kursens ger djupgående kunskaper i analys och integration av naturgeografiska ämnesområden, såsom klimatologi och geomorfologi, genom geografisk informations-behandling samt en introduktion till naturgeografisk modellering. Geografiska Informationssystem (GIS) och fjärranalys ingår som integrerande metodikkomponenter.

Musikhögskolan

Fortbildning av verksamma musiklärare(1-10) 10 poäng. Kursen riktar sig till verksamma musiklärare i den kommunala musikskolan eller grundskolan/gymnasieskolan. Två individuella lektioner per vecka ingår samt gruppämnen som t ex ensemblespel, improvisation, klassisk musik i musikundervisningen, musikhistoria, drama, rytmik etc.

Från chaconne till Hit the Road Jack (6-10) 5 p. Ensembleimprovisation som bygger på grundstrukturer i olika genrer, från låtar till klassisk musik. En metod att genom praktisk och strukturell kunskap öka musikalisk förståelse och eget skapande.

Interpretation för utomnordiska studerande, lägre nivå (1-40) 40 p.

Påbyggnadsutbildning i musikpedagogik (61-80) 20 p. Forskarförberedande påbyggnads-utbildning för musiklärare i grund- och gymnasieskola, kommunal musikskola, folkhögskola och musikhögskola.

Suzukis filosofi och metodik, piano(1-5) 5 p. Ger grundläggande kunskaper i Suzukis filosofi och metoder som rör pianostudier för små barn.

Suzukis filosofi och metodik, violin (6-10) 5 p. Fortsättningskurs i Suzukis filosofi och metoder som rör violinstudier för små barn.

Tvärflöjtsmetodik och -historia (1-5) 5 p. Kursen vänder sig till flöjtister och flöjtlärare
samt studerande vid musikhögskola. Kursen behandlar flöjtens historia och instrumentets
utveckling. Genomgång av flöjtskolor och repertoar från olika länder, undervisningsmetoder ur praktiskt perspektiv och ergonomiska synpunkter på flöjtspelet.

Västafrikanska rytmer - Djembeorkester(6-10) 5 p. I västra Afrika är Djembetrumman ett av de viktigaste instrumenten, symboliskt och rituellt laddat. Djemben har genom sin relativa lättillgänglighet vunnit stor genomslagskraft även i Europa. Kursen utgår från djemben som ensembleinstrument.

Musikteori (41-60) 20 p.

Samhällsvetenskap

Nationalekonomi: Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning, 5 p. Under vissa förutsättningar kan traditionella privata lönsamhetskalkyler behöva kompletteras/ersättas med någon form av samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar som även tar hänsyn till sådana kostnader och intäkter som normalt ej beaktas i privata eller individuella kalkyler. Man kan säga att det föreligger en avvikelse mellan samhällsekonomiska kostnader/intäkter och privata sådana. Den teknik som presenteras i kursen för att hantera dessa avvikelser är den sk cost-benefit-analysen, som kan sägas utgöra en metod för att bedöma ett visst projekts samtliga för- och nackdelar.

Medie- och kommunikationsvetenskap: Rätten och medier som påverkansfaktorer, 10 p. Kursens mål är att belysa en rad påverkansfaktorer i samhället med tyngdpunkt på massmedias förmedling av olika rättsliga frågeställningar. Olika former av opinionsbildning i form av propaganda, kampanjer och annan typ av påverkansprocesser behandlas.

Medie- och kommunikationsvetenskap: Organisation och samhällskommunikation, 10 p. Kursen belyser några centrala kommunikationsproblem med anknytning till kommunikation mellan politiker, myndigheter och medborgare. Kursen diskuterar de förhållanden som praktiskt informations- och kommunikationsarbete inom en organisation måste utgå ifrån.

Medie- och kommunikationsvetenskap: Retorik, 5 p. Kursen vänder sig i första hand till studenter vid de samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och juridiska utbildningarna. Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i retorik - konsten att övertyga - samt att träna dem i att praktiskt tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang.

Sociologi, distanskurs med interaktiv informationsteknologi, 41-60 p.

Sociologi, teori och metod, distanskurs med interaktiv informationsteknologi, 10 p.

Dessa kurser har funnits tidigare, men ges nu för första gången med hjälp av
interaktiv informationsteknologi.

Humaniora

Kultur och medier, kandidatkurs, 41-60 p. Kursens mål är att vidga och fördjupa studiet av kultur och medier, samt ge studenten inblick i kulturteori och kulturanalytisk forskning och övning i att skriftligen lägga fram egna resultat.

Kinesiska för samhällsvetare, 21-40 p.

Teologi

Kvinnor i religionshistorien, 5 p. Kursens ger studenterna fördjupade kunskaper i olika religiösa, filosofiska, kulturella och sociala system, som kan tänkas vara betydelsefulla för förståelsen av kvinnors plats i speciellt den religiösa sfären. Kursen undersöker även kvinnors kultiska ansvar och aktioner inom religiösa system och begrundar fenomenet “gudinnor“ och deras eventuella betydelse för genderproblematiken.

Keltisk förkristen religion, 5 p. Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om kelternas religiösa värld och öva deras förmåga att kritisk granska olika typer av källor till keltisk religion.

Muslimsk mystik, 5 p. Kursen tar bl a upp den muslimska mystikens (sufismens) utveckling, samt väsentliga begrepp och termer.

Melanchthon, 5 p. Med anledning av 500-årsminnet av Melanchthons födelse ges denna kurs, som är tänkt att ge en relativt djup och bred inblick i reformationstidens teologi. Inte minst uppmärksammas relationen Melanchthon-Luther.

Etiska problem kring livets slut II, (6-10 p), 5 p. Kursen tar bl a upp praxis kring hanterandet av döden och döendet inom modern sjukvård med avseende på vår kultur och de stora världsreligionerna. Även döden och döendet inom skönlitteraturen behandlas.

Lärarhögskolan

Metoder för forskning och utveckling 5 p (inom 21-40 p pedagogik). Kursen ger grundläggande insikter i vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling, bearbetning och analys av data.

Montessoripedagogik, 21-40 p. Kursens ger fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter i Montessoripedagogiken.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-03-26