Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
18 juni 1997, Maria Lindh, tel 046-222 95 24

Gott betyg åt kvalitetsarbetet: "Systematiskt och professionellt"

Högskoleverkets bedömargrupp ger Lunds universitet ett genomgående gott betyg för sitt kvalitetsarbetet.
- Det bedrivs på ett mycket systematiskt och professionellt sätt och kan i många avseenden tjäna som en modell för andra lärosäten, sa universitetskansler Stig Hagström när han tillsammans med bedömargruppens ordförande Inge Johnsson, presenterade gruppens slutrapport i Lund. I jämförelse med bedömningar av andra högskolor som hittills gjorts, ligger Lunds universitet mycket väl till.

Som underlag för utvärderingen har universitetet överlämnat både en sammanfattande självvärdering av kvalitetsarbetet och motsvarande dokument från varje fakultet. Bedömargruppen har också tagit del av universitetets strategiska plan, kvalitetsutvecklingsprogrammet och de utvecklingsplaner som utarbetats inom varje fakultetsområde. Gruppen var i Lund under fyra dagar och samtalade med lärare och studenter från universitetets olika fakultetsområden.
Universitetskanslern påpekar att kvalitetsarbetet uppenbarligen varit ett viktigt instrument för att öka sammanhållningen inom universitetet och framhäva helheten i universitetets verksamhet. Bedömargruppen konstaterar att det finns en klar medvetenhet inom universitetet om vikten av samverkan med det omgivande samhället. Gruppen anser dock att universitetet måste utveckla mekanismer för att systematiskt ta till vara tidigare studenters kunskaper och erfarenheter av hur utbildningen fungerar i yrkeslivet.
Studentbarometern karakteriseras som en imponerande satsning. I den framgår att studenterna anser att de har små möjligheter att påverka sin utbildning. Men bedömargruppen fick ett annat intryck när de träffade studentrepresentanter vid sitt besök i Lund.

Gruppens slutsats är att universitetet måste bli bättre på återkoppling och återinformation om resultatet av kursvärderingar.
Lunds universitet har koncentrerat sin självvärdering på kvaliteteten i grundutbildningen. Utvärderarna påpekar att kvalitetsarbetet ska omfatta hela universitetets verksamhet. Sambanden mellan grundutbildnding och forskning och forskarutbildning är viktiga.
Utvärderingsrapporten avslutas med ett antal rekommendationer till Lunds universitet: Uppföljningen av utbildningens innehåll, resultat och ekonomi måste förstärkas. Universitetet bör ange tydliga tidsplaner för kvalitetsarbetet och dess uppföljning. Det pedagogiska utvecklingsarbetet bör stärkas och pedagogiska insatser ges ett högre meritvärde. De goda exemplen bör lyftas fram och ett system för erfarenhetsöverföring skapas.
Det akademiska ledarskapet på alla nivåer bör enligt bedömarna utvecklas, och de personliga kontakterna mellan universitetsledningen och basenheterna inom universitetets olika delar bör förstärkas ytterligare.
Lunds universitets rektor, professor Boel Flodgren, är glad över den positiva bedömningen av kvalitetsarbetet.
- Det är många medarbetares samlade kvalitetsträvanden som ger den totala bilden, och det är också alla dessa som ska ta åt sig äran.

Bakgrund

I Högskoleverkets uppgifter ingår att granska och bedöma kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor. Under en treårsperiod (med start 1995/96) skall kvalitetsarbetet vid 36 svenska universitet och högskolor bedömas. Högskoleverkets granskning och bedömning av kvalitetsarbete utgör en del i statsmakternas uppföljning och utvärdering av verksamheten vid universitet och högskolor.

Högskoleverket utser särskilda bedömargrupper för varje granskning. Gruppernas bedömning görs utifrån en av universitetet eller högskolan sammanställd självvärdering samt ett platsbesök på det aktuella lärosätet. Utgångspunkten för bedömningen är att varje enskilt lärosäte har ansvar för kvaliteten i sin verksamhet och för att finna lämpliga och ändamålsenliga former för kvalitetsarbetet.

Bedömargruppen för Lunds universitet har haft följande sammansättning:


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-06-19