Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort, 046/222 70 08, 1 augusti 1997

Uttalande av Lunds universitets rektor,
professor Boel Flodgren:
Med anledning av organisationskommittén för högskolan i Malmös sammanträde och beslut 970801

- Malmökommittén har valt att inte föreslå någon organisatorisk förändring för de tre konstnärliga högskolorna i Malmö. Det betyder att de stannar kvar inom Lunds universitet, vilket de också själva önskat. Det är klokt av kommittén att ta hänsyn till utbildningarnas egna bedömningar i denna fråga, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.
- Även om vi har haft olika uppfattningar i organisationsfrågan, så har diskussionen varit konstruktiv. Det ger en god grund för det framtida samarbetet mellan våra konstnärliga utbildningar och högskolan i Malmö. Det gäller för övrigt också för hela Lunds universitets samverkan med de nya malmöutbildningarna.
- Lunds universitet är berett att arbeta för att få till stånd en samlokalisering av den högre utbildningen i Malmö till Universitetsholmen, en spännande vision för den nya Malmöhögskolan. Vi är samtidigt införstådda med att detta kommer att ta tid och måste genomföras i flera etapper.
- Enligt kommitténs förslag ska Lärarhögskolan i Malmö lämna Lunds universitet. Vi beklagar detta och utgår från att de krav som Lärarhögskolan ställt kommer att kunna uppfyllas från malmöhögskolans sida.
- Lärarutbildningarna hör till de allra viktigaste inom hela högskolesektorn. De utgör idag en integrerad del av universitetet. Det gäller nu att hitta former för ett fortsatt nära samarbete. Lunds universitet vill på alla sätt medverka till att skapa en så bra lärarutbildning som möjligt, understryker Boel Flodgren.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-08-01