Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
26 maj 1997, Eiwor Acosta, tel 046-222 70 09

Den framtida organisationen av högskoleutbildning i Malmö

Efter att ha tagit del av underlaget om den framtida högskoleorganisationen i Malmö som ska diskuteras vid Organisationskommitténs sammanträde den 29 maj, har Lunds universitets styrelse vid ett extra sammanträde idag gjort följande uttalande (bif).

Uttalande rörande organisation av högskoleutbildning i Malmö

Lunds universitets styrelse har tagit del av det underlag rörande frågan om den framtida organisationen av högskoleutbildning i Malmö som kommer att diskuteras vid Organisationskommitténs sammanträde den 29 maj 1997. Lunds universitet får med anledning härav göra följande uttalande.

Lunds universitet och Malmö högskola har ett gemensamt ansvar för att den utveckling av högskoleverksamhet som sker i regionen sätter de studerandes behov liksom utbildningens och forskningens kvalitet i centrum och att de nya resurser som nu satsas innebär en förstärkning av det samlade totala utbildningsutbudet.

Ett beslut om ändrad organisationstillhörighet för de institutioner och enheter inom Lunds universitet som är lokaliserade till Malmö måste fattas med utgångspunkt i vad som på bästa sätt gynnar den verksamhet som bedrivs. Detta gäller framför allt kravet på hög utbildningskvalitet, där förhållanden som god forskningsanknytning och möjligheter till samverkan med andra utbildnings- och forskningsenheter måste beaktas.

Det är en central uppgift för universitetet att medverka till uppbyggnaden av utbildningen vid Malmö högskola på ett sådant sätt att ambitionerna om hög kvalitet i utbildningen liksom en förnyelse och breddning av utbildningsutbudet i regionen kan uppnås. Universitetet är därför angeläget om att medverka i ett förtroendefullt brett samarbete kring den fortsatta planeringen av verksamheten vid Malmö högskola.

Beträffande den ingenjörsutbildning som LTH bedriver i Malmö råder enighet om att denna i sin helhet bör överföras till Malmö högskola och där utgöra en bas för utvecklingen av området teknik och ekonomi. Universitetet motsätter sig däremot bestämt att delar av LTHs verksamhet i form av utbildningar eller institutioner i Lund splittras genom en överföring till Malmö högskola. Den utveckling av den tekniska utbildningen som bör komma till stånd i Malmö bör planeras utifrån analyser av framtida ytterligare utbildningsbehov. LTH liksom universitetet i sin helhet är angelägna om att medverka i ett sådant analys-, planerings- och utvecklingsarbete.

Det föreligger inget underlag som visar att en överföring av Lärarhögskolan till Malmö högskola skulle komma att främja lärarutbildningen. Det material som finns tillgängligt pekar däremot på att ett stort antal frågor om hur lärarutbildning skulle organiseras inom den nya högskolan inte utretts. Lärarhögskolan i Malmö har i skrivelse till organisationskommittén redovisat vilka krav som måste ställas för att lärarutbildning med hög kvalitet skall kunna bedrivas inom Malmö högskola. En förutsättning för att en överföring skall kunna diskuteras är att dessa krav kan tillgodoses inom ramen för Malmö högskola och att former för ett gott samarbete kring lärarutbildningarna skulle kunna utvecklas mellan Malmö högskola och Lunds universitet när det gäller genomförandet av den ämnesteoretiska utbildning som även i framtiden måste bedrivas vid institutionerna i Lund.

Vad gäller de konstnärliga enheterna - musik, teater, konst - har dessa entydigt uttalat att de även fortsättningsvis önskar tillhöra Lunds universitet. I underlaget till organisationskommittén har inga planer på att i verksamheten integrera dessa utbildningar i den övriga verksamhet som planeras vid Malmö högskola presenterats. Dessa enheter bör kvarstå inom Lunds universitet.

Den medicinska och odontologiska verksamhet som Lunds universitet bedriver i Malmö bör bedrivas i oförändrade organisatoriska former, samtidigt som ett konstruktivt samarbete mellan dessa och området Hälsa och samhälle inom malmöhögskolan etableras.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-05-27