Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort Tel 046-222 7008, 23 november 1997

Idégrupp tar helhetsgrepp
på universitetets miljöfrågor

Lunds universitet tar nu ett helhetsgrepp på miljöfrågorna genom en idégrupp under rektor Boel Flodgrens ledning. Ett antal forskare, lärare och miljöansvariga inom förvaltningen har i dagarna fått en inbjudan att delta i gruppen tillsammans med två representanter för Lunds universitets studentkårer. Lunds kommun och studentgruppen Hållbart universitet inbjuds att delta med var sin företrädare.
Gruppens uppgift blir att anlägga ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna och diskutera såväl forsknings- som utbildningsfrågor samt samordningen av miljöarbetet vid universitetet.
- Det är angeläget att skapa ett forum för det stora engagemang och intresse för miljöfrågorna som finns vid unversitetet. Detta kommer att kunna kanaliseras genom idégruppen, som får en viktig pådrivande funktion, säger rektor Boel Flodgren.
Miljöfrågorna har under den senaste tiden kommit alltmer i fokus inom verksamheten vid Lunds universitet. För några år sedan etablerades ett särskilt miljöinstitut. Nya miljöutbildningar har startat och flera är på gång. Planeringen för ett nytt Centrum för miljövetenskap är långt framskriden.
En utredning om universitetets egen belastning på miljön har genomförts och diskuteras just nu på bred front i remisseminarier inom hela universitetet. Arbetet ska ligga till grund för en miljöpolicy, en miljöhandlingsplan och för beslut om ett miljöledningssystem.
Studenternas samordningsgrupp Hållbart universitetet har bidragit med en granskning av förekomsten av miljöaspekter i utbildningen.
Dessutom har Lunds universitet fått ett regeringsuppdrag att vara pilotmyndighet under 1997 för utveckling av miljöledningssystem för statsförvaltningen.
Lunds universitet arbetar för att erkännas som ett framstående "miljöuniversitet" bl a genom att ha en tydlig miljöprofil i utbildningsutbudet och på sikt också miljöcertifiera verksamheten.
______________________________________________________________________
Box 117, 221 00 LUND, Tel 046-222 7010/12, Fax 046-222 4711


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-24