Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
26 maj 1997, Christer Hjort, tel 046-222 70 08

Dansk-svenska Öresundsuniversitetet ett av Europas största kunskapscentrum!

Rektorerna för åtta universitet och högskolor i Öresundsområdet har enats om att bilda en universitetsfederation under det samlade namnet Öresundsuniversitetet. Federationen ska kunna agera i frågor av gemensamt intresse och bidra till att göra regionen till ett kraftfullt och attraktivt kunskapscentrum.

Öresundsuniversitetet blir ett av Europas största kunskapscentrum med över 100.000 studenter och med internationell tätposition inom en rad forskningsområden. Grundarna är Lunds Universitet, Köpenhamns Universitet, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Danmarks Tekniske Universitet, Den Konglige Veterinær- och Landbohøjskole, Den Farmaceutiske Højskole, Danmarks Bibliotekshøjskole och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Den nya högskolan i Malmö och Roskilde Universitetscenter har också inbjudits att deltaga.
Federationen leds av en rektorskonferens, där Lunds universitets rektor Boel Flodgren blir den första ordföranden med rektor Kjeld Møllgård vid Köpenhamns universitet som vice ordförande. Mandattiden är ett år; vartannat år är ordföranden en dansk rektor, vartannat en svensk.

Nya möjligheter

- Öresundsuniversitetet knyter ihop universitet och högskolor på bägge sidor av sundet - ett regionalt samarbete mellan två nationer som sannolikt är unikt inom det internationella vetenskapssamhället, säger rektor Boel Flodgren.
- Samarbetet öppnar nya möjligheter för våra studenter, lärare och forskare. Knappa resurser kan användas effektivare genom att kostnaderna för specialiserade utbildningar och tjänster delas och samutnyttjas av de olika institutionerna inom Öresunds-
universitetet.

Gemensamma projekt

Öresundsuniversitetet är den naturliga fortsättningen på en rad samverkansprojekt som inletts under de senaste åren. Universitetsfakulteter i Sverige och Danmark har träffat avtal med varandra om såväl forskning som utbildning.
Regionala forskningsprojekt planeras där svenska och danska forskare ska studera utvecklingen i Skåne och Själland före, under och efter bron.
Nyligen bildades Medicon Valley Academy för samarbete inom det medicinska området. Sex universitetet och högskolor deltar tillsammans med läkemedelsindustri i regionen.
Samtidigt växer ett virtuellt Öresundsuniversitet fram. Här finns en rad undervisnings- och biblioteksprojekt med databanker och multimediamiljöer för kunskapsinhämtning.
________________________________________________________________
Ytterligare information av rektor Boel Flodgren +46 46 222 70 01 eller rektor Kjeld Møllgård +45 35 32 26 26


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-05-28